Sarıgöl Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu

T.C.

SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI

FAALİYET RAPORU

Değerli Sarıgöllü Hemşehrilerim;

Sarıgöl Belediyesi olarak, yaşanabilir, sürdürelebilir,  insan odaklı, fayda ve yaşam kalitesini artırıp geçmişle geleceğe köprü olan projelerimizin pek çoğunu bu zamana kadar hizmetinize sunup hayata geçirmenin kıvancıyla 2017 faaliyet raporumuzu ilginize sunuyoruz.

Belediyemizin misyon ve vizyon hedeflerinde yeralan, özellikle katılımcı, ortak fikirle hareket etmenin, hizmet vermenin kağıt üzerinde kalmadığını yaptığımız projelerde Sarıgöllü hemşehrilerimizin beklenti, istek ve fikirleriyle hayata geçirildiğine şahit olduk. En büyük mutluluğumuz da siz değerli hemşehrilerimizin yapılan bütün hizmetlerde elini taşın altına koyarak üzerine düşen fedakarlığı göstermeniz olmuştur. Gerek yapılan hizmetlerde gösterdiğiniz sabırla gerekse de bizzat bağınızdan, bahçenizden fedakarlık yaparak işlerimizi daha kolay yapmamızı sağladığınızı hep birlikte gördük. Sarıgöl olarak hep birlikte yeniden imar edip bölgemizde gıptayla gösterilen bir kent olmanın haklı gururunu yine hep birlikte yaşıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

       Müdürlüklerimizin ve onlara bağlı birimlerin 2017 yılına ait faaliyet raporunu siz halkımızın takdir ve görüşlerine sunarken, çalışmalarımıza destek veren tüm meclis üyelerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hizmetlerimize sahip çıkan siz değerli Sarıgöllü hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

                                                                              

2017 YILI BAŞKANLIK FAALİYET RAPORU


 

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

Misyon ve Vizyon
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
 İdareye İlişkin Bilgiler

Fiziksel Yapı
Örgüt Yapısı
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Teknolojik Kaynaklar
İnsan Kaynakları

II- AMAÇ ve HEDEFLER

İdarenin Amaç ve Hedefleri
Temel Politikalar ve Öncelikler

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Birimlere ait Mali ve Performans Bilgileri

İÇİNDEKİLER

                                                                                                                 Sayfa

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                   08-14

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                         15-15

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                   15-16

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                    16-18

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                     18-21

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                         21-24

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                    24-25

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                          25-26

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                      26-27

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                           27-30

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

B- Zayıflıklar

EKLER

1-Norm kadro, ihdasedilen kadrolar ve dolu boş kadro bilgileri

2-Mevcut Memur pozisyonlarının dolu boş durumu

3-Personel eğitim durumu

4-Personel kıdem yılı istatistikleri

5-Personel yaş istatistikleri

6-Personelin cinsiyet dağılımı

*A- Misyon       

               Sarıgöl halkına etkin, verimli, kaliteli ve güvenilir belediyecilik hizmetlerini sunmak,

               Sarıgöl’ün sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlamak,

Çağdaş belediyeciliği herkese eşit, herkese yakın bir anlayışla sürdürmek.

* Vizyon

İlçemizin ve insanlarımızın ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir.Ekonomik ve sosyal yapımıza paralel olarak temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir belediye anlayışı vizyonumuz olmuştur.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisi kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürebilir.
Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,
Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek,
Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,
Özel kanunları gereğince belediye ye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak,
Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içersinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
Vergi, resim harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,
Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
Reklam ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
Borç almak, bağış kabul etmek,
Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini  gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

     1-Fiziksel Yapı

Belediye Hizmet Binamız 2 katlı olup, 4.059 m2 lik alan içindedir.
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Aşağıkoçaklar Caddesinde Belediyemize ait binada Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğiçalışmaları yapılan bir sanat evimiz vardır.
1000 kişi kapasiteli Hamam Sokakta bulunan işletmeciliği Belediyemize ait Belediye Düğün Salonumuz her türlü etkinlikte kullanılmaktadır.(589 m2)
Taş kırma makinesi, kum, mıcır üretimi, kaynak atölyesi, taş basma yeri olarak kullanılan şantiyemiz.
Yeni modern hayvan pazarı 8.300 m2
İlçemiz açık pazar yeri 3.560 m2
İlçemizdeki 81 adet mezarlık mezarlık alanı (Bakımı Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapılmaktadır)
Belediye Başkanlık odasında 1 takım koltuk, masa, dolaplar, 1 adet bilgisayar, 1 telefon, 1 televizyon,

4 adet sehpa, 1 adet çalışma masası, 11 adet çalışma koltuğu mevcuttur.

2- Örgüt Yapısı 

               * Örgüt yapısında 2006 yılında çıkarılan 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Sarıgöl Belediyesinin organizasyon yetki görev ve sorumlulukları belirlenerek yeniden hazırlanmış ve Belediye Meclisince onaylanmıştır.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

5393 Sayılı Belediye Kanunu
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
1475 ve 4857 Sayılı İş Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
3628 Sayılı Mal Bildirimi Kanunu
4721 Sayılı Türk Medeni Kanun
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile ilgili Kanun
İlgili Yönetmelik, Bakanlık Kurulu Kararları, Tebliğler

4- Teknolojik Kaynaklar

               * İnternet

               * CD/DVD

               *Web (www.sarigol.bel.tr )

               * Elektronik posta (info@sarigol.bel.tr)

               * e-İmza ve e-Yazışma

               * KEP_Kayıtlı Elektronik Posta (sarigolbelediyesi@hs01.kep.tr )

5-İnsan Kaynakları

               *2017 yılı içerisinde Belediyemizde 32 adet memur, 14 adet kadrolu işçi, 4 adet Sözleşmeli Personel, 105 adet taşeron işçigörev yapmıştır.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

               Amaçlarımız

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

               * Sarıgöl Belediyesi olarak İlçemizin yaşam kalitesini en üst düzeye çıkaracak, Çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde değerlerimizi koruyarak hizmet sunmaktadır.

