Sarıgöl Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu

T.C.

SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2018 YILI

FAALİYET RAPORU

Değerli Sarıgöllü Hemşehrilerim;

Sarıgöl Belediyesi olarak: Üretken Belediyecilik anlayışımızla; yaşanabilir, sürdürelebilir, insan odaklı, fayda ve yaşam kalitesini artırıp geçmişle geleceğe köprü olan projelerimizin pek çoğunu bu zamana kadar hizmetinize sunup hayata geçirmenin kıvancıyla 2018 faaliyet raporumuzu ilginize sunuyoruz.

Belediyemizinmisyon ve vizyon hedeflerinde yeralan, özellikle katılımcı, ortak fikirle hareket etmenin, hizmet vermenin kağıt üzerinde kalmadığını yaptığımız projelerde Sarıgöllü hemşehrilerimizin beklenti, istek ve fikirleriyle hayata geçirildiğine şahit olduk. Bütüncül Yaklaşım modelimizle kent insanının tüm Sosyal, fiziksel ve kültürel özelliklerini bir bütün olarak ele aldık. Planlamalarımızla kentimizi çağdaş bir yapıya kavuşturmanın kıvancını duyuyoruz. En büyük mutluluğumuz da siz değerli hemşehrilerimizin yapılan bütün hizmetlerde elini taşın altına koyarak üzerine düşen fedakarlığı göstermeniz olmuştur. Gerek yapılan hizmetlerde gösterdiğiniz sabırla gerekse de bizzat bağınızdan, bahçenizden fedakarlık yaparak işlerimizi daha kolay yapmamızı sağladığınızı hep birlikte gördük. Sarıgöl olarak, hep birlikte yeniden imar edip, bölgemizde gıptayla gösterilen bir kent olmanın haklı gururunu yine hep birlikte yaşıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

       Müdürlüklerimizin ve onlara bağlı birimlerin 2018 yılına ait faaliyet raporunu siz halkımızın takdir ve görüşlerine sunarken, çalışmalarımıza destek veren tüm meclis üyelerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hizmetlerimize sahip çıkan siz değerli Sarıgöllü hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

                             

 

BELEDİYE BAŞKANI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE ENCÜMENİ

BELEDİYE MECLİSİ

ORGANİZASYON ŞEMASI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

2018 YILI BAŞKANLIK FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

 • Misyon ve Vizyon
 • Yetki, Görev ve Sorumluluklar
 •  İdareye İlişkin Bilgiler
 1. Fiziksel Yapı
 2. Örgüt Yapısı
 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
 4. Teknolojik Kaynaklar
 5. İnsan Kaynakları

II- AMAÇ ve HEDEFLER

 • İdarenin Amaç ve Hedefleri
 • Temel Politikalar ve Öncelikler

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Birimlere ait Mali ve Performans Bilgileri

İÇİNDEKİLER

                                                                                                                 Sayfa

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                   08-14

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                         15-16

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                   17

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                    18-19

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                     20-22

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                         23-25

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                    26

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                          27-29

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                      30

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                           31-34

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

B- Zayıflıklar

EKLER

1-Norm kadro, ihdasedilen kadrolar ve dolu boş kadro bilgileri

2-Mevcut Memur pozisyonlarının dolu boş durumu

3-Personel eğitim durumu

4-Personel kıdem yılı istatistikleri

5-Personel yaş istatistikleri

6-Personelin cinsiyet dağılımı

*A- Misyon       

               Sarıgöl halkına etkin, verimli, kaliteli ve güvenilir belediyecilik hizmetlerini sunmak,

               Sarıgöl’ün sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlamak,

Çağdaş belediyeciliği herkese eşit, herkese yakın bir anlayışla sürdürmek.

* Vizyon

İlçemizin ve insanlarımızın ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir.Ekonomik ve sosyal yapımıza paralel olarak temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir belediye anlayışı vizyonumuz olmuştur.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 • Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
 • Belediye meclisi kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürebilir.
 • Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,
 • Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,
 • Özel kanunları gereğince belediye ye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak,
 • Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
 • Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içersinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
 • Vergi, resim harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,
 • Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 • Reklam ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 • Borç almak, bağış kabul etmek,
 • Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini  gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

     1-Fiziksel Yapı

 • Belediye Hizmet Binamız 2 katlı olup, 4.059 m2 lik alan içindedir.
 • 1000 kişi kapasiteli Hamam Sokakta bulunan işletmeciliği Belediyemize ait Belediye Düğün Salonumuz her türlü etkinlikte kullanılmaktadır.(589 m2)
 • Taş kırma makinesi, kum, mıcır üretimi, kaynak atölyesi, taş basma yeri olarak kullanılan şantiyemiz.
 • Yeni modern hayvan pazarı 8.300 m2
 • İlçemiz kapalı pazar yeri 4.321 m2
 • İlçemizdeki 81 adet mezarlık mezarlık alanı (Bakımı Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapılmaktadır)
 • Belediye Başkanlık odasında 1 takım koltuk, masa, dolaplar, 1 adet bilgisayar, 1 telefon, 1 televizyon,

4 adet sehpa, 1 adet çalışma masası, 11 adet çalışma koltuğu mevcuttur.

2- Örgüt Yapısı 

               * Örgüt yapısında 2006 yılında çıkarılan 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Sarıgöl Belediyesinin organizasyon yetki görev ve sorumlulukları belirlenerek yeniden hazırlanmış ve Belediye Meclisince onaylanmıştır.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
 • 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 1475 ve 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
 • 3628 Sayılı Mal Bildirimi Kanunu
 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanun
 • 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
 • 6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile ilgili Kanun
 • İlgili Yönetmelik, Bakanlık Kurulu Kararları, Tebliğler

4- Teknolojik Kaynaklar

               * İnternet

               * CD/DVD

               *Web (www.sarigol.bel.tr )

               * Elektronik posta (info@sarigol.bel.tr)

               * e-İmza ve e-Yazışma (https://uygulama.belediye.gov.tr/IBYetki/Login.aspx)

               * KEP_Kayıtlı Elektronik Posta (sarigolbelediyesi@hs01.kep.tr )

5-İnsan Kaynakları

               *2018 yılı içerisinde Belediyemizde 32 adet memur, 16 adet kadrolu işçi, 5 adet Sözleşmeli Personel, Sarıgöl Belediyesi Personel Limited Şirketi Müdürlüğü bünyesinde 106adet işçigörev yapmıştır.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

               Amaçlarımız

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

               * Sarıgöl Belediyesi olarak İlçemizin yaşam kalitesini en üst düzeye çıkaracak, Çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde değerlerimizi koruyarak hizmet sunmaktadır.

               Hedeflerimiz

               * Şeffaf, katılımcı bir belediyecik anlayışı ile halkımıza belediye hizmetleri konusunda bilgilendirmek.

               * Sağlıklı ve planlı bir kentleşme sürecini izlemek.

               * Temiz çevre ile halk sağlığının sürekliliğini sağlamak

               * Toplumun değer yargılarına saygılı, kendisiyle ve halkıyla barışık belediyeciliği sürdürmek.

               * Eğitimli personel ile güler yüzlü hizmet sunmak.

               * Kentlilik bilincinin gelişmesini sağlamak.

B- TEMEL POLİTİKALARIMIZ

               * Vatandaş odaklı çağdaş, yasalara uygun ve tarafsız belediyecilik anlayışıyla sunulan hizmetlere halkın katılımını sağlamak.

               * Her türlü kaynağımızı etkin ve akılcı kullanmak.

               * Planlı ve programlı çalışmak.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Birimlere ait Mali Performans Bilgileri

SARIGÖL BELEDİYESİ VE BİRİMLERİ FAALİYET RAPORLARI

1 .YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

SUNULAN HİZMETLER

1-Yazı İşleri Servisi: Belediye Başkanlığının yazışmalarının yanı sıra, bazı kurum ve kuruluşlarla belediyeyi ilgilendiren yazışmaların da yapıldığı birimdir.

