Duyurular

SARIGÖL BELEDİYESİ 2021 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

13 Ocak 2021 Çarşamba
 

SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA

SAYFA

1.

GİRİŞ

1

1.1

Evsel Katı Atık İdaresi Hakkında Genel Bilgi

1

2.

HİZMET KAPSAMI

1

3.

TAM MALİYET HESABI

1

4-

MALİYETLERİN HESAPLANMA YÖNTEMLERİ

3

4.1

Maliyet Kalemlerinin Hesaplanması

3

4.1.1

Direkt Maliyetler

3

4.1.1.1

Personel Giderleri

3

4.1.1.2

Sözleşmeye Bağlı Giderler

4

4.1.1.3

Akaryakıt Giderleri

5

4.1.1.4

Bakım Onarım Giderleri ve Diğer Giderler

6

4.1.1.5

Kurumlar Vergisi ve Ozkaynak Getirisi

6

5

NET SİSTEM MALİYETİNDEN MAHSUBU GEREKEN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN HESAPLANMASI

6

6

TOPLAM SİSTEM MALİYETİ

7

7

İLÇEMİZDE ÜRETİLEN EVSEL KATI ATIK MİKTARI

8

8

ATIK MİKTARININ HESAPLANMASI VE TARİFELER

9

8.1

Tarife Hesaplama İlkeleri

9

8.2

Kılavuza Göre Evsel Katı Atık Miktarının Hesaplanması

12

8.2.1

Konutlara Ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı

12

8.2.2

Okullar, Kreşler, Dershaneler, vb. Yerlere Ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı

13

8.2.3

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı

14

8.2.4

Hastanelere Ait Evsel Atık Miktarı Hesabı

15

8.2.5

Yeme, İçme, Eğlence Yer. Marketler Evsel Atık Miktarı Hesabı

16

8.2.6

Diğer Ticari Olmayan Kurumlar(Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları)

17

8.2.7

Diğer Ticarethaneler (Bakkal, Berber ve Kuaförler, Kırtasiye, Küçük İmalathaneler vb. işyerleri)

18

8.2.8

Bürolar

19

8.2.9

Oteller ve Yurtlar

20

8.2.10

Sanayi Kuruluşları

21

9.

FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTIRME

22

9.1.

Faturalama İlkeleri

22

9.2.

Muhasebeleştirme

22

10.

VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ

22

11.

SONUÇ

22

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ

23

 

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo:

1)

Direkt Personel Giderlerinin Hesaplanması Tablosu

Tablo:

2)

Sözleşmeye Bağlanmış Giderler

Tablo:

3)

Akaryakıt Giderleri Tablosu

Tablo:

4)

Bakım Onarım ve Diğer Giderler

Tablo:

5)

Çevre Temizlik Vergisinin Hesaplanması

Tablo:

6)

Evsel Katı Atık Maliyetinin Hesaplanması

Tablo:

7)

Üretilen Evsel Katı Atık Miktarının Hesaplanması

Tablo:

8)

Üretilen Evsel Katı Atık Miktarının Oransal Dağılımı

Tablo

9)

Maliyet Hesaplama Tablosu

Tablo

10) Kentsel ve Kırsal Konutlarda Kullanılacak Hesaplama Değerleri

Tablo

11) Kentsel ve Kırsal Konutlardaki Tarifeler İle Tahakkuk Tutarları

Tablo

12) Okul, Dershane, Kreş, Kurs Tarifeleri ve Tahakkuk Tutarları

Tablo

13) Kamu Binaları Tarifeleri ve Tahakkuk Tutarları

Tablo

14) Hastaneler ve Yurtlardaki Tarifeler ve Tahakkuk Tutarları

Tablo

15) Restoranlar, Yeme, İçme, Eğlence Yer. Banka, Marketlerdeki Tarifeler ve Tahakkuk Tutarları

Tablo

16) Diğer Cari Olmayan Kuruluşlardaki Tarifeler ve Tahakkuk Tutarları

Tablo

17) Diğer Ticaret Hanelerdeki Tarifeler ve Tahakkuk Tutarları

Tablo

18) Büro vb. Tarifeler ve Tahakkuk Tutarları

Tablo

19) Otel, Pansiyon Tarifeleri ve Tahakkuk Tutarları

Tablo

20) Sanayi Kuruluşları Tarifeleri ve Tahakkuk Tutarları

Tablo

21) Evsel Katı Atık Toplama Hizmeti Ücret Tarifesi

 1. GİRİŞ

Evsel Katı Atık İdaresi Hakkında Genel Bilgi:

Sarıgöl ilçe 2019 yılı nüfusu toplam 35.890’dır.Yerleşim Yeri yaklaşık 423 Km2  320 metre alanda toplamda 35 adet mahalle bulunmaktadır. İlçemiz Merkez İlçesi olup Merkezimizde Resmi Kurumlar, Bankalar, Esnaflar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yer alması sebebiyle trafik yoğunluğu ve hareketlilik yaşanmaktadır. Tüm bu hususlar evsel katı atık toplama maliyetlerinde etken unsurlardır.

 1. HİZMET KAPSAMI:

Manisa Sarıgöl Belediyesi İlçe Sınırlan içerisinde yer alan 35 Mahalle ve bu mahallelerdeki tüm meydan, bulvar, cadde, sokak ve pazaryerlerinde bulunan çeşitli atık üreticilerinden (Konutlar, Kamu, Ticari ve Ticari olmayan Kuruluşlar ile sanayi kuruluşları) toplanarak ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Vahşi Depolama alanına nakledilmesi ile gerçekleşmektedir. Evsel Katı atık idaresi Bu Hizmeti Yapılan ihale sonucunda Şirkete devretmiştir.

 1.  TAM MALİYET HESABI:

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini saptarken tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu raporda “tarife” terimi bir evsel katı atık idaresinin, malzeme, yakıt, elektrik, sabit varlıklar ve personel kullanımından doğan maliyetlerin yanı sıra hizmetin sağlanması sırasında ortaya çıkan diğer maliyetleri de kapsar. Kurumlar vergisi de dahil olmak üzere harçlar ve diğer zorunlu ödemeler de tarife hesaplamalarına eklenir. Hizmetin tam maliyet evsel katı atık idaresinin finansman ve yatırım faaliyetleri ile ilişkili maliyetlerini içerebilir. Bunlar Finansman kaynakların kullanımı; gayrimenkul satın alınması veya tahsisi; sabit varlıkların tedariki, rehabilitasyonu, yenilenmesi ve iyileştirilmesi veya tesisin genişletilmesi için tüm yıl boyunca planlanan nakit ödemeler, hizmet sağlanması sırasında tahakkuk eden diğer maliyetler evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir.