               Hedeflerimiz

               * Şeffaf, katılımcı bir belediyecik anlayışı ile halkımıza belediye hizmetleri konusunda bilgilendirmek.

               * Sağlıklı ve planlı bir kentleşme sürecini izlemek.

               * Temiz çevre ile halk sağlığının sürekliliğini sağlamak

               * Toplumun değer yargılarına saygılı, kendisiyle ve halkıyla barışık belediyeciliği sürdürmek.

               * Eğitimli personel ile güler yüzlü hizmet sunmak.

               * Kentlilik bilincinin gelişmesini sağlamak.

B- TEMEL POLİTİKALARIMIZ

               * Vatandaş odaklı çağdaş, yasalara uygun ve tarafsız belediyecilik anlayışıyla sunulan hizmetlere halkın katılımını sağlamak.

               * Her türlü kaynağımızı etkin ve akılcı kullanmak.

               * Planlı ve programlı çalışmak.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Birimlere ait Mali Performans Bilgileri

SARIGÖL BELEDİYESİ VE BİRİMLERİ FAALİYET RAPORLARI

1 .YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

SUNULAN HİZMETLER

1-Belediye Başkanlığının yazışmalarının yanı sıra, bazı kurum ve kuruluşlarla belediyeyi ilgilendiren yazışmaların da yapıldığı birimdir.Gelen-Giden yazıların ilgili dairelere sevki, cevap verilmesi, işleme alınması ve arşivleme işleri, Dava dosyalarının takibi ve sevk işlemleri, Kaymakamlık Makamına aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak gönderilen yazışmalar. Posta işleri, servisimizce yapılmaktadır.

            Belediye Meclis ve Encümen Kararları ile aylık - 3 aylık yazışmalarımız Bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Meclis ve Encümen kararları ile gelen ve giden yazılar elektronik belge yönetim sistemi ile kayıt altına alınmaktadır.

2-Belediye Meclis Çalışmaları: Söz konusu faaliyet dönemi içinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince, her ay olağan ve II. Birleşim olmak üzere11 toplantı, 12 oturum sonucunda toplam 70 adet Meclis kararı alınmıştır.(Eylül ayı Meclisin tatil ayıdır)

3-Belediye Encümen Çalışmaları:Her hafta Pazartesi günleri olmak üzere haftada bir kez olan Encümen toplantıları faaliyet dönemi içerisinde 53 kez toplanmış ve bunun sonucunda 257 adet Encümen kararı alınmıştır. Servisimiz bu toplantılarda alınan kararların ilgili dairelere gönderilmesini, deftere işlenmesini ve dosyaların muhafazasını yerine getirmektedir.

4-Gelen Yazılar: Resmi Kurum ve kuruluşlardan 2929 adet evrak sistem üzerinden giriş yapılarak ilgili birimlere sevk edilmiş bulunmaktadır.    

5-Giden Yazılar: 1909 adet evrak sistem üzerinden çıkış yapılarak Resmi Kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.                 

6-Evlendirme İşleri:Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna faaliyet dönemi içerisinde 203 Çift nikâh başvurusunda bulunmuş, tamamının nikâh akitleri gerçekleştirilmiştir.

7-İlan Servisi çalışmaları:Resmi dairelerin ve vatandaşların resmi dairelerle ilgili olarak İlan Servisimize gelen ilanların duyuruları yapılmış ve 145 adedinin ilan zabıt tutanakları düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra vatandaşlardan gelen reklâm niteliğindeki ilanlar bedeli karşılığında yapılmaktadır.

8-Türk Medeni Kanunu'nun 769 ve 770. maddelerine göre bulunmuş eşya ve malları, mevzuatta haklarında ayrıca hüküm varsa bu hükümlere göre, yoksa belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak sahipleri çıkan malları tutanakla teslim edilmektedir.

NORM KADRO, İHDAS EDİLEN KADROLAR VE DOLU VE BOŞ KADRO BİLGİLERİ

KADRO ÜNVANI

NORM KADRO

İHDAS EDİLEN KADRO

DOLU KADRO

BOŞ KADRO

NORM KADRO

DOLULUK

ORANI %

Başkan Yardımcısı

2

2

2

0

100,00%

Yazı İşleri Müdürü

1

1

0

1

0,00%

Mali Hizmetler Müdürü

1

1

0

1

0,00%

Fen İşleri Müdürü

1

1

0

1

0,00%

İmar ve Şehircilik Müdürü

1

1

0

1

0,00%

Temizlik İşleri Müdürü

1

1

1

0

100,00%

Zabıta Müdürü

1

1

0

1

0,00%

Diğer Müdürler

8

7

3

4

37,50%

Uzman

3

0

0

0

0,00%

Şef

12

2

0

2

0,00%

Avukat

1

1

0

1

0,00%

Mali Hizmetler Uzmanı

2

0

0

0

0,00%

Mali Hzm. Uzm. Yrd.

1

0

0

0

0,00%

İdari Personel

35

28

14

14

40,00%

Teknik Personel

25

25

8

17

32,00%

Sağlık Personeli

9

1

0

1

0,00%

Yardımcı Hzm. Personeli

6

1

1

0

16,67%

Zabıta Amiri

1

0

0

0

0,00%

Zabıta Komiseri

5

1

0

1

0,00%

Zabıta Komiser Yardımcısı

0

1

1

0

100,00%

Zabıta Memuru

30

30

2

28

6,67%

(Norm Kadro Doluluk Oranı=Dolu Kadro x 100 / Norm Kadro )