 • Gelen-Giden yazıların ilgili dairelere sevki, cevap verilmesi, işleme alınması ve arşivleme işleri,
 • Dava dosyalarının takibi ve sevk işlemleri,
 • Kaymakamlık Makamına aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak gönderilen yazışmalar.
 • Posta işleri, servisimizce yapılmaktadır.

            Belediye Meclis ve Encümen Kararları ile aylık - 3 aylık yazışmalarımız Bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Meclis ve Encümen kararları ile gelen ve giden yazılar elektronik belge sistemi ile kayıt altına alınmaktadır.

2-Belediye Meclis Çalışmaları: Söz konusu faaliyet dönemi içinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince, her ay olağan olmak üzere11 toplantı sonucunda toplam 95 adet Meclis kararı alınmıştır.(Eylül ayı Meclisin tatil ayıdır)

3-Belediye Encümen Çalışmaları:Her hafta Salı günleri olmak üzere haftada bir kez olan Encümen toplantıları faaliyet dönemi içerisinde 51 kez toplanmış ve bunun sonucunda 194 adet Encümen kararı alınmıştır. Servisimiz bu toplantılarda alınan kararların ilgili dairelere gönderilmesini, deftere işlenmesini ve dosyaların muhafazasını yerine getirmektedir.

4-Gelen Yazılar: Resmi Kurum ve kuruluşlardan 4284 adet evrak sistem üzerinden giriş yapılarak ilgili birimlere sevk edilmiş bulunmaktadır.    

5-Giden Yazılar: 1909 adet evrak sistem üzerinden çıkış yapılarak Resmi Kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.6-Evlendirme İşleri:Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna faaliyet dönemi içerisinde 196 Çift nikâh başvurusunda bulunmuş, tamamının nikâh akitleri gerçekleştirilmiştir.

7-İlan Servisi çalışmaları:Resmi dairelerin ve vatandaşların resmi dairelerle ilgili olarak İlan Servisimize gelen ilanların duyuruları yapılmış ve 170 adedinin ilan zabıt tutanakları düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra vatandaşlardan gelen reklâm niteliğindeki ilanlar bedeli karşılığında yapılmaktadır.

8-Türk Medeni Kanunu'nun 769 ve 770. maddelerine göre bulunmuş eşya ve malları, mevzuatta haklarında ayrıca hüküm varsa bu hükümlere göre, yoksa belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak, sahipleri çıkan mallar tutanakla teslim edilmektedir.

NORM KADRO, İHDAS EDİLEN KADROLAR VE DOLU VE BOŞ KADRO BİLGİLERİ

KADRO ÜNVANI

NORM KADRO

İHDAS EDİLEN KADRO

DOLU KADRO

BOŞ KADRO

NORM KADRO
DOLULUK
ORANI %

Başkan Yardımcısı

2

2

2

0

100,00%

Yazı İşleri Müdürü

1

1

0

1

0,00%

Mali Hizmetler Müdürü

1

1

0

1

0,00%

Fen İşleri Müdürü

1

1

0

1

0,00%

İmar ve Şehircilik Müdürü

1

1

0

1

0,00%

Temizlik İşleri Müdürü

1

1

1

0

100,00%

Zabıta Müdürü

1

1

0

1

0,00%

Diğer Müdürler

8

7

3

4

37,50%

Uzman

3

0

0

0

0,00%

Şef

12

2

0

2

0,00%

Avukat

1

1

0

1

0,00%

Mali Hizmetler Uzmanı

2

0

0

0

0,00%

Mali Hzm. Uzm. Yrd.

1

0

0

0

0,00%

İdari Personel

35

28

15

13

42,86%

Teknik Personel

25

25

8

17

32,00%

Sağlık Personeli

9

1

0

1

0,00%

Yardımcı Hzm. Personeli

6

1

0

1

0,00%

Zabıta Amiri

1

0

0

0

0,00%

Zabıta Komiseri

5

1

0

1

0,00%

Zabıta Komiser Yardımcısı

0

1

1

0

100,00%

Zabıta Memuru

30

30

2

28

6,67%

(Norm Kadro Doluluk Oranı=Dolu Kadro x 100 / Norm Kadro )

Memur Kadroları Toplamı

146

105

32

73

21,92%

Sürekli İşçi Kadrosu

73

32

14

18

19,18%

Mevcut Memur Pozisyonlarının Dolu-Boş Durumu

Pozisyon

Toplam

Dolu

Boş

Belediye Başkan Yardımcısı

2

2

0

Müdür Pozisyonları

Toplam

Dolu

Boş

Yazı İşleri Müdürü

1

0

1

Mali Hizmetler Müdürü

1

0

1

Fen İşleri Müdürü

1

0

1

İmar ve Şehircilik Müdürü

1

0

1

Park ve Bahçeler Müdürü

1

1

0

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

1

1

0

Zabıta Müdürü

1

0

1

Temizlik İşleri Müdürü

1

1

0

Destek Hizmetleri Müdürü

1

1

0

Bilgi İşlem Müdürü

1

0

1

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

1

0

1

Basın Yayın ve Halkla İlş. Müdürü

1

0

1

Muhtarlıklar Müdürü

1

0

1

Avukatlık Hizmetleri

Avukat

1

0

1

Teknik Hizmetler Sınıfı

Toplam

Dolu

Boş

Mimar

1

0

1

Peyzaj Mimarı

1

0

0

Jeolog

1

0

0

Sosyolog

1

0

0

Mühendis

5

0

5

Tekniker

9

5

4

Teknisyen

5

2

3

Ekonomist

2

1

1

Genel İdari Hizmetler Sınıfı

Toplam

Dolu

Boş

Şef

2

0

2

Eğitmen

2

1

1

Tahsildar

2

1

1

Memur

8

3

5

Muhasebeci

1

0

1

Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi

1

0

1

Şoför

5

2

3

Evlendirme Memuru

1

0

1

Ambar Memuru

1

0

1

V.H.K.İ.

6

5

1

Bilgisayar İşletmeni

1

1

0

Zabıta Komiseri

1

0

1

Zabıta Komiser Yardımcısı

1

1

0

Zabıta Memuru

30

2

28

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Toplam

Dolu

Boş

Tabip

1

0

1

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

Toplam

Dolu

Boş

Hizmetli

1

1

0

 

Personel Eğitim Durumu

 

 

Personel Kıdem Yılı İstatistikleri

Kıdem

Toplam Personel

Memur

İşçi

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

0-4 Yıl

6

%12

-

-

6

%38

5-9 Yıl

10

%21

10

%31

-

-

10-14 Yıl

2

%4

2

%6

-

-

15-19 Yıl

8

%17

1

%3

7

%44

20-24 Yıl

7

%15

5

%16

2

%12

25 Yıl ve üzeri

15

%31

14

%44

1

%6

Toplam

48

32

16

Personel Yaş İstatistikleri

 

 

Yaş

Toplam Personel

Memur

İşçi

Sözleşmeli Personel

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

18-25

1

%2

-

-

-

-

1

%20

26-35

10

%19

5

%16

1

%6

4

%80

36-45

15

%28

9

%28

6

%38

-

-

46-55

14

%26

6

%19

8

%50

-

-

56 ve üzeri

13

%25

12

%37

1

%6

-

-

Toplam

53

32

16

5

Personelin Cinsiyet Dağılımı

 

 

Cinsiyeti

Toplam Personel

Memur

İşçi

Sözleşmeli Personel

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Kadın

8

%15

7

%22

-

-

1

%20

Erkek

45

%85

25

%78

16

%100

4

%80

Toplam

53

32

16

5

 

2. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sunulan Hizmetler:

 Gelirlerin tahakkuk ve tahsil işlemleri,

 Her türden ödeme işlemleri,

 Gelir ve giderlerin muhasebe ve takip işlemleri,

 Banka kayıtlarının takibi,

 Terkin, ret ve iade işlemleri,

 Teminatların alınması, saklanması ve ödenmesi,

 Emanetlerin alınması, saklanması ve ödenmesi,

 Ön mali kontrol işlemleri

 Aylık beyannamelerin hazırlanması,

 Kesin hesabın hazırlanması,

 Mali raporların ilgili makamlara sunulması,

 Belediye bütçesinin hazırlanmasının organize edilmesi,

 Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanması,

 Ödeneklerin takibi işlemleri,

 İdare faaliyetlerinin performans programı ve bütçeye uygunluğunun izlenmesi,

 İç kontrol standartlarının oluşturulması,

 Vergi denetim işlemleri,

 Haciz ve icra işlemleri,

 E-Belediye işlemleri.