Maliyet artı yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli özkaynak getirisi maliyetler toplamına eklenir. Bir başka deyişle;

Toplam Sistem Maliyeti = Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Özkaynak Getirisi olarak tanımlanabilir. 2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Bu raporda toplam sistem maliyetin hesaplanması için maliyet artı yöntemi kullanılmıştır. Evsel atık miktarının hesaplanmasında Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan “Evsel Atık” tanımı dikkate alınmıştır. Konutlardan ve işyerlerinden alınan Çevre Temizlik Vergisi’nin bu raporda yer alan Toplam Sistem Maliyetinden mahsup edileceği öngörülmüştür. Ayrıca maliyet unsurları KDV dahil hesaplandığı için evsel katı atık tarifesinde belirlenen tutarlarda KDV dahil tutarlardır.

 
 1. MALİYETLERİN HESAPLANMA YÖNTEMLERİ:

Evsel Katı Atık İdaresi olan belediyemizin maliyet kalemleri aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak ele alınacaktır. Maliyet hesaplamasının temelini gerçekleşen maliyetler oluşturmaktadır. Bu nedenle geçmiş yılın verileri maliyet hesaplanmasında kullanılacaktır. Ancak yasal olarak dönüşü olmayan sözleşme

maliyetlerinin de maliyet hesabına eklenmesi ilke olduğundan bu tür maliyetler tam maliyetin oluşturulmasında dikkate alınacaktır.

 1.  Maliyet Kalemlerinin Hesaplanması:
  1. Direkt Maliyetler:

Evsel katı atık üretimi ile doğrudan bağlantılı olan direkt maliyetlere aşağıda yer verilmiştir. Direkt personel maliyetleri hesaplanırken 2020 yılı baz alınmıştır. Çöp toplama ve taşıma hizmetleri için Temizlik İşleri Müdürlüğünde fiilen çalışan personel olarak 1 Memur görev yapmaktadır.

Buna göre direkt personel maliyetleri aşağıda hesaplanmıştır.

 1. Personel Giderleri:

Tablo: (1)

DİREKT PERSONEL GİDERLERİNİN HESAPLANMASI TABLOSU

Tam Zamanlı Çalışan Personel

Sayı

Toplam Maliyet

Paylaşım Oranı

%

Memur Personel

1

138.372,42

19%

Diğer Direkt Personel Giderleri (Kıdem Tazminatı)

587.672,26

81%

TOPLAM

1

726.044,68

100%

Tablo: (2)

                              SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ GİDERLER

EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI SÜPÜRÜLMESİ VE TAŞINMASI HİZMETİ

DÖNEM

HAKEDİŞ BEDELİ

OCAK

148.355,95

ŞUBAT

139.335,79

MART

135.180,41

NİSAN

133.026,65

MAYIS

137.435,16

HAZİRAN

131.227,50

TEMMUZ

134.039,74

AĞUSTOS

141.109,17

EYLÜL

169.361,77

EKİM

169.361,77

KASIM

169.361,77

ARALIK

169.361,77

TOPLAM

1.777.157,45

2020 Ocak ve Eylül Aylarını kapsayan 9 aylık uygulamanın ortalaması alınarak belirlenmiştir.

4.1.1.3Akaryakıt Giderleri:

Tablo: (3)

AKARYAKIT GİDERLERİ

I

DÖNEM

KİLOMETRE

TÜKETİLEN AKARYAKIT LT

TUTAR

OCAK

8.398

5.375,15

31.722,48

ŞUBAT

7.161

4.583,32

26.244,10

MART

7.498

4.799,29

24.486,46

NİSAN

7.632

4.885,58

22.595,64

MAYIS

6.129

3.923,92

18.937,74

HAZİRAN

7.229

4.627,19

24.003,02

TEMMUZ

9.081

5.812,02

31.107,87

AĞUSTOS

8.650

5.536,69

30.244,77

EYLÜL

9.535

6.103,45

34.236,24

EKİM

9.687

6.200

34.775,80

KASIM

9.687

6.200

34.775,80

ARALIK

9.218

5.900

33.093,10

TOPLAM

99.905

63.946,61

346.223,02

2020 Ocak ve Eylül aylarını kapsayan 9 aylık uygulamanın ortalaması alınarak belirlenmiştir.

Tablo: (4)

BAKIM ONARIM VE DİĞER GİDERLERİ

GİDER ADI

TUTAR

BAKIM ONARIM

457.023,38

DİĞER GİDERLER (Konteynır, Kırtasiye, Sallama Kova,

391.947,95

AMORTİSMAN

25.000,00

ÖZKAYNAK GETİRİSİ %5

186.169,82

TOPLAM

1.060.141,15

4.1.1.5Kurumlar Vergisi ve Özkaynak Getirisi:

Kılavuzda yapılan açıklamalara göre Dönem karı üzerinden ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülük karşılıkları toplam sistem maliyetine dahil edilmelidir. Diğer taraftan Özkaynakların diğer kamusal amaçlar yerine evsel katı atık hizmeti için kullanılmasından doğan fırsat maliyetini karşılayacak bir fon yaratmak amacıyla toplam sistem maliyetine eklenmesi gerekmektedir. Bu Sebeple Özkaynak Getirisi Toplam Maliyetin %5i eklenmiştir.

5-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN MALİYET HESABINDAN DÜŞÜLMESİ:

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanması konusunda yol gösteren kılavuzda yapılan açıklamalara göre tam maliyet belirlenmesinde mükerrer hesaplama olmaması için; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereğince alınan çevre temizlik vergisi toplam sistem maliyetinden çıkartılması gerekmektedir. Buna göre Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan verilere göre sistem maliyetinden düşülmesi gereken Çevre Temizlik Vergisi aşağıda hesaplanmıştır.

ТаЫо:(5) Çevre Temizlik Vergisinin Hesaplanması

2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tahakkuk Tutarı

481.000,00

Evsel Katı Atık Maliyetinden Mahsubu Gereken Tutar

481.000,00

Mali Hizmetler Müdürlüğü verilerinde alınan Bilgiler Doğrultusunda Toplam ÇTV Tahakkuk tutarı 481.000,00 TL’nin Evsel Katı Atık Toplam Maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir.