Memur Kadroları Toplamı

146

105

32

73

21,92%

Sürekli İşçi Kadrosu

73

32

14

18

19,18%

Mevcut Memur Pozisyonlarının Dolu-Boş Durumu

Pozisyon

Toplam

Dolu

Boş

Belediye Başkan Yardımcısı

2

2

0

Müdür Pozisyonları

Toplam

Dolu

Boş

Yazı İşleri Müdürü

1

0

1

Mali Hizmetler Müdürü

1

0

1

Fen İşleri Müdürü

1

0

1

İmar ve Şehircilik Müdürü

1

0

1

Park ve Bahçeler Müdürü

1

1

0

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

1

1

0

Zabıta Müdürü

1

0

1

Temizlik İşleri Müdürü

1

1

0

Destek Hizmetleri Müdürü

1

1

0

Bilgi İşlem Müdürü

1

0

1

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

1

0

1

Basın Yayın ve Halkla İlş. Müdürü

1

0

1

Muhtarlıklar Müdürü

1

0

1

Avukatlık Hizmetleri

Avukat

1

0

1

Teknik Hizmetler Sınıfı

Toplam

Dolu

Boş

Mimar

1

0

1

Peyzaj Mimarı

1

0

0

Jeolog

1

0

0

Sosyolog

1

0

0

Mühendis

5

0

5

Tekniker

9

5

4

Teknisyen

5

2

3

Ekonomist

2

1

1

Genel İdari Hizmetler Sınıfı

Toplam

Dolu

Boş

Şef

2

0

2

Eğitmen

2

1

1

Tahsildar

2

1

1

Memur

8

5

3

Muhasebeci

1

0

1

Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi

1

0

1

Şoför

5

3

2

Evlendirme Memuru

1

0

1

Ambar Memuru

1

0

1

V.H.K.İ.

6

5

1

Bilgisayar İşletmeni

1

0

1

Zabıta Komiseri

1

0

1

Zabıta Komiser Yardımcısı

1

1

0

Zabıta Memuru

30

2

28

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Toplam

Dolu

Boş

Tabip

1

0

1

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

Toplam

Dolu

Boş

Hizmetli

1

1

0

2. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sunulan Hizmetler:

 Gelirlerin tahakkuk ve tahsil işlemleri,l

 Her türden ödeme işlemleri,l

 Gelir ve giderlerin muhasebe ve takip işlemleri,l

 Banka kayıtlarının takibi,l

 Terkin, ret ve iade işlemleri,l

 Teminatların alınması, saklanması ve ödenmesi,l

 Emanetlerin alınması, saklanması ve ödenmesi,l

 Ön mali kontrol işlemleril

 Aylık beyannamelerin hazırlanması,l

 Kesin hesabın hazırlanması,l

 Mali raporların ilgili makamlara sunulması,l

 Belediye bütçesinin hazırlanmasının organize edilmesi,l

 Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanması,l

 Ödeneklerin takibi işlemleri,l

 İdare faaliyetlerinin performans programı ve bütçeye uygunluğunun izlenmesi,l

 İç kontrol standartlarının oluşturulması,l

 Vergi denetim işlemleri,l

 Haciz ve icra işlemleri,l

 E-Belediye işlemleri.l

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

 İç Kontrol Eylem Planının gerçekleşme sonuçlarının izlenmesine devam edilmiştir.l

 Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikler hazırlanmıştır.l

 Belediye gelirlerinin tahakkuku yapılmıştır.l

 Belediye gelirlerinin tahsilatı yapılmıştır.l

 Yılı içinde yapılması gereken tüm ödemeler gecikmeksizin ödenmiştir.l

 Vergi beyanları denetlenmiş, kayıt dışı vergiler kayıt altına alınmıştır.l

 Belediyemize ait işyerleri için 2886 sayılı yasa çerçevesinde kiraya verilmiştir.l

 Beyannameler internet ortamından gecikmeksizin gönderilmiştir.l

 2017 yılında toplam 2170  adet evrak (yevmiye) kayıt altına alınmıştır.l

 2170 evrakın 1310 adedi muhasebe işlem fişi, 860 adedi ödeme emri belgesidir.l

2-Performans Sonuçları Tablosu

Performans sonuçlarına ilişkin tablo çıkarılmasına gerek görülmemiştir.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Birimimiz, mevzuat hükümleri doğrultusunda görev, yetki ve sorumluklarını en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışmış, diğer birimlerle bilgi alış verişinde bulunmuş, eğitim seminerlerine katılarak verimliliğini ve performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışmıştır.

3-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sunulan Hizmetler

Belediyenin ihtiyaç duyduğu yapım işleri, mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri,          

               · İlgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, İş ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesi ve yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak.  Bu uygulamaların gerçekleşebilmesi için Satın alma işlemlerini planlamak,

·  Belediyemiz harcama birimlerinin, hizmet için gerekli matbu evrak ve kırtasiye malzemeleri gibi ihtiyaçların; depo stokları çerçevesinde temin ve teslimini ifa etmek.  Ambar stok durumunu kontrol  altında tutmak.

·  GSM abonelik işlemleri, tarife tanımlamalarının yapılması, personel kullanımlarının takibi, özel görüşme bedellerinin ilgililerden tahsili ve fatura ödeme işlemlerinin yapılması.  Data hatları, sabit telefon abonelik işlemleri, tarife tanımlamalarının yapılması, fatura takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması.  Hizmet yolu ile belediyemiz bünyesinde çalıştırılan personellerin özlük dosyalarını oluşturup, hak ediş süreçlerini takip etmek.  ihale Hizmet Alımı yoluyla personel çalıştırılması.

·  Müdürlüklerden gelen puantajların kontrolü ve firmalara iletilmesi Puantajlara göre hakedişin hazırlanması ve gerekli durumlarda iş artış ve eksilişlerin yapılması.  Düzenlenen hakedişlerin ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi.

·  Personellerin işe giriş-çıkış işlemleri, izin, rapor ve haklarında tutulan tutanakların takibi.  Personel ile Yüklenici Firma arasındaki iletişimi sağlamak.