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

 İç Kontrol Eylem Planının gerçekleşme sonuçlarının izlenmesine devam edilmiştir.

 Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikler hazırlanmıştır.

 Belediye gelirlerinin tahakkuku yapılmıştır.

 Belediye gelirlerinin tahsilatı yapılmıştır.

 Yılı içinde yapılması gereken tüm ödemeler gecikmeksizin ödenmiştir.

 Vergi beyanları denetlenmiş, kayıt dışı vergiler kayıt altına alınmıştır.

 Belediyemize ait işyerleri için 2886 sayılı yasa çerçevesinde kiraya verilmiştir.

 Beyannameler internet ortamından gecikmeksizin gönderilmiştir.

 2018 yılında toplam 2083  adet evrak (yevmiye) kayıt altına alınmıştır.

2083 evrakın 1216 adedi muhasebe işlem fişi, 867 adedi ödeme emri belgesidir.

2-Performans Sonuçları Tablosu

Performans sonuçlarına ilişkin tablo çıkarılmasına gerek görülmemiştir.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Birimimiz, mevzuat hükümleri doğrultusunda görev, yetki ve sorumluklarını en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışmış, diğer birimlerle bilgi alış verişinde bulunmuş, eğitim seminerlerine katılarak verimliliğini ve performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışmıştır.

3-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sunulan Hizmetler

Belediyenin ihtiyaç duyduğu yapım işleri, mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri,           

· İlgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, İş ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesi ve yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak.  Bu uygulamaların gerçekleşebilmesi için Satın alma işlemlerini planlamak,

·  Belediyemiz harcama birimlerinin, hizmet için gerekli matbu evrak ve kırtasiye malzemeleri gibi ihtiyaçların; depo stokları çerçevesinde temin ve teslimini ifa etmek.  Ambar stok durumunu kontrol  altında tutmak.

·  GSM abonelik işlemleri, tarife tanımlamalarının yapılması, personel kullanımlarının takibi, özel görüşme bedellerinin ilgililerden tahsili ve fatura ödeme işlemlerinin yapılması.  Data hatları, sabit telefon abonelik işlemleri, tarife tanımlamalarının yapılması, fatura takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması.  Hizmet yolu ile belediyemiz bünyesinde çalıştırılan personellerin özlük dosyalarını oluşturup, hak ediş süreçlerini takip etmek.  ihale Hizmet Alımı yoluyla personel çalıştırılması.

·  Müdürlüklerden gelen puantajların kontrolü ve firmalara iletilmesi Puantajlara göre hakedişin hazırlanması ve gerekli durumlarda iş artış ve eksilişlerin yapılması.  Düzenlenen hakedişlerin ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi.

·  Personellerin işe giriş-çıkış işlemleri, izin, rapor ve haklarında tutulan tutanakların takibi.  Personel ile Yüklenici Firma arasındaki iletişimi sağlamak.

MALİ BİLGİLER

 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

  BÜTÇE ÖDENEĞİ HARCAMALAR                       BÜTÇE                                  GERÇEKLER

  PERSONEL GİDERLERİ                             409.000,00 TL                   269.962,44 TL

  SOSYAL GÜVEN. KURUM. GİDER.                      105.700,00 TL                   44.522,83 TL

  MAL VE HİZMET ALIM. GİDER.                           111.000,00 TL                   232.967,43 TL

  TOPLAM                                                       625,700,00 TL                   547.452,70 TL

4-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

SUNULAN HİZMETLER:

Belediye sınırları içerisinde imar çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılması,

Yapılan işleri kontrol ve takip etmek, imar durum belgesi düzenlemek,

Kot tutanağı tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin onayı ve kontrolünü sağlamak,

Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelede bulunmak,

Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıları belirleyerek yasal işlem yapmak,

       Ruhsat ve eklerine uygun yapılan yapılara yapı kullanma izni düzenlemek,

       Yapı tamir-onarım belgesinin verilmesi ve kontrolünü sağlamak,

       Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli binalara mevzuata göre gerekli işlemleri yapmak,

Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak,

        Kültür ve Tabiat Varlıkları yasası kapsamına giren işleri mevzuata göre sonuçlandırmak,

Tadilat projelerini onaylamak ve takip etmek,

İmar planı ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapılmasını sağlamak,

İfraz, tevhit, yola terk, ihdas, hisse satışı, parselasyon ve imar uygulaması işlemlerini kontrol ederek onay için encümene sevk etmek,

Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleriyle ilgili her türlü resim, ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,

İmar mevzuatının yetki verdiği arsalara Başkanlıkça uygun görülmesi halinde encümen kararı alarak geçici ruhsat düzenlemek,

Kamunun selameti için gerekli önlemleri almak, bu önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak,

Bahçe duvarı ve bahçe düzenlemesi iznini vermek,

Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,

Görev alanımız ile ilgili iç ve dış yazışmaları diğer birimler ile organizeli bir şekilde yapmak,

Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

MALİ BİLGİLER

Ekonomik Kodlar

Bütçe İle Verilen Ödenek

2018 Mali Yılı Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri

184.000,00

262.755,10

02-SGK Giderleri

25.000,00

30.792,10

03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

158.000,00

26.670,82

06-Sermaye Giderleri

260.000,00

     0,00

TOPLAM

627.000,00

320.218,02

Faaliyet ve Proje Bilgileri

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında:

53 adet yapı ruhsatı verilmiştir.

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında:

81 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında:

8 adet yanan yıkılan yapılar formu verilmiştir.

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında:

106 adet imar çapı verilmiştir.

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında:

Yeni oluşan mahallelerimizdeki

5 adet inşaat izni

1 adet yapı kullanım izni

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında:

35 adet basit tadilat izni verilmiştir.

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında:

47 adet ifraz-tevhit-ihdas ve yola terk işlemi yapılmıştır.

01.01.201-31.12.2018 tarihleri arasında:

19 adet Belediye Meclisi kararı vardır.

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında:

76 adet Belediye Encümeni kararı vardır.

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında:

11 adet kaçak yapı

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında:

1/1000 ölçekli revizyon+ilave imar planı

5-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   :

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

 1. İlçemizin cadde ve sokaklarının bozulan yollarında taş tamiratı, roadmix çalışması yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

 1. Çimentepe, Karacaali ve Alemşahlı çok amaçlı düğün salonları yapımları tamamlandı. Bağlıca ve Ahmetağa düğün salonları tadilatları bitirildi. Tüm düğün salonları halkımızın hizmetine sunuldu.

 1. Aşağı Koçaklar Cd. ve Şehit Esin Akay Cd. Yol ve tretuvar çalışması devam etmektedir. Muhtelif sokaklara ve kaldırımlara parke taş döşemesi yapıldı.

