Duyurular

SOSYAL DESTEK VE YARDIM İŞLERİNİN UYGULAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (03.10.2018/78 no.lu Meclis Kararı)

08 Ekim 2018 Pazartesi

 TC 

MANİSA İLİ

SARIGÖL BELEDİYESİ

SOSYAL DESTEK VE YARDIM İŞLERİNİN UYGULAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Sarıgöl Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan, maddi gücü olmayan yoksul, engelli  ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik yapılacak(ayni) hizmetleri planlamak ve uygulamak, kayıt altında olanlara desteğe devam etmek, bölgemizde olup kayıt altında olmayanların tamamına ulaşmak, bütçe imkanları dahilinde yapılacak sosyal yardımlar ile hizmet yardımlarının yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, belediye sınırları içinde belediye tarafından yapılacak sosyal yardımların şekli ile bu  yardımlardan faydalanacak durumda olanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik,03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, ev eşyası, kırtasiye, eğitim, ulaşım, , taziye evlerine gönderilecek ikram ve taziye çadırı temini, evlenen çiftlere hediyeler verilmesi, yalnız yaşayan ve muhtaç yaşlıların temizlik ve bakım işleri ile müracaatçının ihtiyacına göre verilecek diğer mal ve malzeme yardımları ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile ücreti Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan hasta bezi, çocuk bezi ve engelli rehabilitasyonu için gerekli araç-gereçler,

b) Belediye: Sarıgöl Belediyesini,

c) Belediye Başkanı: Sarıgöl Belediye Başkanını,

ç) Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

d) Muhtar: Sarıgöl ilçesinde bulunan mahalle muhtarlarını,

e) Sosyal  Yardım: Bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni yardımları,

f) Yardıma Muhtaç Vatandaşların Tespit  Formu: Yönetmelik kapsamında yardım için başvuranın ekonomik ve sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutları ile ilgili müdürlük personelleri tarafından tespitini içeren raporu,

g) Engelli Vatandaş Tespit Formu: Engelli belgesi olan, engelli olmasının yanında muhtaç ve yalnız yaşadığı tespit edilenleri,

ğ) Hizmet Yardımı: Ayni ve nakdi yardımların dışındaki diğer sosyal yardımları,

h) Yönetmelik: Sarıgöl Belediyesi Sosyal Destek Ve Yardım İşlerinin Uygulama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmeliği,

ı) Şartlı Bağışlar:  Kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler tarafından sosyal yardım harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak ve makbuz karşılığında belediye veznesine, belediye tahsilat bürolarına ve belediyenin banka hesabına ödenen bağışları,

i) Sosyal Market: Belediye tarafından açılacak olan sosyal yardım mağazası veya mağazalarını,

j) Muhtaçlık: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olması halini,

k) Dar gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin, büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde iki katını, diğer belediyelerde bir buçuk katını geçmeyen aileyi,

l) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

m) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları, İfade eder.

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Belediye bu yönetmelikle belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

(2) Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

a) Belediye ayni yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.

b) Sosyal yardım programlarının uygulanmasında maddi gücü olmayan yaşlı, yoksul ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız öncelikli değerlendirilir. Yardım talebinin belediye imkânları ile karşılanamayacak derecede fazla olması halinde öncelikler; muhtaç olma derecesi, aciliyet durumu ve müracaat sırası esas alınarak belirlenir.

c) Sosyal yardım uygulamalarında, muhtaç durumda bulunan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri hizmeti sağlamak anlayışı içinde bulunulması esastır.

ç) Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.

d) Sosyal yardımların yürütülmesi ve sunulmasında hiçbir ayrım gözetilemez.

e) Yardımda bulunmak isteyen kurum, sivil toplum kuruluşları ile odalarla işbirliği yapılarak yardımların ulaştırılmasını sağlamak.

f)  Sosyal yardımlar kısmen ayni ve kısmen hizmet yardımı şeklinde veya iki unsurda ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yardım Esasları ve Sosyal Yardımlardan Yararlanacak Olanlar Yardım esasları MADDE 6- (1) Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi kişilere öncelik verilmek suretiyle ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden yararlanılır.