MALİ BİLGİLER

Bütçe Uygulama Sonuçları

  BÜTÇE ÖDENEĞİ HARCAMALAR                       BÜTÇE                                  GERÇEKLER

  PERSONEL GİDERLERİ                                           360.000,00 TL                       317.887,30 TL

  SOSYAL GÜVEN. KURUM. GİDER.                        99.700,00 TL                         52.172,02 TL

  MAL VE HİZMET ALIM. GİDER.                           715.500,00 TL                      232.967,43 TL

  TOPLAM                                                                  1.175.200,00 TL                       603.026,75 TL

4-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

SUNULAN HİZMETLER:

*Belediye sınırları içerisinde imar çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılması,

               *Yapılan işleri kontrol ve takip etmek, imar durum belgesi düzenlemek,

               *Kot tutanağı tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin onayı ve kontrolünü sağlamak,

               *Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelede bulunmak,

               *Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıları belirleyerek yasal işlem yapmak,

               *Ruhsat ve eklerine uygun yapılan yapılara yapı kullanma izni düzenlemek,

               *Yapı tamir-onarım belgesinin verilmesi ve kontrolünü sağlamak,

               *Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli binalara mevzuata göre gerekli işlemleri yapmak,

               *Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak,

               * Kültür ve Tabiat Varlıkları yasası kapsamına giren işleri mevzuata göre sonuçlandırmak,

*Tadilat projelerini onaylamak ve takip etmek,

*İmar planı ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapılmasını sağlamak,

*İfraz, tevhit, yola terk, ihdas, hisse satışı, parselasyon ve imar uygulaması işlemlerini kontrol ederek onay için encümene sevk etmek,

*Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleriyle ilgili her türlü resim, ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,

*İmar mevzuatının yetki verdiği arsalara Başkanlıkça uygun görülmesi halinde encümen kararı alarak geçici ruhsat düzenlemek,

*Kamunun selameti için gerekli önlemleri almak, bu önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak,

*Bahçe duvarı ve bahçe düzenlemesi iznini vermek,

*Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,

*Görev alanımız ile ilgili iç ve dış yazışmaları diğer birimler ile organizeli bir şekilde yapmak,

*Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

MALİ BİLGİLER

Ekonomik Kodlar

Bütçe İle Verilen Ödenek

2017 Mali Yılı Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri

286.000,00

167.130,91

02-SGK Giderleri

  77.000,00

  19.709,61

03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

182.000,00

  55.165,49

06-Sermaye Giderleri

520.000,00

     0,00

TOPLAM

1.065.000,00

242.006,91

Faaliyet ve Proje Bilgileri

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında :

95 adet yapı ruhsatı verilmiştir.

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında :

217 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında :

20 adet yanan yıkılan yapılar formu verilmiştir.

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında :

88 adet imar çapı verilmiştir.

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında :

Yeni oluşan mahallelerimizdeki

13 adet inşaat izni

1 adet yapı kullanım izni

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında :

15 adet basit tadilat izni verilmiştir.

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında :

39 adet ifraz-tevhit-ihdas ve yola terk işlemi yapılmıştır.

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında :

20 adet Belediye Meclisi kararı vardır.

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında :

65 adet Belediye Encümeni kararı vardır.

5-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   :

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

İlçemizin cadde ve sokaklarının bozulan yollarında taş tamiratı, roadmix çalışması yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çimentepe, Karacaali ve Alemşahlı çok amaçlı düğün salonları yapımına başlandı. Bağlıca ve Ahmetağa düğün salonları tadilatına başlandı. 2018 yılı içerisinde tüm düğün salonları halkımızın hizmetine sunulacaktır.

Şeyhdavutlar Sağlık Evi yapıldı.

Dadağlı, Kızılçukur ve Özpınar düğün salonlarına ek bulaşıkhane yapıldı.

Denizli-Sarıgöl karayolu üzerinde ilçemizin girişinde bulunan park alanının tesviye ve dolgu çalışmaları tamamlandı. Sınırlara bordür çekildi. Peyzaj çalışması 2018 yılı içinde yapılacaktır.

Aşağı Koçaklar Camii bahçesindeki kötü durumdaki tuvalet yıkılarak yerine yenisi yapıldı.

Eskiden 4 Eylül Parkı olarak anılan alana ay-yıldız heykeli ve Sarıgöllü şehitlerimizin anısına Türk bayraklı anıtlar yapılarak Şehitler Meydanı olarak değiştirildi.

 Lise parkı içerisine Şehit Haşim DİRİK anısına çeşme yapıldı.

 Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ve Varol Sokak kesişimindeki atıl durumdaki park yeniden düzenlenerek peyzaj çalışması yapıldı.
Ölçümü yapılan ve tapuda yol olarak gözüken yeni köyden mahalleye dönüşen yerlerde yol açma çalışması iş programına göre yapıldı.
Köy yollarının yol genişletme çalışmaları yapıldı.
Elektrik işleri yapım ve bakım-onarım işleri yapıldı.
Şantiyedeki kum eleme sistemi yıl boyunca çalıştı ve isteyen vatandaşlarımıza da kum satışı yapıldı.
Resmi kurumlardan gelen yazılara kanuni süresi içinde cevap verildi.
Vatandaşlardan gelen dilekçeler dikkate alınarak iş programına göre talepler işleme konuldu.                                                                            
Başka kamu kurumlarından gelen talep üzerine birimimiz tarafından keşif, metraj, ödenek teminine esas yaklaşık maliyet hazırlanarak üstyazıyla kurumlara gönderildi.
MASKİ’nin yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle bozulan yollar tespit edilerek 2017 yılı MASKİ protokolüne göre hazırlanan hakedişler AYKOME Şube Müdürlüğü’ne üst yazıyla gönderildi.
Bozulan ve tamir edilmesi gereken bünyemizdeki araçların bakımları yaptırılarak hizmete hazır hale getirildi.
Şantiyemizde bulunan taş kırma ve kum eleme sisteminin bakım ve onarımı yapılarak kum elemeye hazır hale getirildi.
Kesin kabulü yapılmayan işlerin kesin kabulü yapılarak kesin teminat mektubu yükleniciye iade edildi.
Karla mücadele kapsamında ulaşıma kapanan yollarda yol açma çalışması ve tuzlama çalışması yapıldı.