 1. Aşağı Koçaklar Cd. asfaltlama çalışması yapıldı.

 1. Cumhuriyet Mh. Sevinç Sk. üstü kapalı sosyal çatı yapıldı. (350 m2)

 1. Ayan Mh. Kumyolu Caddesine 4.250 m2 üstü kapalı tuhafiye pazarı yapıldı.

 1. Ayan Mh. Papatya Sk.-Manolya Sk.-Begonya Sk. kesişimindeki atıl durumdaki park yeniden düzenlenerek peyzaj çalışması yapıldı.

 1. Karla mücadele kapsamında ulaşıma kapanan yollarda yol açma çalışması ve tuzlama çalışması yapıldı.

 1. Ölçümü yapılan ve tapuda yol olarak gözüken yeni köyden mahalleye dönüşen yerlerde yol açma çalışması iş programına göre yapıldı.
 2. Köy yollarının yol genişletme çalışmaları yapıldı.
 3. Elektrik işleri yapım ve bakım-onarım işleri yapıldı.
 4. Şantiyedeki kum eleme sistemi yıl boyunca çalıştı ve isteyen vatandaşlarımıza da kum satışı yapıldı.
 5. Resmi kurumlardan gelen yazılara kanuni süresi içinde cevap verildi.
 6. Vatandaşlardan gelen dilekçeler dikkate alınarak iş programına göre talepler işleme konuldu.                                                                            
 7. Başka kamu kurumlarından gelen talep üzerine birimimiz tarafından keşif, metraj, ödenek teminine esas yaklaşık maliyet hazırlanarak üstyazıyla kurumlara gönderildi.
 8. MASKİ’nin yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle bozulan yollar tespit edilerek 2018 yılı MASKİ protokolüne göre hazırlanan hakedişler AYKOME Şube Müdürlüğü’ne üst yazıyla gönderildi.
 9. Bozulan ve tamir edilmesi gereken bünyemizdeki araçların bakımları yaptırılarak hizmete hazır hale getirildi.
 10. Şantiyemizde bulunan taş kırma ve kum eleme sisteminin bakım ve onarımı yapılarak kum elemeye hazır hale getirildi.
 11. Kesin kabulü yapılmayan işlerin kesin kabulü yapılarak kesin teminat mektubu yükleniciye iade edildi.

SIRA

GÖREV YERİ

PLAKA NO

CİNSİ

MARKASI

MODEL

HİZMET ARAÇLARI

1

Fen İşleri Müdürlüğü

45 H 5991

Pikap

Isuzu

2014

2

Fen İşleri Müdürlüğü

45 TA 1014

Kamyonet

Ford Transit

2015

3

Fen İşleri Müdürlüğü

45 H 5087

Binek Araç

Renault 12SW

1987

İŞ MAKİNALARI

4

Fen İşleri Müdürlüğü

Kepçe

Beko HMK 102S

Hidromek

2011

5

Fen İşleri Müdürlüğü

Kepçe

Beko HMK 102S

Hidromek

2011

6

Fen İşleri Müdürlüğü

Kepçe

Beko HMK 102S

Hidromek

2005

7

Fen İşleri Müdürlüğü

 -

Greyder

Maksan

1980

8

Fen İşleri Müdürlüğü

 -

Greyder

Champion

1977

9

Fen İşleri Müdürlüğü

Ekskavatör

Hitachi zx 190w

Hitachi zx 190w

2015

10

Fen İşleri Müdürlüğü

Trak. Kepçe

Trak. Kepçe

Tümosan

2001

11

Fen İşleri Müdürlüğü

Silindir

Büyük

1997

12

Fen İşleri Müdürlüğü

Silindir

Küçük

2007

13

Fen İşleri Müdürlüğü

Kompaktör

Küçük

14

Fen İşleri Müdürlüğü

Harç Karma

Makine

2013

15

Fen İşleri Müdürlüğü

Jeneratör

Küçük

2013

16

Fen İşleri Müdürlüğü

Forklift

Forklift

2015

17

Fen İşleri Müdürlüğü

Jeneratör

Küçük

18

Fen İşleri Müdürlüğü

Komprasör

19

Fen İşleri Müdürlüğü

Kırıcı

Hilti Büyük

20

Fen İşleri Müdürlüğü

Kırıcı

Hilti Küçük

21

Fen İşleri Müdürlüğü

Konkasör

Taş Kırma

22

Fen İşleri Müdürlüğü

Torna Makinası

23

Fen İşleri Müdürlüğü

Demir Kesme Mak.

24

Fen İşleri Müdürlüğü

UMS

Kaynak Makinası

25

Fen İşleri Müdürlüğü

Çanta

Kaynak Makinası

26

Fen İşleri Müdürlüğü

El Spirel

Kesme Mak.

27

Fen İşleri Müdürlüğü

El Spirel

Taşlama Mak.

28

Fen İşleri Müdürlüğü

Taş Üretim Mak.

29

Fen İşleri Müdürlüğü

Gaz altı

Kaynak Makinası

TRAKTÖRLER

30

Fen İşleri Müdürlüğü

45 H 9057

M Ferguson Traktör

Massey Ferguson

1987

31

Fen İşleri Müdürlüğü

45 H 6618

M Ferguson Traktör

Massey Ferguson

2005

32

Fen İşleri Müdürlüğü

45 H 9058

Traktör

Massey Ferguson

1985

33

Fen İşleri Müdürlüğü

45 H 9059

Traktör

Massey Ferguson

1984

KAMYONLAR

34

Fen İşleri Müdürlüğü

45 H 9073

Dam.Kamyon

Fatih Cummıs

1995

35

Fen İşleri Müdürlüğü

45 H 6717

Dam.Kamyon

BMC Fatih 280

2005

36

Fen İşleri Müdürlüğü

45 TA 6832

Dam.Kamyon

Ford 

2015

MOTOSİKLETLER

37

Fen İşleri Müdürlüğü

45 TA 2716

Motosiklet

Kanuni Breton

2011

38

Fen İşleri Müdürlüğü

45 H 9324

Motosiklet

Kanuni Breton

2007

39

Fen İşleri Müdürlüğü

45 TA 4013

Motosiklet

Kanuni

2012

40

Fen İşleri Müdürlüğü

45 TA 1564

Motosiklet

Kanuni

2011

MALİ BİLGİLER

EKONOMİK KODLAR

BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK

2018 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ

01- PERSONEL GİDERLERİ

1.214.200,00

1.019.828,36

02- SGK GİDERLERİ

230.500,00

179.353,56

03- MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

3.683.500,00

3.466.269,38

05-CARİ TRANSFERLER

80.000,00

3.043,00

06-SERMAYE GİDERLERİ

9.290.000,00

9.323.188,44

TOPLAM

14.498.200,00

13.991.682,74

İHALELER

KİK 2018/96554    Çelik Konstrüksiyon Çatı Kaplama (21F)………………...179.860,00 TL

KİK 2018/101448  Reklam Tabelası Alımı……………………………………..90.892,00 TL

KİK 2018/565443  Plant altı (BSK) Asfalt Alımı……………………………..955.000,00 TL

KİK 2018/576152  Akaryakıt Ürünleri Alımı…………………………………549.957,59 TL

6-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sunulan Hizmetler

Kentimizin ekonomik, idari, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak projelerin planlanması ve hayata geçirilmesinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden birimimiz;  ulusal ve dini bayram kutlamaları, sosyal sorumluluk projeleri, sportif etkinlikler, sultani üzüm festivali, sanatsal etkinlikler, şenlikler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak etkinlik yapmak, tiyatro, halk oyunları, sanat müziği koro çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Buna göre 2018 yılında;

 Kentimizin ekonomik, idari, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak projelerin planlanması ve hayata geçirilmesinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden birimimiz;  ulusal ve dini bayram kutlamaları, sosyal sorumluluk projeleri, sportif etkinlikler, sultani üzüm festivali, sanatsal etkinlikler, şenlikler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak etkinlik yapmak, tiyatro, halk oyunları,sanat müziği koro çalışmaları, gerçekleştirmektedir.

