ETİK KOMİSYONU 2018 FAALİYET RAPORU

ETİK KOMİSYONU 2018 FAALİYET RAPORU

            08 Haziran 2004 tarih ve 25486 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanun gereğince çıkarılan ve 13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik dahilinde;

            -Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla oluşturulan Komisyonumuzca;

           

            -Etik konusunda ve Kanun ile ilgili personele seminer verilmiştir.

            -Bilgi Edinme Kanununa istinaden internet ortamında sayfa oluşturulmuştur.

            -2018 yılı içerisinde kurumsal veya personel niteliğinde herhangi bir hediye alınmamıştır.

            -2018 yılı içerisinde etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği ile ilgili herhangi bir başvuru olmamıştır. 29.01.2019

Ali BALAMUTCU                    İlker KAHRAMAN                            Barış KAHRAMAN

Yazı İşleri Müdür V.               Mali Hizmetler Müdür V.              Gerçekleştirme Görevlisi

Belediye Başkan Yardımcısı