Sosyal yardımdan yararlanacak olanlar

MADDE 7- (1) Sosyal yardımlardan yararlanacak olan kişiler;

a) Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde geçinmekte güçlük çeken kişi ve aileler,

b) İhtiyaç sahibi yaşlı ve engelliler,

c) Doğal afetler ve yangın nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,

ç) Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan ihtiyaç sahibi kişiler,

d) Belediye tarafından kurulan komisyonca yapılacak değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Alacak Olanların Müracaatı, Tespiti, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Müracaat şekli MADDE 8- (1) Yardım talebinde bulunmak isteyenler, dilekçe, telefon, faks ve internet üzerinden belediyeye başvurabilirler. Müracaatlar ihtiyaç sahibi kişilerin kendisi tarafından yapılacağı gibi zabıta, polis gibi kolluk kuvvetleri, muhtar, vatandaşlar ve dernekler tarafından da yapılabilir. Ayrıca basında çıkan haberler de bilgi kaynağı olarak değerlendirilir.

Müracaatların tespiti, incelenmesi ve değerlendirilmesi MADDE 9- (1) Sosyal yardım almak üzere müracaatta bulunan ihtiyaç sahibi kişiler hakkında, belediye başkanı tarafından belirlenecek en az iki görevli tarafından, kişinin ikametgâhı ve çevresi incelenerek Yardıma Muhtaç Vatandaşları Tespit Formu, engelli ise Engelli Vatandaş Tespit Formu düzenlenir ve birim müdürü tarafından onaylanır.

 (2) Yönetmelikte belirtilen kişilerce yapılan müracaatlarda, müracaatçının ne tür yardımdan yararlanacağı müdürlükçe ihtiyaç sahiplerinin  onurlarını zedelemeyecek şekilde yerinde belirlenir ve değerlendirilir.

(3) Yardıma muhtaç olduğunun tespiti yardım alacağı anlamına gelmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Komisyonu Yönetimi ve Diğer Hususlar Yardım komisyonunun oluşumu MADDE 10- (1)Değerlendirme komisyonu, belediye başkanı ya da belediye başkanının görevlendireceği bir başkan ve 4 üye olmak üzere 5 kişiden oluşur.

(2) Komisyon üyeleri, belediye birim müdürleri ile belediyede görevli memurlar arasından bir yıl süre ile görevlendirilir. Aynı üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür. Komisyon sekretaryasını belediye başkanının görevlendireceği birim yürütür.

Komisyon toplantıları ve kararlar

MADDE 11-(1) Komisyon toplantı ve kararları ile ilgili esaslar; a)Komisyon toplantı ve karar nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

b)Komisyonun müdür üyelerinin izinli yada raporlu olduğu sürelerde görevlerini vekaleten yürütenler ile memur personelin izinli ve raporlu olması durumunda belediye başkanının belirleyeceği personel komisyon toplantılarına katılır.

c) Komisyon ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve taleplerini değerlendirmek için, başkanın çağrısı üzerine acil toplantı yapabilir.

d) Komisyon üyelerine hiçbir şekilde ücret (huzur hakkı, yolluk vb.) ödenmez.