6-TOPLAM SİSTEM MALİYETİ

Toplam sistem maliyeti, direkt ve dolaylı maliyetler, finansman maliyeti, kurumlar vergisi ve özkaynak getirisi toplamıdır. Yukarıda yer alan verilere göre Sarıgöl Belediyesi Evsel Katı Atık Yönetiminin Toplam Sistem Maliyeti aşağıda hesaplanmıştır.

Tablo:(6) Evsel Katı Atık Maliyetinin Hesaplanması

EVSEL KATI ATIK MALİYET HESABI

İş ve Hizmet Sözleşmelerinden Doğan maliyet (Evsel Katı Atık Toplama Hizmetleri Hizmet Âlımı Hakediş Tutarları(12 Aylık)

1.777.157,45

Memur Personel Giderleri

726.044,68

Akaryakıt Gideri

346.223,02

Bakım ve Onarım Giderleri

457.023,38

Diğer Giderler

391.947,95

(+) Amortisman

25.000,00

TOPLAM

3.723.396,48

(+) Özkaynak Getirisi %5

186.169,82

Toplam Maliyet

3.909.566,30

2019 Yılı Tahakkuk Edilen Çevre Temizlik Vergisi Maski Dahil(-)

-481.000,00

TOPLAM NET SİSTEM MALİYETİ

3.428.566,30

 1. İLÇEMİZDE ÜRETİLEN EVSEL KATI ATIKMİKTARI:

Sarıgöl Belediyesi sınırları içerisinde 2020 yılında toplanan evsel katı atık miktarları Temizlik İşleri Müdürlüğü verilerine göre aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Tablo:(7) Üretilen Evsel Katı Atık Miktarının Hesaplanması

2020 YILINDA TOPLANAN EVSEL KATI ATIKMİKTARI

AYLAR

MİKTAR (TON)

OCAK

1039

ŞUBAT

1039

MART

1174

NİSAN

982,50

MAYIS

803

HAZİRAN

834,870

TEMMUZ

955

AĞUSTOS

973,420

EYLÜL

958,470

EKİM

950

KASIM

950

ARALIK

933

TOPLAM

11.592,26

Ocak ve Eylül Aylarını kapsayan 9 aylık uygulamanın ortalaması alınarak belirlenmiştir.

2020 yılında toplanan evsel katı atık miktarının ilgili kılavuzda verilen tablolarda yer alan Kabul değerler ve aralıklar doğrultusunda hesaplanmıştır. İlçemizde Tarife Gruplarına Göre Dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

       Buna göre;

Tablo:(8)

ATIKÜRETİCİSİ

ATIK MİKTARI (TON)

DAĞILIM ORANI %

Konut ve Konut Harici Oranlama

Kentsel Konut Atık Ücreti

4.800

41,40%

73,35 %

Kırsal Konut Atık Ücreti

3.703,26

31,95%

Bürolar

3

0,002%

Kamu Binaları

18

0,17 %

Restorant, Market

63

0,06%

Oteller

3

0,002%

Sanayi

0

0%

26,65%

Okullar

17.59

0,78%

Sağlık Kuruluşları

4,30

0,04%

Diğer Ticarethaneler

1677,11

14,38%

Pazar Yerleri

1300

11,21%

Diğer Cari Olmayan Kuruluşlar

3

0,002

TOPLAM ATIK MİKTARI

11.592,26

100,00%

100,00%

Evsel Katı Atık Üretiminin 73,75 % Konutlar tarafından üretilmekte olup; 26,65 %’si Konut dışı atık üreticileri tarafından üretilmektedir.

8. ATIК MİKTARININ HESAPLANMASI VE TARİFELER:

 1. Tarife Hesaplama İlkeleri:

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini saptarken tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu raporda “tarife” terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir.

Maliyet artı yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli özkaynak getirisi maliyetler toplamına eklenir. Bir başka deyişle;

Toplam Sistem Maliyeti = Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Özkaynak Getirisi olarak tanımlanabilir.

Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir:

 1. Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır.
 2.  Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır.
 3.  Özkaynak getirisi hesaplanmıştır.
 4.  Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtımı yapılmıştır.
 5.  Tam maliyet belirlenmesinde mükerrer hesaplama olmaması için; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereğince alınan çevre temizlik vergisi toplam sistem maliyetinden çıkartılmıştır.
 6.  Kılavuzun 6.3 Tarife Yapısı başlıklı bölümünde yapılan “Ayrıca tarifelerin belirlenmesinde atık üreticilerinin karşılaya bilirlik düzeyleri ne de dikkat edilmelidir” şeklindeki açıklamaya uygun olarak Evsel Katı Atık tarife cetvelleri hazırlanırken konut dışı yerler için belirlenen tarifelerin başlangıç değerinin konut için belirlenen değerin altında kalmamasına dikkat edilmiştir.
 7.  Evsel katı atık idaresi için gelirlerin devamlılığı önem teşkil ettiğinden tarifeler devamlı bir gelir kaynağı sağlayacak ve ani dalgalanmaları önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
 8. Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir.

 1. Toplanan evsel atık miktarlarının hesabı Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’un 71 ’inci sayfasında yer alan veriler ile belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü verilerden yararlanılarak yapılmıştır.

 1. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda iki tür tarife tanımlanmış olup bunlar değişken tarife ve sabit tarifedir. Değişken tarife; atık üreticisinin ürettiği atık miktarına bağlı olarak değişen ve atık üreticisinin doğrudan etkileyebildiği tarifeler olup genellikle hususi konteynerleri olan kurum, kuruluşlar, büyük oteller veya uydu kentler gibi yerlerde kolaylıkla uygulanabilir. Belediyemiz özelinde bu tür yapılaşmalar söz konusu olmadığından bu tarife türü tercih edilmemiştir.

 1. Sabit tarifeler atık üretimiyle doğrudan bağlantılı olmayan ve atık üreticisinin davranış değişiklikleri (kaynağında atık azaltma ya da ayırma vb) ile değişmeyen sabit ücretler olarak tanımlanmış olup, hane halkı sayısı, binaların büyüklüğü, ticari kuruluşun türüne dayalı olarak yapılan ücretlendirmeler biçiminde belirlenmiştir.

