Vergi Ajandası

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabidir. Çevre Temizlik Vergisi'nin mükellefi her ne şekilde olursa olsun binayı kullanandır. Eğer iş yeri, kiraya verilmiş ise mal sahibi tarafından bir dilekçe (ve eki kira kontratı) ile birlikte Belediyeye yazılı olarak müracaat edilmesi gerekir, 1 ay içerisinde bildirim bunulması gerekmektedir. Aksi halde sorumluluk mal sahibine geçmiş olup vergi ödemesi mal sahibinden cezalı olarak tahsil edilecektir.

Çevre Temizlik Vergisi Beyanı verilirken gerekli olan evraklar şunlardır:

1-Mal Sahipleri için tapu sureti,

2-Kiracılar için ise kira kontratı                     

Çevre Temizlik Vergisinin Ödeme Zamanı;

1.  taksit Mayıs ayının sonuna kadar,

2.  taksit Kasım ayının sonuna kadar.

30.03.2014 tarihinden itibaren konutlardan alınan Çevre Temizlik Vergisi su tüketimi esas alınarak MASKİ tarafından tahsil edilmektedir. Ancak su ihtiyacını şehir su şebekesi dışında (artezyen vb.) karşılayan konutlar ile iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergileri ilçe belediyelerine ödenmektir.

 

EMLAK VERGİSİ

 

Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi

tasarruf edenler öder. Binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. El birliği mülkiyet halinde malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. Gayrimenkul satın alındığı zaman satışın yapıldığı yılın sonuna kadar, yıl sonu tarihine 3 aydan az kalmış ise satış tarihi itibariyle en geç 3 ay içerisinde (bina, arsa, arazi) mükelleflerimizin emlak bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

Bildirimde bulunurken hazır olması gereken evraklar şunlardır:

Tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, intikallerde veraset ilamı, emekli olunması halinde emekli cüzdanı aslı ve fotokopisi, başkası adına bilgilendirme bulunulacaksa vekaletname.

Emlak bildirimi verilirken taşınmazın mahalle, cadde, sokak, site bilgileri, binaya ait arsa payı, binanın sınıfı, binanın türü (iş yeri, mesken vb. eğer mesken olduğu halde iş yeri olarak kullanılacaksa bu durum vergi değerinin değiştireceğinden mutlaka Belediyemiz Emlak Şefliğine bildirilmelidir.), binanın inşaat bitim tarihi, binanın varsa ortak kullanım alanları da dahil dıştan dışa yüz ölçümü, hisseli ise hisse nispetleri, doğalgaz, kalorifer, asansör olup olmadığı, iktisap tarihi bilgilerine dikkat edilmelidir.

Mükelleflerimizin gerekli evraklarlaEmlak Şefliğine müracaat etmeleri halinde emlak bildirimleri ücretsiz olarak bilgisayarda doldurulmaktadır.

Emlak Vergisi Ödeme Zamanı;

1. taksit Mayıs ayının sonuna kadar,

2. taksit Kasım ayının sonuna kadar.

(Değişik: 4/12/1985 - 3239/110 md.) Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisinin ödenmesinden devreden devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devralanın devredene rücu hakkı saklıdır.

Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina arsa ve arazinin vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunur. 9 ve 19 uncu madde hükümleri saklıdır. Kısıtlamanın kaldırılması halinde, kaldırılma tarihini takip eden bütçe yılından itibaren emlak vergisi, tüm vergi değeri üzerinden ödenir. Kısıtlamanın devam ettiği sürede tecil edilen verginin 9/10 u bina, arsa veya arazinin satılması, istimlaki veya hibe yoluyla ahara devir ve temliki halinde, tahsilat zaman aşımına uğramamış olanları muaccel hale gelir. Süresinde ödenmeyen her türlü vergi ve harçlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı uygulanır.

 

  

 

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETLERİ

 

Emeklilerin Muafiyet İşlemleri:

Emlak Vergisi Kanunu'nun 4962 sayılı Kanunun 15. maddesiyle değişik 8. maddesine göre gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından (Türkiye Cumhuriyeti Devletinde kurulan sosyal güvenlik kurumları) aldıkları aylıktan ibaret bulunanların (sadece emekli maaşı geliri olanlar), gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2 yi geçmeyen tek meskeni olması halinde bu meskenlerine ait ödenecek emlak vergisinden muaftırlar. Muafiyetten faydalanmak isteyen mükellefler; emekli cüzdanı fotokopisi ile emeklilere ait formu doldurup imzalayarak Emlak Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Hiçbir Geliri Olmayan Mükelleflerin Muafiyet İşlemleri:

Hiçbir geliri olmadığını beyan ederek emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak isteyen mükelleflerin, ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına ait formu doldurup imzalayarak Emlak Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Engelli Mükelleflerin Muafiyet İşlemleri:

5378 sayılı "Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 22. Maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8. Maddesinin 2. Fırkasında yer alan indirimli bina vergisi oranına ilişkin hükme özürlüler ifadesi eklenerek özürlülerin indirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlanmaları sağlamıştır.

Engellilerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilerek tek meskeni olan özürlülere ait indirimli bina vergisi bildirim formunu doldurup imzalayarak Emlak Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 

KATI ATIK ÜCRETİ

 

Katı atık bedelleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 11 inci maddesinin 14 üncü fıkrası ve 27,10,2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 7 inci ve 8 inci maddelerinde, belediyelerin atık su ve katı atık hizmetlerini vermekle, atık su ve katı atık tarifelerini belirlemek ve ücretleri tahsil etmekle görevli oldukları, abonelerin ve katı atık üreticilerinin belirlenen tarifelerine göre katı atık bedellerini ödemekle yükümlü oldukları aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile düzenlenmiştir.

Belediyeler tarafından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen katı atıkların maliyetlerinin karşılanabilmesi için tahsil edilmesi yasal zorunluluk olduğu, 27.10.2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık su  Alt yapı ve Evsel katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereği katı atık ücreti tahsil edilmektedir.

 

Katı Atık Ücreti Ödeme Zamanı:

 

1.      Her ayın son iş gününe kadar.

 

 

 

 

 

EĞLENCE VERGİSİ

 

İlçemizde faaliyet gösteren eğlence yerlerinde her ayın 20'sinde bir önceki aya ait eğlence vergisi tahsil edilir, Eğlence vergisinin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, atari salonu, oyun (play station), kafeler, 2464 sayılı Kanununun 17-21. Maddelerine göre eğlence vergisine tabidir. Matrah biletle girilen yerlerde, bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılattır. (Bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralar dahil.) Biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir.

 

 

İŞGAL HARCI

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 52-57. Maddelerine göre Belediye sınırları içinde bulunan pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan sancıları tarafından işgali veya yol, meydan, kaldırım, pazar, iskele, köprü gibi kamuya ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgal edilmesi işgal harcına tabidir.

Yukarıda sayılan yelerin izinsiz işgalleri mükellefiyeti kaldırmaz. İşgal harcını işgaliye harcına tabi yerleri Kanunun 52. Maddesinde yazılı maksatlarla işgal edenler ödemekle mükelleftir.

 

 

İŞ YERİ AÇMA İZNİ HARCI

 

Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 81. Maddesine göre "İşyeri Açma İzni Harcına" tabidir. Ruhsatının 3572 sayılı Kanunda belirtilen yetkili idareden alınıp alınmadığına bakmaksızın bir işyerinin açılması, İşyeri Açma İzni Harcına tabidir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 84. Maddesine göre her türlü işyeri açma izinlerinden açılarak olan işyerinin beher m2 sinden söz konusu kanunda geçen tutar üzerinden işyeri açma izin harcı alınır.

 

 

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

 

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. İlan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler Belediyeden izin alarak reklam yapmaları gerekmektedir.

Üzerinde her türlü yazı, resim, logo vb. ilan ve reklam yaparak trafiğe çıkan araçlar için Belediyemiz Gelir Servisine ilan ve reklam beyannamesi verilmelidir. Reklam tabelası, bez afiş ya da benzeri malzeme asılmadan veya takılmadan önce fatura ile beraber Belediyemiz Gelir Servisine müracaat edilerek ilan ve reklam beyannamesi doldurulur.

İlan ve reklam vergisinin Ödenme Zamanı:

1.Taksit Ocak ayı içersinde

2.Taksit Temmuz ayı içersinde.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12-16. maddelerine göre ilan ve reklam vergisi:

  İş yerlerinin çeşitli yerlerine asılan veya takılan ışıklı ve ışıksız reklamlardan yıllık olarak,

  Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamlardan yıllık olarak,

  Bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak,

  Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak,

  Broşür, katalog, insört, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinden adet olarak,

  Yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinden m2'sine göre alınmaktadır.

İlan ve reklamın yapılması, takılması, asılması veya dağıtılması Belediye iznine tabii olduğundan geçici süreler içerisinde yapılan ilan ve reklamlar için de mükellefin beyanname vermesi gerekmektedir. Her türlü ilan ve reklamın yoklama memurları tarafından sürekli denetimi yapılarak zamanında beyanname vermeyen mükelleflere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yoklama fişi tutularak vergi ceza ihbarnamesi düzenlenerek tebliği yapılır.

 

 

Başkanın Mesajı Biyografi