Komisyonun görevleri

MADDE 12-(1) Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerin seçiminde kullanılacak formları hazırlamak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak.

b)Sosyal yardıma ihtiyacı olan kişileri, bu kişilere yapılacak ayni ve hizmet yardımlarının süresi ve miktarını belirlemek, listelerini hazırlamak.

c)Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerin yardım çeşitlerine göre istenecek sosyal inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardım Türleri, Sosyal Yardımlardan Faydalanma Ve Gerekli Belgeler Yardım türleri MADDE 13- (1) Ayni yardımlar;

a) Bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, giyecek, ev eşyası,5510 Sayılı Kanun gereğince sigortalı sayılmayan ve giderleri güvenlik kurumunca karşılanmayan engellilerin kullanımına yönelik araç-gereç ile okul kıyafetleri gibi ayni yardımlarda bulunulabilir.

b) Öğrencilere  yönelik ayni yardımlar için okul müdürlükleri veya Milli Eğitim Müdürlüklerince öğrencinin ihtiyaç sahibi ve öğrenci olduğunun resmi yazı ile bildirilmesi yeterlidir.

c) Doğal afet, yangın, su baskını vb. sebeplere dayanan konut hasarları gibi durumlarda tamir, bakım ve onarım yardımları yapılabilir.

ç) Belediye sınırları dâhilinde ikamet eden vatandaşların cenazelerinde acılarını paylaşmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın devamını sağlamak ve ihtiyaçlarını gidermek amacı ile yemek ve iaşe yardımı yapılabilir.

d) İlçe sınırları içerisinde muhtelif yerlerde,5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca yemek veya gıda dağıtımı yapılır.

e) Engelli vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltecek gerekli tüm çalışmalar yapılır.

f) Eşya ve giysi ihtiyacı olan vatandaşa, belediyenin giysi ve eşya hizmeti verilen birimlerinden yardım verilir.

g) Evlenen çiftlere hediye paketi verilir.

(2) Ayni yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

(3) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği yapılabilir.

(4) Hizmet Yardımları;

a) Kimsesiz, yaşlı, yatır hasta ve engelli durumda olan, yalnız yaşayan vatandaşlarımıza talep olsun olmasın tespiti durumunda yaşadığı ortamın temizlik hizmeti ile kişisel bakım hizmeti verilir. Bu hizmet yardımı için diğer birim müdürleri ile çalışılır.

b)Muhtaç ve yaşlı kimselerin, engelli vatandaşların zorunlu hallerinde ulaşım hizmetleri verilir.

c)Talep durumunda vatandaşlarımızın taziye evlerine taziye çadırı gönderilir.

Sosyal yardımlardan faydalanma

MADDE 14- (1) Belediye tarafından sosyal yardım karşılığı yapılan ayni yardımlar karşılıksızdır. Ayni nitelikteki sosyal yardımlardan bu yönetmelik esaslarına göre muhtaçlığı tespit edilen kişiler ve aileler faydalanır. Sosyal yardımların yapılmasında kişilerin diğer kaynaklardan da elde ettikleri yardımlar dikkate alınır.

(2)Yapılan incelemeler sonucunda yardım almaya hak kazananlar yıllık olarak başvurularını yenileyeceklerdir. Yenileme sonucu durumları yeniden değerlendirilecektir. Başvurusu kabul edilerek yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahipleri bir daha başvuru döneminde başvurusunu yenilemediği takdirde yardım hakkını kaybedecektir.

(3) Yardım süresi dolan evden çıkamayacak durumda bulunan engelli ve yaşlılar ise başvuru döneminde Destek Hizmetleri Biriminden işlemlerinin evlerinde yürütülmesi için yardım talebinde bulunabilirler.

(4) Başvuru sonrasında yardım almaya hak kazanan kişinin mali durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliği belediyeye ibraz etmesi zorunludur.

(5) Yardım talebinde bulunan ailenin kişi başına düşen gelirinin tespitinde, Sosyal Yardımlaşma Vakfı değerlendirme kriterleri esas alınır. Kişi başına gelirin fazla olduğunun tespiti halinde yardımlardan yararlanamaz.

(6) Başvuru yapamayacak durumda olanların tespiti halinde gerekli iş ve işlemler belediye personeli tarafından yapılır.

Gerekli belgeler

MADDE 15- (1) Sosyal yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, beyan edilen bilgi ve belgeler gizlice araştırılır. Bu araştırma, kolluk, nüfus müdürlüğü, vergi dairesi, tapu, bankalar, belediye ve muhtarlık nezdinde yapılabileceği gibi komisyonca da re'sen yapılabilir.