 1. Belediyemizce izlenen yöntem; sabit tarife uygulanması yöntemi olup tarife grup ve derecelerinin belirlenmesinde belediyemiz bilgi sistemi verileri ile çevre temizlik vergisi verilerinden ve Kılavuzdan yararlanılmıştır. Kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda ibadethaneler, Şehit ve gaziler hesaplama dışında tutulmuştur.

13-Yıl içinde Evsel Atık Ücreti kapsamına giren veya kapsamdan çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi izleyen ayın başından itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir.

 1. Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerlerinin faaliyet, kapasite, kullanım alanı, koltuk sayısı, personel sayısındaki değişiklikler nedeniyle farklı gruplardan ücretlendirilmesi gereken hallerde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunulması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır.

 1. Mükellef türleri ve tarifeler aşağıda tablolarda gösterilmiştir. Konutlar ve konut dışı yerlere ait evsel atık bedelleri 12 eşit takside bölünmüş olup taksit tutarları su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar MASKİ’ye ödenecektir. MASKİ tahsil ettiği bedelin tamamını Belediyemize aktaracaktır.

 1. Konut dışı evsel katı atık üreticilerinin evsel atık bedelleri tespit edilirken;Konut dışı evsel katı atık ücretleri su abonesi olan mükellefler taksit tutarlarını su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar MASKİ’ye ödeyecektir.

 1. Tarifelerde bazı gruplar için hesaplama yapılmamıştır. Bunun nedeni belediyemiz sınırları içerisinde o grup kriterlerine uyan kişi, işletme, kurum veya kuruluşların beyanlarının bulunmamasıdır. Hesaplama yapılmayan grup kriterlerine uyan kişi, işletme, kurum veya kuruluşun tarife konusu hizmetten yararlanmaya başlaması halinde hesaplama Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz ekinde yer alan standartlara göre ilgili olduğu gruba isabet eden atık miktarı hesaplanarak tarifelendirilecektir. Ancak hesaplama yapılan grup içerisinde işyeri bulunmayan dereceler için (Üretilen Atık Miktarı/ Tarifeye Göre Hesaplanan Atık Miktarı) oranı baz alınmak suretiyle miktarlandırma ve ücretlendirme yapılacaktır.

Tablo: (9)

1 TON KATI ATIK MALİYETİ =Maliyet/Toplanan Atık Miktarı

Toplam Maliyet

Toplanan Atık Miktarı

1 Ton Atık Miktarı

11.592,26

295,76

1 Kişi Başına Maliyet

Nüfus

Maliyet

1 Kişi Başı Maliyet

Maliyet/Nüfus

35.890

3.428.566,30

95,53

Kişi Başına Atık Miktarı =Atık Miktarı/Nüfus

TOPLANAN ATIK MİKTARI (TON)

GENELNUFUS

NÜFUSA GÖRE 1 KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ATIK MİKTARI TON Genel Nüfus/Toplanan Atık Miktarı

11.592,26

35890

0,32T

 

İlçemizin ekonomik-sosyal yapısına göre evsel katı atık üreticileri 2 gruba ayrılmış olup, konut dışı evsel katı atık üreticilerinin niteliğine göre de evsel katı atık miktarı hesaplanarak, özelliklerine göre detaylı bir tarifelendirme yapılmıştır. Raporun yukarıdaki bölümlerinde açıklandığı üzere yıllık olarak toplanan evsel katı atık miktarı 11.592,26  ton olarak hesaplanmıştır.

Buna göre tarifeye esas mükellefler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

 1. Konutlara Ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı(Grup:1)

Tablo: (10)

KENTSEL KONUTLARDA KULLANILACAK HESAPLAMA DEĞERLERİ

1 Ton Evsel Katı Atık Maliyeti (TL)

295,76

1 Kişi Başına Evsel Katı Atık Maliyeti (TL)

95,53

Bakanlığın Belirlediği Manisa İli Kentsel Evsel Katı Atık Miktarı Kg /kişi Başı/ Günlük

1,10

Sarıgöl Belediyesi Kentsel Konut Hane Sayısı

7379

TUIK Verilerine Göre 2019 Yılı Sarıgöl İlçesi Kentsel Nüfusu

12942

Hane Başına Ortalama Kişi Sayısı (TUIK)

3,07

Kentsel Konut Başına Evsel Katı Atık Üretimi ( Kg/Gün)

4,30

Yıllık Konut Başına Kentsel Evsel Katı Atık Üretim Miktarı (Kg x 365 Gün)

1.569,50

Yıllık Konut Başına Kentsel Evsel Katı Atık Üretim Miktarı (Ton)

1,58

Kentsel Konut Başına Evsel Katı Atık Ücreti (TL/Yıl)

467.31

Toplam Kentsel Konutlarda Katı Atık Ücreti (Kentsel Konut Sayısı X Ücret)

3.448.212,60

Toplam Kentsel Konutlarda Yıllık Evsel Katı Atık Tonajı (Kentsel Konut Sayısı X Atık Miktarı)

11.658,82

Kentsel Konut Başına Evsel Katı Atık Aylık Ücreti (467,31 TL x20%/12)

7,78

Toplam Tahakkuk Edecek Kentsel Konutlarda Evsel Katı Atık Tutarı

688.903,44

KIRSAL KONUTLARDA KULLANILACAK HESAPLAMA DEĞERLERİ

1 Ton Evsel Katı Atık Maliyeti (TL)

295,76

1 Kişi Başına Evsel Katı Atık Maliyeti (TL)

95,53

Bakanlığın Belirlediği Manisa İli Kırsal Evsel Katı Atık Miktarı Kg /kişi Başı/ Günlük (lc)

0,98

Sarıgöl Belediyesi Kırsal Konut Hane Sayısı

10.847

TUIK Verilerine Göre 2019 Yılı Sarıgöl İlçesi Kırsal Nüfusu

22.948

Hane Başına Ortalama Kişi Sayısı (TUIK)

3,07

Kırsal Konut Başına Evsel Katı Atık Üretimi ( Kg/Gün)

2,93

Yıllık Konut Başına Kırsal Evsel Katı Atık Üretim Miktarı (Kg x 365 Gün)

1.069,45

Yıllık Konut Başına Kırsal Evsel Katı Atık Üretim Miktarı (Ton)