41

Fen İşleri Müdürlüğü

45 H 5087

Binek Araç

Renault 12 Station

1987

MALİ BİLGİLER

EKONOMİK KODLAR

BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK

2017 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ

01- PERSONEL GİDERLERİ

951.000,00 TL

743.436,77 TL

02- SGK GİDERLERİ

228.000,00 TL

133.832,10 TL

03- MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

3.113.400,00 TL

3.336.959,51 TL

05-CARİ TRANSFERLER

80.000,00 TL

55.139,96 TL          

06-SERMAYE GİDERLERİ

4.112.000,00 TL

3.677.550,19 TL

TOPLAM

8.484.400,00 TL

7.946.918,53 TL

İHALELER

KİK 2017/77428 Sosyal Tesis (Düğün Salonu) Yapımları ile Bina Tadilatı  : 1.697.791,63               TL

KİK 2017/520953 Akaryakıt Ürünleri Mal Alımı                                                 :552.875,10 TL

KİK 2017/512228   Sarıgöl Belediyesi Yunus Emre, Aşağı Koçaklar, Şehit Ali Suyabatmaz  Caddeleri Muhtelif Bağlantı Yollarını Düzenleme                                                                : 5.620.000,00 TL

6-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sunulan Hizmetler

Kentimizin ekonomik, idari, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak projelerin planlanması ve hayata geçirilmesinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden birimimiz;  ulusal ve dini bayram kutlamaları, sosyal sorumluluk projeleri, sportif etkinlikler, sultani üzüm festivali, sanatsal etkinlikler, şenlikler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak etkinlik yapmak, enstrüman kursları, tiyatro, halk oyunları kursları, halk müziği ve sanat müziği koro çalışmaları,  Kütüphane ve internet evi hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Buna göre 2017 yılında;

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Çocuk Tiyatrosu “ŞİRİNLER” Çocuk oyununu 8 Ocak 2017 tarihinde Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda sergiledi.
İlçemiz Merkez dışı Mahallelerimizde Kış ve Bahar dönemi olmak üzere [09 Ocak- 15 Mayıs 2017]  üçer ay sürecek olan Halk Oyunları Kursları (Harmandalı) başlatıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Çocuk Tiyatrosu 23 Ocak 2017 tarihinde Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda “ Hayvanat Bahçesi Müzikali” adlı oyununu sergiledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Çocuk Kültür Sanat Merkezi Öğretmenleri ve çalışanları tarafından hazırlanan “ Külkedisi” Masal Okuma Programı Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda çocuklarımıza sergilendi.
İlçemiz Gönüllü Katılımcılarından oluşan Sarıgöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Konseri Şef Barış Uzgidim yönetiminde 17 Şubat 2017 Cuma Akşamı halkımıza sunuldu.
Manisa Büyük Şehir Belediyesi Kültür Sanat İşlerince Hazırlanan ve Psikolog Merve Ateş tarafından sunulan “ Erkeklerin Kadınlardan, Kadınların Erkeklerden Yakındıkları Konular ve Arada Kalan Çocuklarımız” konulu Seminer 23 Şubat 2017 tarihinde Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda sunuldu.
Manisa Büyük Şehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Tiyatrolar Haftası nedeniyle 13 Mart 2017 tarihinde “ Hangisi Karısı” adlı tiyatro Sarıgöl Belediyesi Belediye düğün Salonunda sergilendi.
18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA günü nedeniyle,  17 Mart 2017 Cuma akşamı Belediye Düğün Salonunda Sarıgöl Belediye Personeli ve Celal Bayar Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin birlikte hazırladıkları Tiyatro Belediye Düğün Salonunda halkımıza sunulmuştur.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Çocuk Tiyatrosu 19 Mart 2017 tarihinde Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda “ Robin Hood” adlı oyununu sergiledi.
Sarıgöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri 13 Nisan 2017 Perşembe akşamı Düğün Salonunda halkımıza sunuldu.
Sarıgöl Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan yatırım programlarının Açılışı ve yeni hizmetlerin Temel Atma Töreni MBŞ Belediye Başkanı, Daire Başkanları, Birim Müdürleri, Muhtarlar, Sivil Toplum Örgütleri ve Kalabalık Halk topluluğu ile 12 Mayıs 2017 Cuma Günü gerçekleştirildi. Aynı günün akşamı Gençlik Haftası ve Anneler Gününü de içerisine Etkinlikte Konser Programı Açık Havada halkımıza sunuldu.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle; Merkez ve Merkez dışı Mahallelerimizdeki öğrenciler ve yetişkinlere yönelikbirim çalışanlarımız tarafından verilen kurslar neticesinde hazırlanan “ Sarıgöl Harmandalı Oynuyor” etkinliği 520 katılımcı ile bayram programında sunuldu.
Manisa Büyük Şehir Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında Ramazan Ayı nedeniyle 06 Haziran 2017 akşamı “KAYNANA” adlı Orta Oyununu Belediye Düğün Salonundasergilendi.
Belediyemizce, Ramazan Eğlenceleri kapsamında; 07-08-09-10 Haziran 2017 tarihlerinde Meddah, Hacivat-Karagöz, Orta Oyunu, Çocuk Oyunları ve Yarışmaları, Sihirbaz ve Jonklör gösterileri Cumhuriyet Meydanında Halkımıza sergilendi.
15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü  Programı 11-12-13-14-15 Temmuz 2017 tarihlerinde Şehitlik Meydanına karanfil bırakma, Alemşahlı Mahallesinde 15 Temmuz Hatıra Ormanı oluşturma, Konferans, Şehit ailelerine yemek verilmesi, Cuma vaktinde Hatm-i Şerif okutulması ve Milli Birlik Yürüyüşü etkinlikleri düzenlenmiştir.
4 Eylül 2016 İlçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95. Yıldönümü aynı gün Hükümet Konağı önünde Çelenk Koyma töreni ve Belediye Başkanı Necati SELÇUK tarafından yapılan konuşmanın ardından 16-25 Ağustos 1919’da Bağımsızlık Mücadelesinin verildiği dönemde alınan kararlarda önemli yeri olan ve Sarıgöl’den delege olarak katılan Etem Hoca ve Mazlum Bey’in içinde bulunduğu Alaşehir Kongresinin amacı ve sonucu ile ilgili Mizansen gösterisi sunuldu.
4 Eylül 2017 Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Büyük Şehir Belediyesi

tarafından hazırlanan “Murat Dalkılıç Konseri” saat 21.00’de şehir stadyumunda gerçekleştirildi.

