Duyurular

SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DUYURU

01 Kasım 2021 Pazartesi

SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DUYURU

                2872 Sayılı Çevre Kanununun 11 inci Maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz” denilmektedir.

                Ayrıca uygulamaya yönelik olarak, 27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından, Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz çıkartılmıştır.

                Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine göre; İlçemizde evsel katı atıkları toplama, taşıma hizmeti Belediyemiz tarafından, bertaraf hizmeti ise Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir. Belediyemiz toplama ve taşıma maliyetini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılan evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine yönelik kılavuzda belirtilen tarifelere göre konut ve konut dışı diğer gruplara (işyeri) dağıtım yaparak “Evsel Katı Atık Tarife Raporu” hazırlamıştır.

Adı geçen yönetmeliğin 12 inci maddesi 1 inci fıkrası “(1) Her bir abone için toplam sistem maliyeti o aboneye verilen veya verilecek hizmete göre hesaplanır. Atıksu altyapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idareleri hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacak her abone karşılıklı sözleşme yapmakla yükümlüdürler.” hükmü gereği; İlçemiz sınırları içerisinde su abonesi olmayan konutların ve işyerlerini duyuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Belediyemize gelerek Evsel Katı Atık Sözleşmesi imzalaması gerekmektedir.

Sözleşmeyi yapmayan mükellefler ilgili yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde sözleşmeyi yapmış sayılacaktır.

                TÜM İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.

Sözleşmeye Kimler Davetli;

İlçe dâhilindeki tüm su abonesi olmayan işyerleri

İlçe dâhilindeki tüm su abonesi olmayan konutlar