Buna göre 2018 yılında;

 • Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Çocuk Sağlığı konulu Seminer 17 Ocak 2018 tarihinde Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda konuşmacı Gülşah FİLİZ tarafından sunuldu.
 • Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında “ ASTERİKS VE OBURİKS” adlı Çocuk Tiyatrosu 18 Şubat 2018 Pazar günü saat:15.00 de Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda sergiledi.
 • 4 Mart 2018 Pazar günü saat: 10.00’da İlçemiz Trazlar Mahallesi Ahmet Savran Deve Güreşi Alanında Sarıgöl Belediye Spor Kulübü tarafından organizasyonu yapılan DEVE GÜREŞİ etkinliğinin geniş kitlelere ulaşması, huzur ve güvenlik içinde yapılabilmesi ve yarışmaya katılan kişi ve firmaların memnuniyet ve başarısının arttırılması amacıyla paydaş çalışma gerçekleştirilecektir.
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle; Belediyemizce Atatürk Heykeline çelenk sunularak, İlçemiz sivil toplum örgütleri temsilcileri ve katılımcı kadınlara çiçek sunuldu. Belediyemiz Kafeteryasında çay ikram edilerek günün anlamı üzerine sohbet toplantısı yapıldı.
 • Belediyemizce hazırlanan Sosyal Sorumluluk Projelerinden olan ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle; İlçemiz tüm Ortaokullar arası Resim ve Kompozisyon Yarışması düzenlenerek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıgöl Belediyesinin ortaklaşa oluşturduğu Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu Resim ve Kompozisyon yarışmasında dereceye giren 45 öğrenci öğretmen ve belediye görevlileri gözetiminde 23-24 Mart 2018 tarihinde Çanakkale Gezisine gönderilmiştir. Gezinin araçları Manisa Büyükşehir Belediyesince temin edilmiştir.
 • 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü nedeniyle; Sarıgöl Belediyesince hazırlanan sosyal sorumluluk projesinde CBÜ Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile Sarıgöl Belediyesi personelinin birlikte sergilediği “KAÇ BABA KAÇ” isimli Tiyatro 29 Mart 2018 akşamı Sarıgöl Belediye Düğün salonunda sergilenmiştir.
 • 11 Nisan 2018 tarihinde Sarıgöl Belediyesi ve Özel Salihli Can Hastanesi Çocuk Hekimliğinin ortaklaşa hazırladığı “Çocuklarda Sağlıklı yaşam” konulu seminer belediyemiz konferans salonunda gerçekleştirildi.
 • Manisa Büyükşehir Belediyesinin Merkez ve İlçelerde uyguladığı Masal Okuma Günleri Etkinliği “Maviş ve Minik Kelebek” konulu masal okuma 26 Nisan 2018 günü belediye Konferans salonunda sunuldu.
 • 13 Mayıs Anneler Güne özel “Melek Yüzlü Annelerimiz İçin” başlığı ile Sarıgöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu 16. Konseri Belediye Düğün Salonunda halkımızın geniş katılımı ile gerçekleştirildi.

 • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle; yine belediyemizin Sosyal Sorumluluk Projeleri gereği İlçemiz tüm lise ve dengi okulların öğrencileri arasında “Atatürk ve Gençlik” konulu Kompozisyon ve resim yarışması düzenlenerek dereceye giren 24 öğrenci, öğretmen ve belediye görevlileri nezaretinde 19-20 Mayıs tarihinde Samsun gezisine gönderilmiştir.
 • Ramazan ayı nedeniyle; geleneksel değerlerimizin yaşatılması, birlik, beraberlik, ve yardımlaşma duygusunun artırılması amacıyla, belediyemizce 36 mahalle muhtarı, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları ile birlikte 7 Haziran 2018 tarihinde iftar yemeği gerçekleştirildi.
 • 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası nedeniyle; Kaymakamlık, Sarıgöl Belediyesi ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte 12-16 Temmuz günleri Panel, Şehitlik Meydanına Karanfil bırakma, Şehit Ailelerine yemek,Hatim-i Şerif okutulması, Milli Birlik Yürüyüşü gibi çeşitli anma etkinlikler yapıldı.      
 • 07-08-09 Eylül 2018 günleri 12.Sultani Üzüm Festivali tüm görkemiyle gerçekleştirildi.
 • 19 Eylül 2018 Gaziler Gününde, tüm şehit ve gazi ailelerine yemek verildi.      
 • Manisa Büyük Şehir Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında “ Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir” konulu Seminer 25 Eylül 2018 saat 15.00’de belediyemiz konferans salonunda sunuldu.
 • 4 Eylül 2018 İlçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. Yıldönümü aynı gün Hükümet Konağı önünde Çelenk Koyma töreni ve Belediye Başkanı Necati SELÇUK tarafından yapılan konuşmanın ardından Bağımsızlık Mücadelesinin verildiği dönem ile ilgili Mizansen gösterisi sunuldu.
 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde; 28 Ekim 2017 Cumartesi günü Çelenk koyma ve 29 Ekim Pazar günü bayram kutlama etkinlikleri ve akşamına coşkulu Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı gerçekleştirildi.
 • 2018 Yılı içerisinde gerçekleşen 196 adet evlilik akdinde çiftlere 1 çift fincan takımı, Kuranı Kerim, Türk Bayrağı ve Namazlıktan oluşan hediye paketi sunuldu.
 • Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında; 2018 yılında İlçemizde 330 adet yitirdiğimiz vatandaşımızın ailelerine gelenek ve göreneklerimiz gereği toplam 8250 pide ve ayran ikramı yapılmıştır.

MALİ BİLGİLER

1-Bütçe Uygulamaları

AÇIKLAMA

BÜTÇE TAHMİNİ

TL.

GERÇEKLEŞEN BÜTÇE

TL.

PERSONEL GİDERLERİ

139.000,00

130.066,00

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

PİRİMLERİ

23.000,00

20.165,58

MAL VE HİZMET ALIMLARI

619.500,00

771.479,33

CARİ TRANSFERLER

134.000,00

0

GENEL TOPLAM

915.500,00

921.710,91

Faaliyet ve Proje Bilgileri

 • Resmi bayramların program doğrultusunda kutlamaları ve etkinlikleri gerçekleşti.
 • 2018 yılında 12. Sultani Üzüm Festival programı gerçekleşmiştir.
 • Her etkinlikte halkımıza, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Sivil Toplum Örgütlerine, Derneklere, Odalara, Basına gerekli duyuruların yapılması için davetiye, afiş, ilan ve elektronik ortamda çalışmaları düzenli yapıldı.
 • Etkinliklere katılan yerli ve yabancı misafirler ağırlandı.
 • Kurum ve Kuruluşların etkinliklerine paydaş kurum olarak katkı sağlandı.
 • Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Sanat Etkinliklerinde Tiyatro, Konser ve Eğitim Seminerleri geniş halk kitlesine sunuldu.
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Bütçesi % 100 oranında gerçekleşti. 

7-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Fiziksel Yapı:                                                                                      

1 – Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait oda (1 adet),

 2 – Sarıgöl Belediyesine ait yeşil alanlar.

