Sempozyum Sonuç Bildirgesi

I. ULUSAL SARIGÖL İLÇESİ VE DEĞERLERİ SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİI. Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, 17-18 Şubat 2011 tarihleri arasında Sarıgöl Belediyesi Sosyal tesislerinde 10 oturum halinde yapılan 3 çağrılı, 47 sözlü ve 3 poster bildiri sunumu ile yapılmış ve yarın yapılacak ‘Sempozyum Teknik Gezisi’ ile sonuçlandırılacaktır.

Bu sempozyum ile köklü bir tarihi geçmişe sahip Sarıgöl İlçesi’nin mevcut durumu ve değerleri bilimsel çerçevede ele alınarak, tespit edilmesi ve yeni değerler yaratma potansiyeli araştırılması, bu durumun gelecekte çizeceği projeksiyon analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede Sarıgöl İlçesi’nin geleceğinin şekillenmesinde çeşitli kişi ve kurumların, “değer yaratma potansiyeli” ne katkıları ortaya konularak Sarıgöl İlçesi’nin bölgesel, ulusal ve küresel boyutta tanıtımının yapılmasına ve bu konuda ciddi bir farkındalık yaratılmasına hizmet edilmiştir.

Sempozyum, doğal ve beşeri bilimler içinde yer alan, Sarıgöl ve çevresi ile ilgili doğrudan veya dolaylı ilişkili kapsadığı konular; Afetler, Hidroloji, Arazi Kullanımı, Jeoloji, Arkeoloji, Jeomorfoloji, Bağcılık, İklim, Biyoçeşitlilik, Mitoloji, Botanik, Ormancılık, Coğrafya, Sosyoloji, Çevre, Tarım, Edebiyat, Tarih, Ekoloji, Toprak, Ekonomi, Turizm, El Sanatları, Vejetasyon, olmuştur.

Sempozyuma toplam 61 bildiri özeti gönderilmiştir. Gönderilen bildirilerden 47 adedi sözlü sunuma kabul edilmiş, 3 ‘ü poster bildiri olarak sempozyumda katılımcılarla paylaşılmasının yararlı olacağı düşünülmüş, 8 bildiri özeti bilim kurulu tarafından sunuma uygun bulunmamıştır.

Ayrıca sempozyumda üç tane çağrılı bildiri yer almış ve Prof. Dr. Cevat GERAY “Kırsal Gelişme Politikaları” başlıklı bildirisi ile, Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ “Sürdürülebilir Bağcılık Açısından Sofralık Üzüm Yetiştiriciliği” başlıklı bildirisi ile, Prof. Dr. Himmet KONUR “Benim Gözümle Sarıgöl” başlıklı bildirisi ile yoğun ilgi toplamıştır.

Sempozyumu üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, Sarıgöl’de yaşayan ilçe halkından ve Sarıgöl sevdalısı olan çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Sempozyuma katkı sağlayan Üniversiteler;

Adnan Menderes Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ege Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Muğla Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olmuştur.

Yine sempozyuma katılan resmi ve özel kurumlar;

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü

Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Manisa Müzesi Müdürlüğü

Sarıgöl Anadolu Lisesi

Ege Ornancılık Araştırma Enstitüsü

Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü

Ankara Folklor Araştırmaları Vakfı

Üzüm Üreticileri Sendikası olmuştur.

Sempozyum süresince sunulan bildiriler, yapılan tartışmalar ve görüşmeler sonucunda Sempozyum Sonuç Bildirgesi’nde aşağıda verilen konuların vurgulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Sofralık üzüm yetiştiriciliği sürdürülebilirlik ilkesi gözetilerek yapılmalıdır.

Bağcılık çevrenin ve insan sağlığı korunarak yapılmalıdır.üretime yeni giren üzüm çeşitleri için iyi uygulamalar belirlenmeli ve üretimde ürün çeşitliliği sağlanmalıdır. 

Bağcılık çevre ve insan sağlığı korunarak yapılmalıdır.

İyi tarım ve organik tarım uygulamaları bağcımıza, üzüm işleyenlere, pazarlayanlara ve tüm tüketicilere benimsetilmelidir.

İç ve dış pazarda sürekli ve düzenli gelişim için, tüm bağ alanlarında üzüm üretimi insan yaşamının geleceğini etkileyen sürdürülebilir tarım ilkelerine göre yapılmalıdır.

Kuru üzümün çeşitli gramajlarda bakkallarda, marketlerde, alışveriş merkezlerinde ve satış ofislerinde satılabilecek şekilde pazarlanması sağlanmalıdır.