Belediyemizce Kültürel etkinlikler kapsamında;  09 Haziran-09 Eylül 2017 tarihleri arası Yaz Dönemi Kurslarımızda 24 Katılımcı Halk Oyunları, 16 Katılımcı Gitar, 9 Katılımcı Keman ve 9 Katılımcı Bağlama kursunda başarı göstermiş Kursiyerlerimize 14 Eylül 2017 Perşembe günü belediye düğün salonunda “KATILIM BELGESİ” töreni düzenlendi.   
11. Sultaniye Üzüm Festivali 22-23-24 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Üzüm ana konusuyla hazırlanan Festivalin alt konusu “çocuk” olarak işlenmiştir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde; 28 Ekim 2017 Cumartesi günü Çelenk koyma ve 29 Ekim Pazar günü bayram kutlama etkinlikleri ve akşamına coşkulu Fener Alayının ardından belediye teras katında “Kurtuluş ve Cephe Türküleri” konulu THM konseri gerçekleştirildi.
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN ölümünün 79. Yılı anma programı; 10 Kasım 2017 Cuma günü yapıldı. Birimimizce planlanan “ ÖLÜMSÜZ LİDER ATATÜRK’E” başlığında İlçemiz Ortaokul öğrencileri arasında Mektup yazma yarışması düzenlenerek, dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı ve yarışmaya katılan öğrencilerin tamamı belediyemizce Anıtkabir ve Müzeler Gezisine gönderildi.
2017 yılı içerisinde 2500’ e yakın Kitap okuyucusu,  850’ ye yakın öğrenci araştırma için Kütüphane hizmetlerinden yararlanmıştır.
2017 yılı içerisinde 1500’e yakın öğrenci de İnternet Evinden hizmet almıştır.
2017 Yılı içerisinde gerçekleşen 203 adet evlilik akdinde çiftlere 1 çift fincan takımı, Kuranı Kerim, Türk Bayrağı ve Namazlıktan oluşan hediye paketi sunuldu.
Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında; 2017 yılında İlçemizde 320 adet yitirdiğimiz vatandaşımızın ailelerine gelenek ve göreneklerimiz gereği toplam 8000 pide ve ayran ikramı yapılmıştır.

MALİ BİLGİLER

1-Bütçe Uygulamaları

AÇIKLAMA

BÜTÇE TAHMİNİ

TL.

GERÇEKLEŞEN BÜTÇE

TL.

PERSONEL GİDERLERİ

187.000,00

154.045,78

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİMLERİ

28.000,00

21.579,11

MAL VE HİZMET ALIMLARI

563.400,00

588.550,48

CARİ TRANSFERLER

134.000,00

0

GENEL TOPLAM

912.400,00

764.175,37

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Resmi bayramların program doğrultusunda kutlamaları ve etkinlikleri gerçekleşti.
2017 yılında 11. Sultani Üzüm Festival programı gerçekleşmiştir.
Her etkinlikte halkımıza, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Sivil Toplum Örgütlerine, Derneklere, Odalara, Basına gerekli duyuruların yapılması için davetiye, afiş, ilan ve elektronik ortamda çalışmaları düzenli yapıldı.
Etkinliklere katılan yerli ve yabancı misafirler ağırlandı.
Kurum ve Kuruluşların etkinliklerine paydaş kurum olarak katkı sağlandı.
Halk oyunları kursu, enstrüman kursu ve koro çalışmaları düzenlenerek çocuklara, gençlere, yetişkinlere sosyal aktive sağlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Sanat Etkinliklerinde Tiyatro, Konser ve Eğitim Seminerleri geniş halk kitlesine sunuldu.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Bütçesi % 83,75 oranında gerçekleşti. 

7-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Fiziksel Yapı:                                                                                                     

1 – Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait oda (1 adet),

 2 – Sarıgöl Belediyesine ait yeşil alanlar.

 3 – Ağaç kesme makinesi (3 adet)

 4 – Arazöz (1 adet: BMC 45 H 9075)

 5 – Bilgisayar (Dizüstü) (1 adet)

 6 – Budama makinesi (3 adet)

 7 – Çadır (2 adet)

 8 – Çapa makinesi (1 adet)

 9 – Çim biçme makinesi (5 adet) (2017 yılında 1 ilave)

10 – El arabası (1 adet)

11 – Hizmet aracı (1 adet: 45 H 7763)

12 – Jimnastik aleti (Mekanik koşu ve yürüme bantları) (15 adet)

13 – Kamyon (1 adet)

14 – Kamyonet (1 adet)

15 – Kaydırak (21 adet)

16 – Masa (Yemek) (20 adet)

17 – Mekanik ekim makinesi (1 adet)

18 – Pulvarizatör (Tarla) (1 adet)

19 – Pulvarizatör (Sırt) (1 adet)

20 – Salıncak (2 adet)

21 – Tarayıcı (Masa üstü) (1 adet)

22 – Tesviye makinesi (Toprak) (1 adet)

23 – Tırpan (Motorlu) (2 adet)

24 – Tırpanlama makinesi (5 adet)

25 – Traktör (1 adet)

26 – Yazıcı (1 adet)

Sunulan Hizmetler:

 Yeşil alanların bakımı…     F

 Oyun grupları hazırlanması…F

 Jimnastik alanları ve araçlarının hazırlanması…F

 Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması…F

 Birimle ilgili alım satım işi ve evraklarının kontrolü…F

 Birime gelen yazıların kontrolü ve yanıtlanması…F

 Birimden gidecek yazıların hazırlanması, kontrolü ve takibi…F

Mali Bilgiler:

▄ 2017 yılı için öngörülen harcama bütçesi 1.105.400 TL (GENEL);

▄ 2017 yılı içinde gerçekleşen harcama bütçesi 426.458,88 TL (GENEL);

▄ 2017 yılı bütçe gerçekleşme oranı % 38,58 (GENEL);

 Personel harcaması70.424,36 TL (bütçe 81.000,00 TL);

 Sosyal güvenlik primi harcaması10.614,52 TL (bütçe 16.000,00 TL);

 Mal ve hizmet alımı harcaması345.420 TL (bütçe 878.400,00 TL);

 Cari transferler0,00 TL (bütçe 80.000,00 TL);

Sermaye giderleri0,00 TL (bütçe 50.000,00 TL)

8-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler

Belediyemiz Temizlik İşleri olarak 2017 yılı Temizlik İhalesi yapılmış olup 40 kişi üzerinden 33 personel ile Temizlik İşlerini yürütülmekte , geriye kalan 7 kişi Belediyemizin değişik birimlerinde görevlendirilmişlerdir.
Şehir Merkezi ve Mahallelerinin Temizliği için her gün sabah saat 06:00 da işbaşı yapılarak saat     15:00’e  kadar Çöp Toplama ve Süpürme işi günübirlik olarak yapılmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri nöbetleşe devam etmektedir.
Mevcut Çöp Konteynerlerine ilaveten 400 Litrelik, 800 Litrelik yeniler alınarak eskiyenler değiştirilmiş veya ihtiyaç olan yerlere konulmuştur. 
Büyük küçük çöp sepetlerinden alınarak ihtiyaç olan yerlere ve okullara dağıtılmıştır.
İlçemizde bulunan park bahçe ve mesire yerlerinin günlük olarak temizliği yapılmıştır.
İlçemizde bulunan tüm Camii ler muhtelif zamanlarda temizlenmiş aynı zamanda tüm umumi tuvaletler de günlük bakımı ve temizliği yapılmıştır.
İlçemizin Merkez ve Mahalleleri olmak üzere her gün Çöp Kamyonu, Çöp Taksi,Traktör ile çıkılarak çöp,kül ,moloz ,taş,ot,inşaat atıkları vs. devamlı bakılarak günlük toplanarak çöp sahasına götürülmüştür. 
İlçe merkezine ve Mahallelere dağıttığımız mevcut çöp konteynerleri çeşitli zamanlarda toplanarak yıkanmakta, boyanmakta ve dezenfekte ilaçlama yapılarak yerine konulmaktadır.
Bahar aylarında(Şubat ayı son haftasından itibaren) ilçe merkezindeki  cadde, sokak ve D.S.İ. kanalı kenarlarındaki çayır,yabani ot vb. otların  ilaçlaması yapılmaktadır.
İlçemiz merkez ve mahallelerinde günlük ortalama 22.132 kg atık toplanmıştır.

11. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 6360 sayılı kanun ile köyden mahalleye dönüşen  mahallelerden Tırazlar,Çanakçı,Emcelli,Dadağlı,Sığırtmaçlı,Doğuşlar,Yukarıkoçaklar,Yeşiltepe,Selimiye,Ahmetağa,

Bereketli, ve bağlısı Gacarlar mevkii, Afşar, Çimentepe, Özpınar, Çavuşlar ve Dindarlı mahallesi mahalle meydanına, cami önüne, ilköğretim okuluna, Buldan-Denizli karayolu üzerindeki işyeri ve meskenler olmak üzere  16 adet mahalleye çöp konteynırı konularak çöp toplama hizmeti verilmektedir.

12.  6 araç sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu/aracı, 2 adet  çöp taksi , 1adet  römorklu traktör  ve denetim kontrol aracı ile  çöp toplama hizmeti verilmesi  sağlanmıştır.

13. Şehrimizin günlük olarak tüm cadde ve sokakların temizliği yapılmaktadır.

14. 1 adedi Belediyemize   ve 1adet Büyükşehir Belediyesinden gönderilen  yol süpürme aracı  ile birlikte toplam  2adet  yol süpürme aracı  ile cadde ve sokakların temizliği yapılmaktadır.

Çöp toplama ve temizlik işçiliği hizmet alım ihalesi : 1.108.756,97  TL

Akaryakıt alım ihalesi                                                :    241.260,63 TL

    2017 Yılı harcamaları:

Bütçe                                   Harcama  (TL)

1) Personel giderleri                                      444.000,00          408.651,45

2)  Sosy.Güv. Kur. Devl. Prim Gideri         86.000,00            64.671,11

3) Mal ve Hizmet Alım Giderleri  2.734.400,00                      1.937.383,00  

4) Cari Transferler                          80.000,00                                         00     

5) Sermaye Giderleri                                         150.000,00                                       00

                                                                 ---------------------------------------------------------

                                                            +         3.494.400,00         +   2.410.705,56

PERFORMANS BİLGİLERİ

a)Faaliyet ve proje bilgileri

 1-Genel evrak kayıt çalışmaları: Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü gelen ve giden evrak dosyası tutularak gerekli arşivleme işlemi yapılmaktadır.

2-Performans sonuçları tablosu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41 nci maddesi gereğince belediyemizin nüfusu 50.000 den az olduğundan stratejik plân ve performans programı yapılmamıştır.

3-faaliyetlerimizde ve gerekse bu faaliyetlerimiz sonucu bütçemizden yapılan harcamalara aşırı titizlik gösterilerek, lüzumsuz harcamalardan son derece kaçınılmaktadır.