 3 – Ağaç kesme makinesi (3 adet)

 4 – Arazöz (1 adet: BMC 45 H 9075)

 5 – Bilgisayar (Dizüstü) (1 adet)

 6 – Budama makinesi (3 adet)

 7 – Çadır (2 adet)

 8 – Çapa makinesi (1 adet)

 9 – Çim biçme makinesi (5 adet)

10 – El arabası (1 adet)

11 – Hizmet aracı (1 adet: 45 H 7763)

12 – Jimnastik aleti (Mekanik koşu ve yürüme bantları) (15 adet)

13 – Kamyon (1 adet)

14 – Kamyonet (1 adet)

15 – Kaydırak (21 adet)

16 – Masa (Yemek) (20 adet)

17 – Mekanik ekim makinesi (1 adet)

18 – Pulvarizatör (Tarla) (1 adet)

19 – Pulvarizatör (Sırt) (1 adet)

20 – Salıncak (2 adet)

21 – Tarayıcı (Masa üstü) (1 adet)

22 – Tesviye makinesi (Toprak) (1 adet)

23 – Tırpan (Motorlu) (2 adet)

24 – Tırpanlama makinesi (5 adet)

25 – Traktör (1 adet)

26 – Yazıcı (1 adet)

Sunulan Hizmetler:

 Yeşil alanların bakımı…     

 Oyun grupları hazırlanması…

 Jimnastik alanları ve araçlarının hazırlanması…

 Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması…

 Birimle ilgili alım satım işi ve evraklarının kontrolü…

 Birime gelen yazıların kontrolü ve yanıtlanması…

 Birimden gidecek yazıların hazırlanması, kontrolü ve takibi…

 • Mali Bilgiler:

2018 yılı için öngörülen harcama bütçesi 908.500 TL (GENEL);

2018 yılı içinde gerçekleşen harcama bütçesi 572.632,13 TL (GENEL);

2018 yılı bütçe gerçekleşme oranı % 63,03 (GENEL);

Personel harcaması80.205,45 TL (bütçe 81.000,00 TL);

Sosyal güvenlik primi harcaması12.081,25 TL (bütçe 16.000,00 TL);

Mal ve hizmet alımı harcaması480.345,43 TL (bütçe 878.400,00 TL);

Cari transferler0,00 TL (bütçe 80.000,00 TL);

Sermaye giderleri0,00 TL (bütçe 110.000,00 TL);

8-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler

1-Belediyemiz Temizlik İşleri olarak 2018 yılı Temizlik İhalesi yapılmış olup, ancak 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı resmi gazete yayımlanan 696 Sayılı KHK’nin ilgili madde hükümleri  uyarınca Belediyemizce kurulan Sarıgöl Belediyesi Personel Ltd. Şirketi ile 02 Nisan 2018 tarihinden itibaren

40 kişi üzerinden 32 personel ile Temizlik İşleri yürütülmekte ,  geriye kalan 8 kişi Belediyemizin değişik birimlerinde görevlendirilmişlerdir.

2. Şehir Merkezi ve Mahallelerinin Temizliği için her gün sabah saat 06:00 da işbaşı yapılarak saat 15:00 ‘a kadar Çöp Toplama ve Süpürme işi günübirlik olarak yapılmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri nöbetleşe devam etmektedir.

3. Mevcut Çöp Konteynerlerine ilaveten 400 Litrelik, 800 Litrelik yeniler alınarak eskiyenler değiştirilmiş veya ihtiyaç olan yerlere konulmuştur. 

4. Büyük küçük çöp sepetlerinden alınarak ihtiyaç olan yerlere ve okullara dağıtılmıştır.

 5. İlçemizde bulunan park bahçe ve mesire yerlerinin günlük olarak temizliği yapılmıştır.

 6. İlçemizde bulunan tüm Camii ler muhtelif zamanlarda temizlenmiş aynı zamanda tüm umumi tuvaletler de günlük bakımı ve temizliği yapılmıştır.

7. İlçemizin Merkez ve Mahalleleri olmak üzere her gün Çöp Kamyonu, Çöp Taksi,Traktör ile çıkılarak çöp,kül ,moloz ,taş,ot,inşaat atıkları vs. devamlı bakılarak günlük toplanarak çöp sahasına götürülmüş, Ancak Büyükşehir Belediye Kanunu”nun ilgili madde hükümleri  uyarınca  06 Temmuz 2018 tarihinde itibaren evsel atık vs. çöpler Manisa Büyükşehir Belediyesi Tır aracı ile Alaşehir Belediyesi çöp dökme sahasına taşınmaktadır.

9. İlçe merkezine ve Mahallelere dağıttığımız mevcut çöp konteynerleri çeşitli zamanlarda toplanarak yıkanmakta, boyanmakta ve dezenfekte ilaçlama yapılarak yerine konulmaktadır.

10. Bahar aylarında(Şubat ayı son haftasından itibaren) ilçe merkezindeki  cadde, sokak ve D.S.İ. kanalı kenarlarındaki çayır,yabani ot vb. otların  ilaçlaması yapılmaktadır.

11. İlçemiz merkez ve mahallelerinde günlük ortalama 32.178 kg atık toplanmıştır.

12. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 6360 sayılı kanun ile köyden mahalleye dönüşen  mahallelerden Tırazlar,Çanakçı,Emcelli,Dadağlı,Sığırtmaçlı,Doğuşlar,Yukarıkoçaklar,Yeşiltepe,Selimiye,Ahmetağa,

Bereketli, ve bağlısı Gacarlar mevkii, Afşar, Çimentepe, Özpınar, Çavuşlar, Bağlıca, Bahadırlar, Baharlarve Dindarlı mahallesi mahalle meydanına, cami önüne, ilköğretim okuluna, Buldan-Denizli karayolu üzerindeki işyeri ve meskenler olmak üzere  19 adet mahalleye çöp konteynırı konularak çöp toplama hizmeti verilmektedir.

13.  6 araç sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu/aracı, 2 adet çöp taksi ve 1adet  römorklu traktör ile  çöp toplama hizmeti verilmesi  sağlanmıştır.

15. Şehrimizin günlük olarak tüm cadde ve sokakların temizliği yapılmaktadır.

16-Manisa Büyükşehir Belediyesinden gönderilen 1adet yol süpürme aracı 05.03.2018 tarihinden itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir Belediyesi yol süpürme hizmetinde  kullanılmak üzere geri gönderilmiş, söz konusu tarihten itibaren de Sarıgöl Belediyesine  1 adet yol süpürme aracı ile cadde ve sokakların temizliği yapılmaktadır.

Çöp toplama ve temizlik işçiliği hizmet alım ihalesi :    315.624,61  TL

 (4734 sayılı Kanun uyarınca yapılan ihaleli olarak hizmet satın alımı)

Çöp toplama ve temizlik işçiliği hizmeti                     : 1.067.842,81  TL

(İlgili mevzuat gereği ihalesiz olarak Sarıgöl Personel Ltd. Şirketince yapılan temizlik hizmeti)

                                                                                 +--------------------------

                                                                    TOPLAM        1.383.467,42   TL 

 Akaryakıt alım ihalesi                                                :     362.897,67 TL

    2018 Yılı harcamaları:

Bütçe                                   Harcama  (TL)

1)Personel giderleri                                    488.000,00     556.812,90

2)  Sosy.Güv. Kur. Devl. Prim Gideri       120.000,00                   105.184,29

3) Mal ve Hizmet Alım Giderleri         2.624.500,00                        2.361.741,75  

4) Cari Transferler                   80.000,00    912.00     

5) Sermaye Giderleri                                                 200.000,00                                  00

                                                                 ---------------------------------------------------------

  +      3.512.500,00                  + 3.024.650,94   

PERFORMANS BİLGİLERİ

a)Faaliyet ve proje bilgileri

 1-Genel evrak kayıt çalışmaları: Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü gelen ve giden evrak dosyası tutularak gerekli arşivleme işlemi yapılmaktadır.