Sadece üzüme dayalı bir tarımsal ekonomi oluşturmak yerine Sarıgöl’de yetişecek ve verim alınacak diğer tarımsal ürünlere de yer verilmelidir. Bu sayede tek bir ürüne (üzüme) bağlı olmanın riski ortadan kalkacaktır.

Küreselleşme süreci tarımsal ürünlerin üretim ve dağıtımını önemli oranda etkilemektedir. Bunun için, üreticiler işletmelerinde daha fazla teknoloji kullanmak ve daha etkin işletmecilik bilgisi ve yeteneğine sahip olmalıdırlar. Bunun için konunun uzmanı olan akademisyenlerden, araştırma merkezlerinden veya bu işin profesyonellerinden yararlanılabilir.

Ürünlerin pazarlanmasında modern pazarlama anlayışı çerçevesinde tüketici isteklerine göre hareket etmek önemli bir stratejidir. Bu strateji için modern pazarlama teknikleri hakkında üreticilere ve aracılara eğitimler, seminerler, konferanslar veya benzer bilimsel etkinlikler periyodik olarak sürdürülmelidir.

İhracat açısından özellikle rekabet üstünlüğüne sahip olduğumuz ürünlerde üretim için hedef pazarlar belirlenerek, bu pazar isteklerine göre üretim ve alt strateji planlamalar yapılmalıdır.

Dünya sofralık üzüm ticaretinde başarıya ulaşan ülkelerin başarılarının temelinde, üretici-araştırmacı-ihracatçı bütünlüğünü sağlayan değişik düzeylerde ve şekillerde organizasyonların oluşturulması ve bu organizasyonlar aracılığıyla bölgesel ve ülkesel düzeyde üretim ve pazarlama politikalarının hazırlanmış olması gerekmektedir.

Sarıgöl üzümünü farklılaştırarak marka olması için çalışmalar yapılmalıdır.

Tarım alanlarının ve rekolte tahminlerinin çabuk, doğru ve daha az masrafla yapılabilmesi için uzaktan algılama tekniklerinin yaygınlaştırılması gereklidir.

Bağ budama artıklarının kullanımı ile çevreci çözümler geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu çevreci çözümler içerisinde parke üretimi için çalışmalar yapılabilir; ses ve ısı izolasyonu istenen yerlerde yalıtım malzemesi olarak kullanabilir. Sıvı yakıt, yakıt briketi üretiminde bağ budama artıklarının kullanılabilirliği üzerinde çalışmalar yapmakta yarar vardır. Tarımsal atıklardan üretilen kompozit malzemelerinin piyasaya kazandırılması, hem tüketici, hem ülke ekonomisi, hem de tarım üreticileri için kalıcı, sağlıklı ve ekonomik çözümler oluşturacaktır.

Bağ budama artıklarından genel amaçlı ve kapalı ortamlar için yonga levha üretilebileceği ve Türkiye yonga levha endüstrisi için yeni bir hammadde kaynağı olabilecektir. Bu alanda da bir iş kolu geliştirilebilir.

Bağcılıkta örtü kullanımı daha fazla, daha kaliteli, daha güvenli ve daha ekonomik pazarlanabilir ürün elde edilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle örtü kullanımı özendirilmelidir.

Gübre gereğinden az veya fazla kullanıldığında, verim ve kalite yetersiz ve kalitesiz olmaktadır. Bu nedenle dengeli ve zamanında gübreleme yapmanın en doğru yolu olarak toprak ve yaprak analizi yapılmalıdır.

Bağlarda kav hastalığı ve mücadelesi ile ilgili olarak en etkili mücadele bağın tesisinden itibaren asmanın yaşamı boyunca hastalık etmenlerinin bulaşmasına engel olmaktır.

Bağ budama artıklarının kullanımı ile çevreci çözümler geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu çevreci çözümler içerisinde parke üretimi için çalışmalar yapılabilir; ses ve ısı izolasyonu istenen yerlerde yalıtım malzemesi olarak kullanabilir. Sıvı yakıt, yakıt briketi üretiminde bağ budama artıklarının kullanılabilirliği üzerinde çalışmalar yapmakta yarar vardır. Tarımsal atıklardan üretilen kompozit malzemelerinin piyasaya kazandırılması, hem tüketici, hem ülke ekonomisi, hem de tarım üreticileri için kalıcı, sağlıklı ve ekonomik çözümler oluşturacaktır.