(2)Müracaatların değerlendirmesi aşamasında Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhtarlıklar ve diğer ilgili birimlerin kayıtlarından da istifade edilir.

Ayni yardımların dağıtımı

MADDE 16- (1) Belediye tarafından bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda ve benzeri ayni yardımlar, belediye personeli ve gönüllüler aracılığıyla belediye araçları veya hizmet alım yöntemiyle kiralanan araçlar ile muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır.

(2) Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir.

(3) Ayni yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım belediye personeli tarafından veya belediye personelinin gözetiminde yapılır. Temel ihtiyaç konusu yardımlar, ihtiyaç maddelerinin belediye tarafından temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde madde 13'de belirtildiği üzere yapılır.

(4) Bağış/hibe edilen ayni yardımların kabulü ve tasnifi birim müdürünün kontrolünde müdürlük yetkili personellerince (en az iki kişi) yapılır ve kullanılabilecek durumda olanlar eşya teslim alma tutanağı ile liste olarak tespit edilerek muhafaza edilir ve ihtiyaç sahiplerine yönetmelik hükümlerine göre dağıtılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Muhtaçlık Yardımı Değerlendirme Kriterleri Kriterler, Derecelendirme ve Dosya işlemleri MADDE 17- (1)Yardım Komisyonu, müracaatta bulunan vatandaşlar hakkında düzenlenen raporda, aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak yardımın yapılıp yapılmamasına karar verir.

a) Aile bireylerinin iş durumu

b) Ailenin net geliri.

c) Barınma ve eşya durumu

ç) Ailede yaşayan kişi sayısı ve yakınlık derecesi.

d) Ailede öğrenim gören kişi sayısı.

e) Medeni hali.

f) Engellilik durumu.

g) Başka kurumlardan alınan yardımlar.

ğ) Taşınır ve taşınmaz mal durumu.

(2) Belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak oluşturulacak ve bu yönetmeliğin eki kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu her muhtaç kişi için verilen puanlar derecelendirilir. Yardımlar, yardım komisyonunca yapılan derecelendirme sonucunda 100 puan üzerinden, en yüksek puan alandan başlamak üzere, büyükten küçüğe sıralanarak yapılır.

(3) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirlenen kriterler çerçevesinde ve yönetmeliğin eki kabul edilen (EK-1) forma uygun olarak yardım komisyonunca yapılan derecelendirme sonucunda 100 puan üzerinden;

a) 0-50 puan arası yardım uygun değil,

b) 50-65 puan arası azami net asgari ücretin yüzde 25'ı oranında ayni yardım,

c) 65-80 puan arası azami net asgari ücretin yüzde 40'ı oranında ayni yardım,

ç) 80-100 puan arası azami net asgari ücretin yüzde 60'ı oranında ayni yardım olarak yapılabilir.

(4)Sosyal yardım talebinde bulunan herkese bir dosya açılır ve tüm evrakları buradan takip edilir. Yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi kişilerin tüm evrakları dosyalanarak saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Sosyal Yardımların Verilmesi ve Kesilmesi

Sosyal yardımların verilmesi

MADDE 18 - (1) Sosyal yardımlar için her yıl bütçe imkânları ölçüsünde yeterli kaynak ayrılır. Bu kaynaklar muhtaç kişilere ayni yardım karşılığı sosyal yardım olarak adaletli bir şekilde dağıtılır.

Sosyal yardımların kesilmesi

MADDE 19 - (1) Gerekli evraklarda gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve yapılan yardımlar yasal faizi ile birlikte ilgiliden nakdi olarak tahsil edilir.

(2) Yardım esnasında kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde yardım kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 20 - (1) Sayıştay görüşü alınan bu yönetmelik ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini belediye başkanı yürütür.