2-Performans sonuçları tablosu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41 nci maddesi gereğince belediyemizin nüfusu 50.000 den az olduğundan stratejik plân ve performans programı yapılmamıştır.

3- Faaliyetlerimizde ve gerekse bu faaliyetlerimiz sonucu bütçemizden yapılan harcamalara aşırı titizlik gösterilerek, lüzumsuz harcamalardan son derece kaçınılmaktadır.

9-MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları


1- Müdürlük tarafından alınan talepler ve Başkanlık Makamının ziyaretleri sonucu gelen talepleri için bünyesinde bulunan ekibi ile mini onarımları, tamirat, bakım, hafriyat, yol açma işlerini gerçekleştirmek ve diğer geniş kapsamlı çalışma gerektiren tüm işleri Müdürlüğe bildirerek ilgili birimlerden gelen ekip ve ekipmanların koordinasyonunu sağlayarak işin takibini-koordinasyonunu gerçekleştirmek,
2- Gün sonunda yapılan işleri, yapılacak işleri, sahada görülen eksiklikleri müdürlüğe aktarmak,
3- Müdürlük ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal, ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları dikkate alarak ve bunların maliyet olarak ayrıntıları ile belirlenmesine yardımcı olmak,
4- Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı hazırlanmasına yardımcı olmak,
5- Diğer birimlerle iş birliği ve uyumu sağlamak,
6- Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak,
7- Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre elde edilen performansı, önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırmak,
8- Görev alanı içinde eksik ve noksanları tespit etmekle birlikte ilgili birimlere aktarmak, yolların yapım ve onarımı ile ilgili çözüm sağlamak,
9- Alt birim görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

EKONOMİK FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

2018 Yılı harcamaları (TL):

Bütçe                                                                     Harcama  (TL)

1)Personel giderleri                               58.000,00                                         52.676,03

2)  Sosy.Güv. Kur. Devl. Prim Gideri  8.000,00                                                                   9.076,30

3) Mal ve Hizmet Alım Giderleri         18.000,00                                                               0,00

---------------------------------------------------------------------------

                       + 84.000,00                                                            +    61.752,33   

10-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Sunulan Hizmetler

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI VE DENETLEME İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ;

     a) 01.12.2004 tarih ve 25650 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (Değişik 5259 Sayılı Kanun)  ile belediyemize devredilen işyeri açılış ruhsatlarının verilmesi ve denetimlerinin sağlanması hususunda 24 saat esasına göre çalışmaları devam etmektedir.

     b) Faaliyet dönemi içerisinde 76 adet işyeri açma müracaatı yapılmış olup, 64 adet işyerine ruhsatları verilmiştir. 64 adet işyerinin12 adedi Umuma açık İstirahat ve Eğlence Yeri, 10 adedi GSM ve 42 adedi Sıhhi Müessesedir.

      c) GSM ruhsat işlemleri, 1 adet Zabıta Müdürü,1 adet Fen İşleri Müdürü,1 adet İmar ve Şehircilik Müdürü, 1 adet Sağlık Grup Başkanlığı personelinden oluşan Denetim Komisyonunca yürütülmektedir.

      d) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinden sayılan işyerlerine 2559 Sayılı Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılmaktadır.

e) 2018 yılı içerisinde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine, İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimler neticesinde 26 adet, İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimler neticesinde 11 adet tutanak tutulmuş ve bu tutanaklar Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Bunlardan 37 adet tutanak için işlem yapılmak üzere Belediye Encümenine gönderilmiştir. Encümen kararı sonucu 37 adet işyerine idari para cezası uygulanmış, Kaymakamlık Makamının olurları ile 3 adet Kahvehanede kumar oynandığı tespit edildiğinden 2 adet kahvehane 15’er gün 1 adet kahvehane 10 gün ve 5 adet kahvehane ve İçkili gazino’da sigara içildiği tespit edildiğinden 10’ar gün geçici süreyle faaliyetten men (kapatma), 1 adet kahvehane İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı dosyasında bulunan taahhütlerine uymadığı tespit edildiğinden, süresiz kapatma işlemi uygulanmıştır. 2 Kahvehane için izinsiz mühür bozma sebebiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

DİNİ VE RESMİ BAYRAMLAR, FESTİVAL- KURTULUŞ ŞENLİKLERİ HİZMETLERİ;

a)Resmi bayram, kurtuluş şenlikleri ve festivallerde ses yayın cihazının kurulmasının sağlanması,              

b)Kaymakamlık Makamınca ve Belediye Başkanlığınca belirlenen, Resmi bayram ve özel günlerin programlarının uygulanmasının sağlanması,

c)Kurban bayramında sağlıklı kesim yapılması için, belirlenen kesim yerleri dışında kesim yapılmasının önlendiği.

d)Festival ve kurtuluş şenlikleri süresince 24 saat aralıksız çalışarak, dışarıdan gelen konuklara ve Sarıgöl halkına yardımcı olunmuştur.

e)Festivale gelen yerli ve yabancı satıcılara yerleri gösterilerek kontrollü şekilde satış yapmaları sağlanmıştır.

f)Festival ve kurtuluş şenlikleri esnasında konser alanını hazırlamak, sahneyi kurmak, protokolün hazırlanmasını sağlamak,

g)Ramazan ayında iftar vaktinde, ramazan topu atımı yapılmıştır.

PAZARYERLERİ;

a)Manav ve Tuhafiye pazarında bulunan esnafların kontrollerinin yapılarak ve düzenin sağlandığı.              

b)Manav pazarının Pazar bitiminden sonra esnaflara tezgâhlarını kaldırtarak, vatandaşların hafta içinde araçlarını Pazaryerine park etmesini sağlanmıştır.

c)Manav pazarında vatandaşların rahatça alış verişlerini yapmaları için Pazaryerinin düzenini sağlamak ve Pazar içindeki seyyar satıcıların kontrol altında satış yapmalarına izin verilmiştir.

d)Balıkçıların daha temiz ve sağlıklı ortamda satış yapmaları için, mülkiyeti Belediyemize ait dükkânların balıkçılara kiralandığı ve kapalı yerde (Dükkânlara) satış yapmaları sağlanmıştır.

e)Peynir pazarındaki peynircilerin kapalı yerde yasal düzenlemelere uygun olarak satış yapmaları sağlanmıştır.

f) Üretim izni olmayan ürünlerin Pazar yerinde satılmaması için gerekli denetimler İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte yapılmaktadır.

g) 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmelikler gereğince; Pazar yerinin kurulması, Pazar yerinde satılacak mallar, tahsis ücretleri belirlenmiştir.

DİĞER YAPILAN İŞ VE HİZMETLER;

a)Fırınların temizlik ve ekmek gramajlarının denetimi periyodik olarak yapılmaktadır.

b) Hafta içi dışarıdan gelen satıcıların satış yapmaması için gerekli kontrol ve denetimler yapılmaktadır,

c) Vatandaşlarımızın rahatça gelip geçmeleri için yaya kaldırımlarının esnaflar tarafından kapatılmaması için gerekli kontroller ve uyarılar yapılmaktadır.

d) İşyerlerinin denetim ve kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı ve yeni açılan işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını alması için gerekli uyarılar yapılmaktadır.

e) Komiserliğimiz Zabıta personeli hafta içi ve hafta sonu nöbet tutarak halkımızdan gelen çeşitli şikâyetleri değerlendirmekte olup şikâyetleri, uygun müdahaleler ile birlikte gerekli hallerde ilgili mercilere aktarılmaktadır,

f) İlçemizde bulunan işyerlerinin kapanış saatinde (Encümence belirlenen saatte) işyerlerini kapatmaları için gerekli uyarı ve ikazları yaparak esnafların kapanış saatini uymalarını sağlanmaktadır.

g) Belediyemiz içerisindeki diğer dairelerle ortaklaşa çalışmalar yaparak her konuda yardımcı olunmaktadır.

h) Müdürlüğümüze bağlı 1 adet aracın tamirat ve bakımı düzenli olarak yaptırılarak, aracın her zaman hizmete hazır bulundurulması sağlanmaktadır.