Sarıgöl İlçesinin kırsal turizm ve ekoturizm potansiyeli vardır. Bu araştırılmalı ve geliştirilmelidir.

İlçede bundan sonraki her 2-3 yıllık periyotta bu sempozyumun devamının getirilerek bilimsel çalışmalarla Sarıgöl ilçesinin gelişimi, gelecek stratejisinin oluşması ve vizyonun netleştirilmesi sağlanmalıdır.

İlçenin sorunlarını ve çözüm yollarını en iyi bilen kişilerin ilçede yaşayan kişiler olduğu düşünüldüğünde bu sempozyumda az sayıda görülen ilçe halkının hazırladığı çalışmalar bundan sonraki sempozyumlarda daha çok yer almalıdır. Bunun için ilçe halkı özendirilmelidir.

Sarıgöl’ün fay hattı üzerinde yer alması, depremler, sel-taşkın, heyelanlar gibi jeomorfolojik sorunlarının üzerinde durulma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Sarıgöl’de yerleşmelerin ova yüzeyine doğru mekansal gelişmesinin önüne geçilmelidir. Bu durum verimli tarım alanlarının yok olmasını önleyeceği gibi zemin sıvılaşması riskini azaltacaktır.

Sarıgöl’ün güneyde yer alan kısma doğru mekansal gelişiminin teşvik edilmesi bu riski kısmen de olsa azaltacaktır. Bu anlamda yerel yönetim olarak yerleşim alanların güneye kaydırılacak şekilde düzenlemesi yapılmaktadır.

Yaş ve kuru üzüm tanıtımı konusunda il genel meclisinin bütçeye her yıl ödenek tahsis etmesi gerekmektedir.

Üzüm tanıtım grubu oluşturulması gerekmektedir.

Meslek Yüksekokullarının sadece ekonomik katkısının değil, sosyal, kültürel ve sportif katkılarının da göz önünde bulundurularak ilçedeki mevcut Meslek Yüksekokulu’nun gelişmesi, büyümesi ve öğrenci sayısının artırılması için gerekli altyapının oluşturulması ve Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliği protokolleri geliştirilmelidir.

Sarıgöl ilçesi doğal bitki yönünden çok avantajlıdır. Sarıgöl’deki tarımsal ürün çeşitliliği artırılmalıdır. Doğal aromatik bitkiler kullanılabilir. Ekonomik değeri olan İzmir Kekiği, adaçayı, melisa bitkilerinin yetiştiriciliği özendirilmelidir.
 
Sarıgöl yöresinde arazilerin rasyonel ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi için Tarımsal Ormancılık Sistemlerinin belirlenmesi ve uygulaması gerekmektedir.

Arazilerin birden fazla ürün yetiştirmek için bilgilendirmek suretiyle erozyon kontrolü, birden fazla ürün almak, istihdam yaratmak, toprağın verimini artırmak, geliri artırmak gibi pek çok katkı sağlayacaktır.

Yöre insanı arazi kullanımı konusunda bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.

Sarıgöl’e gelen kişilere hediyelik olarak verilebilecek veya gelen kişilerin hediyelik olarak alabileceği Sarıgöl’e özgü ikonlar oluşturulmalıdır. (üzüm ve üzüm türevleri haricinde dayanıklılığı olan hediyelik eşyalar) Daha sonraki aşama ise bu ikonlarla ilgili satış ofislerinin kurulması olmalıdır.

Sarıgöl ilçesinde sürdürülebilir turizmin gelişmesi için turizm ve rekreasyon etkinliklerinin artırılması gerekmektedir.

Sarıgöl ilçesi aktif açık yeşil alanları nitelik ve nicelik bakımından yetersiz durumdadır. Kişi başına düşecek yeşil alanların artırılması amacıyla uygun analizler  gerçekleştirilerek yeni rekreasyon alanları oluşturulmalıdır.

Düzenlenen I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu hakkında şu ana kadar yapılan olumlu geri dönüşler, sempozyumun sürekliliği ile ilgili Sempozyum Düzenleme Kurulu’nu motive etmektedir. Bu konuda gerekli çalışmaların her aşamada yapılacağının altını çizerek bu sempozyum gerçekleşmesinde emeği geçen ve katılımlarıyla bizlere güç veren kurum, kuruluş, firma ve kişilere teşekkür ediyor ve sempozyumun ilçemize katkı sağlamasını ve yeni ufuklar açmasını diliyorum.


Ömer KARCI

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Sarıgöl Belediye Başkanı

Başkanın Mesajı Biyografi