1,07

Kırsal Konut Başına Evsel Katı Atık Ücreti (TL/Yıl)

316,46

Toplam Kırsal Konutlarda Katı Atık Ücreti (Kırsal Konut Sayısı X Ücret)

3.432.641,62

Toplam Kırsal Konutlarda Yıllık Evsel Katı Atık Tonajı (Kırsal Konut Sayısı X Atık Miktarı)

11.606,29

Kırsal Konut Başına Evsel Katı Atık Aylık Ücreti (316,46 TL x20%/12)

5,27

Toplam Tahakkuk Edecek Evsel Katı Atık Geliri Kırsal

685.964,28

 

Tablo:(11)

KENTSEL VE KIRSAL KONUTLARDAKİ TARİFELER İLE TAHAKKUK TUTARLARI

Tarife Adı

Konut

Sayısı

Aylık

Tarife

Yıllık

Tarife

Yıllık Toplam Gelir

Konut Kentsel

7379

7,78

93,36

688.903,44

Konut Kırsal

10.847

5,27

63,24

685.964,28

TOPLAM

18.226

1.374.867,72

 1. Okullar, Kreşler, Dershaneler, vb. Yerlere Ait Evsel Katı Atık Miktarı

Hesabı (Grup:2)

Okul, yurt, kreş, dershane evsel katı atık miktarı hesabında Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71 ’inci sayfasındaki verilere göre 20 kişilik bir öğrenci grubuna isabet eden evsel atık miktarı 1,3 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir öğrenciye isabet eden yıllık evsel atık miktarı: 1,3 / 20 = 0,065 ton/yıl olarak bulunmuştur.

Okul, yurt, kreş, dershane vb. yerlerin grup derecesine göre öğrenci sayıları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada okul sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda üst ve alt sınır ortalamaları alınarak üretilen evsel katı atık miktarları hesaplanmıştır.

Tablo: (12)

OKUL, DERSHANE, KREŞ, KURS TARİFELER

Öğrenci Sayısı

ORTALAMA 0,065 TON /YIL

Grup

Beyan

Sayısı

                           Aylık Uygulanacak Tarife

751'den Büyük

48,7'dn Büyük

1

1

135,86

750

500

48,60

32,40

2

1

135,59

499

250

32,30

16,20

3

1

90,11

249

100

16,10

6,50

4

1

44,91

99

50

6,40

3,20

5

1

17,85

49

20

3,20

1,30

6

1

9,21

19

0

1,30

0,00

7

1

3,62

OKUL, DERSHANE, KREŞ, KURS TAHAKKUK TUTARLARI

Öğrenci Sayısı

ORTALAMA 0,065 TON /YIL

Grup

Beyan

Sayısı

Aylık Uygulanacak Tarife

751'den Büyük

48,7'dn Büyük

1

0

0,0

750

500

48,60

32,40

2

2

271,18

499

250

32,30

16,20

3

3

270,33

249

100

16,10

6,50

4

13

583,83

99

50

6,40

3,20

5

11

196,35

49

20

3,20

1,30

6

5

46,05

19

0

1,30

0,00

7

1

3,62

TOPLAM

34

1.371,36

8.2.3 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı (Grup 3)

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının evsel katı atık miktarı hesabında Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71 ’inci sayfasındaki verilere göre 4 kişilik bir personel grubuna isabet eden evsel atık miktarı 6,40 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir personele isabet eden yıllık evsel atık miktarı: 6,40 / 4 = 1,60 ton/yıl olarak bulunmuştur.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının grup derecesine göre personel sayıları ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada kurum sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır.

Aşağıdaki tabloda üst ve alt sınırlamaları alınarak üretilen evsel katı atık miktarları hesaplanmıştır.

Tablo: (13)

KAMU BİNALARI TARİFELER

Personel Sayısı

ORTALAMA 1,6

TON/YIL

Grup

Beyan

Sayısı

Aylık Uygulanacak Tarife

501‘den Büyük

295,60'dan Büyük

1

1

500,35

500

250

295,00

147,50

2

1

499,33

249

100

146,90

59,00

3

1

248,66

99

50

58,40

29,50

4

1

98,85

49

20

28,90

11,80

5

1

48,92

19

5

11,20

3,00

6

1

18,95

4

0

6,40

0,00

7

1

10,84

KAMU BİNALARI TAHAKKUK TUTARLARI

Personel Sayısı

ORTALAMA 1,6 TON/ YIL

Grup

Beyan

Sayısı

Aylık Uygulanacak Tarife

501'den Büyük

295,60'dan Büyük

1

0

0,00

500

250

295,00

147,50

2

0

0,00

249

100

146,90

59,00

3

0

0,00

99

50

58,40

29,50

4

57

5.634,45

49

20

28,90

11,80

5

0

0,00

19

5

11,20

3,00

6

0

0,00

4

0

6,40

0,00

7

0

0,00

TOPLAM

57

5.634,45

8.2.4 Hastanelere Ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı (Grup:4)

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71 ’inci sayfasında hastaneler ve otellerde yatak başına düşen birim atık miktarı 1,28 olarak hesaplanmıştır. Buna göre gruptaki evsel atık miktarı aşağıda hesaplanmıştır.

Tablo: (14)

HASTANELER VE YURTLAR TARİFELERİ

Yatak Sayısı

ORTALAMA 1.22

TON /YIL

Grup

Sayısı

        Aylık Uygulanacak Tarife

751'den Büyük

959,40'tan Büyük

1

1

1.623,94

750

500

958,10

638,80

2

1

1.621,73

499

300

637,50

383,30

3

1

1.079,07

299

150

382,00

191,60

4

1

646,59

149

50

190,30

63,90

5

1

322,11

49

20

62,60

25,60

6

1

105,96

19

0

24,30

0,00

7

1

41,13

HASTANELER VE YURTLAR TAHAKKUK TUTARLARI

Yatak Sayısı

ORTALAMA 1,28 TON /YIL

Grup

Beyan

Sayısı

Aylık Uygulanacak Tarife

751‘den Büyük

959,40'tan Büyük

1

0

0,00

750

500

958,10

638,80

2

0

0,00

499

300

637,50

383,30

3

0

0,00

299

150

382,00

191,60

4

4

2.586,36

149

50

190,30

63,90

5

1

322,11

49

20

62,60

25,60

6

0

0,00

19

0

24,30

0,00

7

0

0,00

TOPLAM

5

2.908,47

                                                                                                                                                                               

8.2.5.Yeme, İçme, Eğlence Yer. Marketler(100 m2 üstü) Evsel Atık Miktarı Hesabı(Grup:5)

Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri, banka, akaryakıt istasyonları, fırınlar, pastaneler, ile kullanım alanı 100 m2 üzeri marketler için atık miktarı hesabında Belediyemiz çevre temizlik vergisi kayıtları bilgi sistemi ve ruhsat biriminin kayıtlarından yararlanılmış olup, gruplara göre m2 ortalamaları dikkate alınmıştır. Kılavuzun 71 ’inci sayfasındaki verilere göre 1 m2 ye düşen evsel katı atık miktarı 29,9 / 49 = 0,61 ton/yıl olacaktır.