ı) İlçemiz halkının yapmış olduğu düğün ve sünnetlere yağmurdan ve güneşten korunmaları için çadır verilmektedir.

i) Veteriner Hekimle beraber, ilçemiz içerisinde başıboş dolaşan köpekler için gerekli önlemler alınmıştır.

j) Kaymakamlık Makamınca bildirilen, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmesi gereken hastalar, Emniyet Amirliğince görevlendirilen personelle birlikte Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmektedir.

k) Müdürlüğümüz personeli yangın, deprem, sel gibi doğal afet durumunda 24 saat esasına göre çalışması gerektiği hususunda bilinçlendirilmiştir. Personelimiz herhangi bir duruma karşı hazır bulundurulmaktadır.

PERSONEL DAĞILIMI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ;

1-Zabıta Komiserliği bünyesinde 1 adet Zabıta Müdür Vekili, 8 adet Zabıta Personeli, 2 adet Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Zabıta personeli bulunmaktadır.

a) 8 adet Zabıta personelimiz sırasıyla birer hafta saat:17.00 ila 24.00 arasında nöbet tutmaktadır. Nöbetçi olan personel gündüz mesai içerisinde çalışmamaktadır.

b) Yapılan iş ve işlemlerin tamamı, Zabıta Müdür Vekili tarafından kontrolü ve denetimi yapılmaktadır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILAN ARAÇ VE EKİPMANLAR

1-  1 adet İSUZU D MAX hizmet aracı                                ( Kullanılmakta)

2-  1 adet Sabit Merkez Telsizi                                                                                      ( Kullanılmakta)

3-  10 adet El Telsizi                                                                                                        ( Kullanılmakta)

4-   2 adet Mondial motorsiklet                                                                       ( Kullanılmakta)

2018YILINA AİT HARCAMALAR

Personel Giderleri                                : 512.028,07 TL.         

              

Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri       :   77.853,09 TL.

Mal ve Hizmet Alımı       Giderleri     :    27.621,08 TL.

Sermaye Giderleri                                :                  0 TL.

Toplam Bütçe Harcamaları                  :  617.502,24 TL

 

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

 KURUM ADI :

SARIGÖL BELEDİYESİ

 YILI :

2018

GELİRİN KODU

AÇIKLAMA

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN

EK BÜTÇE

DEVREDEN GELİR TAHAKKUKU
(A)

DEVREDEN TAHAKKUKTAN TERKİN/TENZİL
(B)

2018 YILI

TOPLAM TAHAKKUK
D=(A-B+C)

2018 YILI

TAHSİLATTAN RED VE İADELER
(F)

2018 NET

GELECEK YILA DEVREDEN TAHAKKUK
I=(D-H)

TAHSİL
ORANI
(%)

I

II

III

IV

V

TAHAKKUKU
(C)

TAHSİLATI
(E)

TAHSİLATI
H=(E-F)

01

VERGİ GELİRLERİ

3.278.000,00

959.688,42

10.415,42

2.933.989,93

3.883.262,93

2.664.549,55

1.844,40

2.662.705,15

1.220.557,78

69,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

3.077.000,00

265.200,31

19.847,20

1.979.883,28

2.225.236,39

1.972.989,46

1.972.989,46

252.246,93

89,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2.720.000,00

05

DİĞER GELİRLER

16.475.000,00

865.085.311,58

17.083.257,80

882.168.569,38

17.097.190,44

17.097.190,44

865.071.378,94

2,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

9.450.000,00

525.640,51

47.970,56

573.611,07

1.253.236,07

679.625,00

573.611,07

0,00

100,00

TOPLAM

35.000.000,00

866.835.840,82

30.262,62

22.045.101,57

888.850.679,77

22.987.965,52

681.469,40

22.306.496,12

866.544.183,65

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP İCMALİ CETVELİ

Ad:

SARIGÖL BELEDİYESİ

Yıl:

2018

Düzey

Açıklama

Geçen Yıldan Devreden Ödenek

Bütçeyle Verilen Ödenek

Ek Ödenek

Aktarmayla

Net Bütçe Ödenek Toplamı

Bütçe Gideri Toplamı

Ödenen Bütçe Gideri

Ödenek Üstü Harcama

İptal Edilen Ödenek

Sonraki Yıla Devredilen  Ödenek

I

II

Eklenen(+)

Düşülen (-)

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

13.113.800,00

1.620.219,98

2.848.219,98

11.885.800,00

10.761.981,50

10.761.981,50

1.139.238,40

0,00

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

964.500,00

97.000,00

97.000,00

964.500,00

617.502,24

617.502,24

346.997,76

0,00

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

460.000,00

73.000,00

73.000,00

460.000,00

369.647,67

369.647,67

90.352,33

0,00

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

3.512.500,00

360.500,00

360.500,00

3.512.500,00

3.024.650,94

3.024.650,94

487.849,06

0,00

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

16.033.700,00

1.753.500,00

575.500,00

17.211.700,00

14.884.532,89

14.884.532,89

2.354.803,49

0,00

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

915.500,00

236.300,00

186.300,00

965.500,00

921.711,51

921.711,51

43.788,49

0,00

TOPLAM

35.000.000,00

4.140.519,98

4.140.519,98

35.000.000,00

30.580.026,75

30.580.026,75

4.463.029,53

0,00

1 /

 1

SARIGÖL BELEDİYESİ

2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Tarih Aralığı :

02/01/2018

-

31/12/2018

31/12/2018

Kurumsal

KURUM ADI

Cari Yıl 2018

1

2

3

4

46

BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER

30.580.026,75

46

45

MANİSA

30.580.026,75

46

45

15

SARIGÖL BELEDİYESİ

30.580.026,75

46

45

15

04

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

9.165.269,71

46

45

15

18

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

994.842,99

46

45

15

30

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

537.845,12

46

45

15

31

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

13.991.682,74

46

45

15

32

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

320.218,02

46

45

15

33

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

921.711,51

46

45

15

34

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

572.632,13

46

45

15

35

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.024.650,94

46

45

15

36

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

617.502,24

46

45

15

37

KAFETERYA İŞLETMESİ

369.647,67

46

45

15

38

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2.271,35

46

45

15

39

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

61.752,33

 Örnek-90

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

 • Fiziksel yapının ihtiyaca cevap verilecek hale getirilmesi.
 • Bilgisayar sisteminden yüksek oranda yararlanma.
 • Çalışanlar arasında uyumlu çalışma
 • Çalışanların zamanında ücretlerinin ödenmesi.
 • Deneyimli birim müdürleri
 • Nitelikli ve dürüst personel
 • Borcumuzun olmaması
 • Halkımız tarafından destek görmemiz
 • Mali yapımızın etkin yürütülmesi
 • Halkla ilişkilerin gelişmiş olması

B- ZAYIF YÖNLER

 • Kaynak yetersizliği.
 • Teknik eleman yetersizliği.
 • Bazı çalışanların iş yapma alışkanlıklarındaki yanlışlıklar.
 • Gelirlerin istenilen düzeyde olmaması.
 • Halkın beklentisinin gelirlerin üzerinde olması.

                                                                                                                                    

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan Başkanlığımın ve tüm birim müdürlüklerine ait bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                                                                               Necati SELÇUK

                                                                                                               Sarıgöl Belediye Başkanı

                                                                                                            

NÖBETÇİ ECZANE

06 Aralık 2021 Pazartesi
GÜNEŞ ECZANESI
Ayan Mahallesi Demirciler Sokak
0236 867 1306