Tablo: (15)

RESTAURANT, LOKANTA, KAHVEHANE, DÜĞÜN SALONU, KÖFTECİ VB. YEME İÇME YERLERİ İLE MARKETLERDEKİ TARİFELER

Alan m2

ORTALAMA 0,612 TON /YIL

Grup

Beyan

Sayısı

Aylık Uygulanacak Tarife

1001'den

Büyük

611,60'den

Büyük

1

1

1.035,23

1000

750

611,00

458,30

2

1

1.034,21

749

500

457,60

305,50

3

1

774,57

499

250

304,90

152,80

4

1

516,09

249

100

152,10

61,10

5

1

257,46

99

50

60,50

30,60

6

1

102,41

49

0

29,90

0,00

7

1

50,61

RESTAURANT, LOKANTA, KAHVEHANE, DÜĞÜNSALONU, KÖFTECİ VB. YEME İÇME YERLERİ İLE MARKETLERDEKİ TAHAKKUK TUTARLARI

Alan m2

ORTALAMA 0,612 TON /YIL

Grup

Beyan Sayısı

Aylık Uygulanacak Tarife

1001'den

Büyük

611,60'den

Büyük

1

3

3.105,69

1000

750

611,00

458,30

2

3

3.102,63

749

500

457,60

305,50

3

1

774,57

499

250

304,90

152,80

4

10

5.160,90

249

100

152,10

61,10

5

43

11.070,78

99

50

60,50

30,60

6

114

11.674,74

49

0

29,90

0,00

7

158

7.996,38

TOPLAM

332

42.885,71

8.2.6. Diğer Ticari Olmayan Kurumlar (Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları)(Grup:6)

Dernekler ve sivil toplum kuruluşu gibi yerlerde evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık miktarı kılavuzun

71 ’inci sayfadaki verilere göre 1 personele düşen evsel katı atık miktarı (6,6 / 10 = 0,66 ton/yıl) 0,66 ton olarak hesaplanmıştır. Dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının grup derecesine göre personel sayılarının ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada işyeri sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır.

Tablo: (16)

DİĞER CARİ OLMAYAN KURUM TARİFELERİ

Personel Sayısı

ORTALAMA

0,66 TON / YIL

Grup

Beyan

Sayısı

Aylık Uygulanacak

701'den Büyük

460,6'dan Büyük

1

1

779,64

700

250

459,90

164,30

2

1

778,46

249

150

163,60

98,60

3

1

276,93

149

100

97,90

65,70

4

1

165,72

99

50

65,00

32,90

5

1

110,02

49

10

32,20

6,60

6

1

54,51

9

0

5,94

0,00

7

1

10,05

DİĞER CARİ OLMAYAN KURUM TAHAKKUK TUTARLARI

Personel Sayısı

ORTALAMA

0,66 TON / YIL

Grup

Beyan

Sayısı

Aylık Uygulanacak Tarife

701'den Büyük

460,6‘dan Büyük

1

0

0,00

700

250

459,90

164,30

2

0

0,00

249

150

163,60

98,60

3

0

0,00

149

100

97,90

65,70

4

0

0,00

99

50

65,00

32,90

5

0

0,00

49

10

32,20

6,60

6

0

0,00

9

0

5,94

0,00

7

3

30,15

TOPLAM

3

30,15

8.2.7.Diğer Ticarethaneler (Bakkal, Berber ve Kuaförler, Kırtasiye, Küçük İmalathaneler vb. işyerleri) (Grup:7)

Yukarıdaki grupların kapsamına girmeyen eczaneler, muayenehaneler, ticari, sınaî, zirai ve mesleki faaliyetlerde bulunanlar ile bunların dışında faaliyet gösteren yerler evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemi ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kayıtlarından yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık miktarı kılavuzun 71 ’inci sayfasındaki verilere göre diğer ticarethaneler grubu için 10 personel yılda 13,6 ton evsel katı atık belirlenmiş olup, 1 personele düşen evsel katı atık miktarı (13,6 / 10 = 1,36 ton/yıl) 1,36 ton olarak hesaplanmıştır.

Grup derecesine göre personel sayılarının ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada işyeri sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır.

Tablo: (17)

DİĞER TİCARETHANELER TARİFELERİ

Personel Sayısı

ORTALAMA 1,36 TON/YIL

Grup

Beyan

Sayısı

Aylık Uygulanacak Tarife

701'den

Büyük

954,40'den

Büyük

1

1

1.615,47

700

250

953,00

340,40

2

1

1.613,11

249

150

339,00

204,20

3

1

573,82

149

100

202,90

136,10

4

1

343,44

99

50

134,80

68,10

5

1

228,17

49

10

66,70

13,60

6

1

112,90

9

0

12,24

0,00

7

1

20,71

DİĞER TİCARETHANELER TAHAKKUK TUTARLARI

Personel Sayısı

ORTALAMA 1,36 TON/YIL

Grup

Beyan

Sayısı

Aylık Uygulanacak Tarife

701'den

Büyük

954,40'den Büyük

1

0

0,00

700

250

953,00

340,40

2

0

0,00

249

150

339,00

204,20

3

0

0,00

149

100

202,90

136,10

4

0

0,00

99

50

134,80

68,10

5

13

1.140,85

49

10

66,70

13,60

6

2

225,80

9

0

12,24

0,00

7

930

19.260,30

TOPLAM

945

20.626,95

 1. Bürolar:

Büro (Avukatlık, Hukuk, Danışmanlık, vb.) gibi yerlerde evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık miktarı kılavuzun 71 ’inci sayfasındaki verilere göre 1 personele düşen evsel katı atık miktarı (2,25 /10 = 0,25ton/yıl) 0,25 ton olarak hesaplanmıştır.

Dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının grup derecesine göre personel sayılarının ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada işyeri sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır.

Tablo: (18)

BÜRO VB.TARİFELERİ

Personel

Sayısı

ORTALAMA 0,25 TON /YIL

Grup

Beyan

Sayısı

Aylık Uygulanacak Tarife

701'den

Büyük

174'den Büyük

1

1

294,53

700

250

173,70

62,10

2

1

294,02

249

150

61,80

37,20

3

1

104,61

149

100

37,00

24,80

4

1

62,62

99

50

24,60

12,40

5

1

41,64

49

10

12,02

2,50

6

1

20,35

9

0

2,40

0,00

7

1

4,59

BÜRO V.B.TAHAKKUK TUTARLARI

Personel Sayısı

ORTALAMA 0,25 TON /YIL

Grup

Beyan

Sayısı

Aylık

Uygulanacak Tarife

701'den

Büyük

174'den Büyük

1

0

0,00

700

250

173,70

62,10

2

0

0,00

249

150

61,80

37,20

3

0

0,00

149

100

37,00

24,80

4

0

0,00

99

50

24,60

12,40

5

0

0,00

49

10

12,02

2,50

6

0

0,00

9

0

2,40

0,00

7

65

263,84

TOPLAM

65

263,84

 1. Oteller ve Yurtlar:

       Oteller ve Yurtlar gibi yerlerde evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık miktarı kılavuzun 71 ’inci sayfasındaki verilere göre 1 Yatak Sayısına düşen evsel katı atık miktarı(18,70 /19 = 0,985ton/yıl) 0,985 ton olarak hesaplanmıştır.

Oteller ve Yurtlar gibi yerlerde grup derecesine göre Yatak sayıları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada işyeri sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır.

Tablo: (19)

OTEL, PANSİYON TARİFELERİ

Yatak

Sayısı

ORTALAMA 0,985 TON / YIL

Grup

Beyan

Sayısı

Aylık Uygulanacak Tarife

500'den

Büyük

492,80'den

Büyük

1

1

834,14

499

300

491,80

295,70

2

1

832,45

299

200

294,70

197,10

3

1

498,83

199

100

196,10

98,60

4

1

331,93

99

50

97,60

49,30

5

1

165,20

49

20

48,30

19,70

6

1

81,75

19

0

18,70

0,00

7

1

31,66

OTEL, PANSİYON TAHAKKUK TUTARLARI

Yatak

Sayısı

ORTALAMA 0,985 TON /YIL

Grup

Beyan

Sayısı

Aylık Uygulanacak Tarife

500'den

Büyük

492,80'den

Büyük

1

0

0,00

499

300

491,80

295,70

2

0

0,00

299

200

294,70

197,10

3

0

0,00

199

100

196,10

98,60

4

0

0,00

99

50

97,60

49,30

5

0

0,00

49

20

48,30

19,70

6

2

163,50

19

0

18,70

0,00

7

1

31,66

TOPLAM

3

195,16

 1. Sanayi Kuruluşları :

             Sanayi Kuruluşları evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık miktarı kılavuzun 71’inci sayfasındaki verilere göre 1 personele düşen evsel katı atık miktarı (87,60 /24 = 3,65ton/yıl) 3,65 ton olarak hesaplanmıştır.

Sanayi Kuruluşları grup derecesine göre personel sayıları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada işyeri sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır.

Tablo: (20)

SANAYİ KURULUŞLARI TARİFELERİ

Personel Sayısı

ORTALAMA 3,65

TON /YIL

Grup

Beyan

Sayısı

Aylık Uygulanacak Tarife

1000'den

Büyük

3653,7'den

Büyük

1

1

6.184,46

1000

500

3.650,00

1.825,00

2

1

6.178,21

499

200

1.821,40

730,00

3

1

3.083,00

199

100

726,40

365,00

4

1

1.111,78

99

50

361,40

182,50

5

1

611,72

49

25

178,90

91,30

6

1

302,82

24

0

87,60

0,00

7

1

148,28

SANAYİ KURULUŞLARI TAHAKKUK TUTARLARI

Personel Sayısı

ORTALAMA 3,65

TON /YIL

Grup

Beyan

Sayısı

Aylık Uygulanacak Tarife

1000'den

Büyük

3653,7'den

Büyük

1

0

0,00

1000

500

3.650,00

1.825,00

2

0

0,00

499

200

1.821,40

730,00

3

0

0,00

199

100

726,40

365,00

4

0

0,00

99

50

361,40

182,50

5

0

0,00

49

25

178,90

91,30

6

0

0,00

24

0

87,60

0,00

7

1

148,28

 TOPLAM

1

148,28

9.FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTİRME

9.1 Faturalama İlkeleri

Konutlar evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılacaktır. Faturalamada aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır:

 1. Faturada her bir hizmetin ücreti ayrı ayrı gösterilecektir,
 2. Fatura katı atık üreticisine/aboneye mahsus tüm gerekli bilgileri içerecektir, (isim, adres,

      atık üreticisi/abone numarası vb.)

 1. Faturada ve düzenleme tarihi ve son ödeme tarihi bulunacaktır,
 2. Faturanın nasıl ödenebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir,
 3. Fatura, her bir hizmet için her tarife türü için gerekli bilgiyi sağlayacaktır.
 4. Faturalandırma ve katı atı ücreti hizmet verilen mahalle veya bölgeler için geçerlidir. Hizmet verilemeyen yerlerden katı atık ücreti alınmayacak veya faturalandırılmayacaktır. Hizmet verilmeye başlanan yerlerden belirlenen tarife üzerinden faturalandırılacak ve ücret alınacaktır.
 5. Tarifedeki rakamlara K.D.V. dahildir.
 6. İçme suyu abonesi olmayan mükelleflerden tahakkuk edecek bedel, yıl içinde Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksitte tahsil edilir.

9.2. Muhasebeleştirme

Bütçeleme ve Muhasebeleştirme işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yürütülecektir. Bu raporda yer alan tarifeler nedeniyle elde edilen gelirler sadece katı atık toplanması ve bertarafında kullanılması yasal zorunluluktur. Bu nedenle Gelecek yılın Evsel Atık Tarifesine konu giderler ve giderleştirme belgelerinin örnekleri ayrı bir dosyada izlenir. Tarife hazırlama döneminde faturalandırma ve tahsilât sürecini yürüten birimler ile bu hizmetin yerine getirilmesinden sorumlu ana birimin kullanmış olduğu hizmet binasına ait bakım, onarım, elektrik, su giderleri ödemelerine ilişkin bilgiler ilgili birimlerden alınacak, sistem maliyeti buna göre hesaplanacaktır.

 1.  VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ

Rapor Belediyemizin İnternet sitesinde ve ilan panolarında yayınlanacaktır. Raporun yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süreyle halkın ve ilgili kuruluşların görüş ve önerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla internet sitesinde bir menü oluşturulacak/ tarife raporunda belirtilen mail adresine halkın ve ilgili kuruluşlarının görüşlerini iletmesi sağlanacaktır.

 1. SÖZLEŞME İMZALANMASI

Raporun ve ilgili Meclis Kararının belediyemiz internet sitesinde ve ilan panolarında yayınlanmasından sonraki 30 gün içerisinde vatandaşlar sözleşme imzalamak veya itiraz etmek üzere belediyemize başvuruda bulunmadıkları takdirde sözleşme hükümleri kabul etmiş ve sözleşme imzalamış sayılır.

 1.  SONUÇ:

Bu rapor 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara ilişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemler ile 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine dayanılarak evsel atık tarifelerinin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen yöntemler kullanılarak atık miktarlarına isabet eden maliyetler yüklenici grubuna dağıtılarak yüklenilen tüm maliyet yansıtılmıştır.

Görüş ve öneriler için mail adresi: info@sarigol.bel.tr

 

2021 YILI SARIGÖL BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TOPLAMA HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ

 

Tarife Adı

Aylık Tarife Konut Başına   

KONUT KENTSEL

7,78

KONUT KIRSAL

5,27

BÜROLAR

Personel Sayısı

0,25

GRUP

Aylık Tarife

701'den Büyük

174'den Büyük

1

294,53

700

250

173,70

62,10

2

294,02

249

150

61,80

37,20

3

104,61

149

100

37,00

24,80

4

62,62

99

50

24,60

12,40

5

41,64

49

10

12,02

2,50

6

20,35

9

0

2,40

0,00

7

4,59

HASTANELER

Yatak Sayısı

1,28

GRUP

Aylık Tarife

751‘den Büyük

959,40'tan Büyük

1

1.623,94

750

500

958,10

638,80

2

1.621,73

499

250

637,50

383,30

3

1.079,07

299

100

382,00

191,60

4

646,59

149

50

190,30

63,90

5

322,11

49

20

62,60

25,60

6

105,96

19

0

24,30

0,00

7

41,13

OKUL, DERSHANE, KREŞ, KURS

Öğrenci Sayısı

0,065

GRUP

Aylık Tarife

751‘den Büyük

48,7'den Büyük

1

135,86

750

500

48,60

32,40

2

135,59

499

250

32,30

16,20

3

90,11

249

100

16,10

6,50

4

44,91

99

50

6,40

3,20

5

17,85

49

20

3,20

1,30

6

9,21

29

0

1,30

0,00

7

3,62

RESTAURANT, LOKANTA, KAHVEHANE, DÜĞÜN SALONU, KÖFTECİ vb. YEME

İÇME YERLERİ ve MARKETLER

Alan (М2) |

0,612

GRUP

Aylık Tarife

1001'den Büyük

611,60'den Büyük

1

1.035,23

1000

750

611,00

458,30

2

1.034,21

749

500

457,60

305,50

3

774,57

499

250

304,90

152,80

4

516,09

249

100

152,10

61,10

5

257,46

99

50

60,50

30,60

6

102,41

49

0

29,90

0,00

7

50,61

DİĞER CARİ OLMAYAN KURUMLAR

Personel Sayısı

0,66

GRUP

Aylık Tarife

701'den Büyük

460,6'den Büyük

1

779,64

700

250

459,90

164,30

2

778,46

249

150

163,60

98,60

3

276,93

149

100

97,90

65,70

4

165,72

99

50

65,00

32,90

5

110,02

49

10

32,20

6,60

6

54,51

9

0

5,94

0,00

7

10,05

DİĞER TİCARETHANELER

Personel Sayısı

1,36

GRUP

Aylık

Tarife

701'den Büyük

954,40'den Büyük

1

1.615,47

700

250

953,00

340,40

2

1.613,11

249

150

339,00

204,20

3

573,82

149

100

202,90

136,10

4

343,44

99

50

134,80

68,10

5

228,17

49

10

66,70

13,60

6

112,90

9

0

12,24

0,00

7

20,71

KAMU BİNALARI

Personel Sayısı

1,6

GRUP

Aylık

Tarife

501'den Büyük

295,60'dan Büyük

1

500,35

500

250

295,00

147,50

2

499,33

249

100

146,90

59,00

3

248,66

99

50

58,40

29,50

4

98,85

49

20

28,90

11,80

5

48,92

19

5

11,20

3,00

6

18,95

4

0

6,40

0,00

7

10,84

OTEL, PANSİYON

Yatak Sayısı

0,985

GRUP

Aylık

Tarife

500'den Büyük

492,80'den Büyük

1

834,14

499

300

491,80

295,70

2

832,45

299

200

294,70

197,10

3

498,83

199

100

196,10

98,60

4

331,93

99

50

97,60

49,30

5

165,20

49

20

48,30

19,70

6

81,75

19

0

18,70

0,00

7

31,66

SANAYİ KURULUŞLARI

Personel Sayısı

3,65

GRUP

Aylık

Tarife

1000'den Büyük

3653,7'den Büyük

1

6.184,46

1000

500

3.650,00

1.825,00

2

6.178,21

499

200

1.821,40

730,00

3

3.083,00

199

100

726,40

365,00

4

1.111,78

99

50

361,40

182,50

5

611,72

49

25

178,90

91,30

6

302,82

24

0

87,60

0,00

7

148,28

13.10.2020

     

Muammer İNER                                                      Ayhan DİLEK   

          Başkan                                                          Başkan Vekili

Mehmet DURAN               Fatma ASLAN                   Nuray ŞENCAN                           

          Üye                                     Üye                                   Üye