9-MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları


1- Müdürlük tarafından alınan talepler ve Başkanlık Makamının ziyaretleri sonucu gelen talepleri için bünyesinde bulunan ekibi ile mini onarımları, tamirat, bakım, hafriyat, yol açma işlerini gerçekleştirmek ve diğer geniş kapsamlı çalışma gerektiren tüm işleri Müdürlüğe bildirerek ilgili birimlerden gelen ekip ve ekipmanların koordinasyonunu sağlayarak işin takibini-koordinasyonunu gerçekleştirmek,
2- Gün sonunda yapılan işleri, yapılacak işleri, sahada görülen eksiklikleri müdürlüğe aktarmak,
3- Müdürlük ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal, ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları dikkate alarak ve bunların maliyet olarak ayrıntıları ile belirlenmesine yardımcı olmak,
4- Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı hazırlanmasına yardımcı olmak,
5- Diğer birimlerle iş birliği ve uyumu sağlamak,
6- Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak,
7- Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre elde edilen performansı, önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırmak,
8- Görev alanı içinde eksik ve noksanları tespit etmekle birlikte ilgili birimlere aktarmak, yolların yapım ve onarımı ile ilgili çözüm sağlamak,
9- Alt birim görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

10-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Sunulan Hizmetler

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI VE DENETLEME İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ;

     a) 01.12.2004 tarih ve 25650 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (Değişik 5259 Sayılı Kanun)  ile belediyemize devredilen işyeri açılış ruhsatlarının verilmesi ve denetimlerinin sağlanması hususunda 24 saat esasına göre çalışmaları devam etmektedir.

     b) Faaliyet dönemi içerisinde 78 adet işyeri açma müracaatı yapılmış olup, 77 adet işyerine ruhsatları verilmiştir. 77 adet işyerinin 4 adedi Umuma açık İstirahat ve Eğlence Yeri, 15 adedi GSM ve 58 adedi Sıhhi Müessesedir.

      c) GSM ruhsat işlemleri, 1 adet Zabıta Müdürü,1 adet Fen İşleri Müdürü,1 adet İmar ve Şehircilik Müdürü, 1 adet Sağlık Grup Başkanlığı personelin ve Büyükşehir Belediye Veterinerinden oluşan Denetim Komisyonunca yürütülmektedir.

      d) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinden sayılan işyerlerine 2559 Sayılı Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılmaktadır.

      e) 2017 yılı içerisinde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine, İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimler neticesinde 21 adet, İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimler neticesinde 20 adet tutanak tutulmuş ve bu tutanaklar Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Bunlardan 39 adet tutanak için işlem yapılmak üzere Belediye Encümenine gönderilmiştir. Encümen kararı sonucu 39 adet işyerine idari para cezası uygulanmış, Kaymakamlık Makamının olurları ile 1 adet Kahvehanede kumar oynandığı tespit edildiğinden 15 gün ve 1 adet kahvehanede sigara içildiği tespit edildiğinden 10 gün geçici süreyle faaliyetten men (kapatma), 1 adet lokantanın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı dosyasında bulunan taahhütlerine uymadığı tespit edildiğinden, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal işlemi uygulanmıştır.

DİNİ VE RESMİ BAYRAMLAR, FESTİVAL- KURTULUŞ ŞENLİKLERİ HİZMETLERİ;

a)Resmi bayram, kurtuluş şenlikleri ve festivallerde ses yayın cihazının kurulmasının sağlanması,

              

b)Kaymakamlık Makamınca ve Belediye Başkanlığınca belirlenen, Resmi bayram ve özel günlerin programlarının uygulanmasının sağlanması,

c)Kurban bayramında sağlıklı kesim yapılması için, belirlenen kesim yerleri dışında kesim yapılmasının önlendiği.

d)Festival ve kurtuluş şenlikleri süresince 24 saat aralıksız çalışarak, dışarıdan gelen konuklara ve Sarıgöl halkına yardımcı olunmuştur.

e)Festivale gelen yerli ve yabancı satıcılara yerleri gösterilerek kontrollü şekilde satış yapmaları sağlanmıştır.

f)Festival ve kurtuluş şenlikleri esnasında konser alanını hazırlamak, sahneyi kurmak, protokolün hazırlanmasını sağlamak.

g)Ramazan ayında iftar vaktinde, ramazan topu atımı yapılmıştır.

PAZARYERLERİ;

a)Manav ve Tuhafiye pazarında bulunan esnafların kontrollerinin yapılarak ve düzenin sağlandığı.

              

b)Manav pazarının Pazar bitiminden sonra esnaflara tezgâhlarını kaldırtarak, vatandaşların hafta içinde araçlarını Pazaryerine park etmesini sağlanmıştır.

c)Manav pazarında vatandaşların rahatça alış verişlerini yapmaları için Pazaryerinin düzenini sağlamak ve Pazar içindeki seyyar satıcıların kontrol altında satış yapmalarına izin verilmiştir.

d)Balıkçıların daha temiz ve sağlıklı ortamda satış yapmaları için, mülkiyeti Belediyemize ait dükkânların balıkçılara kiralandığı ve kapalı yerde (Dükkânlara) satış yapmaları sağlanmıştır.

e)Peynir pazarındaki peynircilerin kapalı yerde yasal düzenlemelere uygun olarak satış yapmaları sağlanmıştır.

f) Üretim izni olmayan ürünlerin Pazaryerinde satılmaması için gerekli denetimler İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte yapılmaktadır.

g) 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmelikler gereğince; Pazar yerinin kurulması, Pazar yerinde satılacak mallar, tahsis ücretleri belirlenmiştir.

DİĞER YAPILAN İŞ VE HİZMETLER;

a)Fırınların temizlik ve ekmek gramajlarının denetimi periyodik olarak yapılmaktadır.

              

b) Hafta içi dışarıdan gelen satıcıların satış yapmaması için gerekli kontrol ve denetimler yapılmaktadır.

c) Vatandaşlarımızın rahatça gelip geçmeleri için yaya kaldırımlarının esnaflar tarafından kapatılmaması için gerekli kontroller ve uyarılar yapılmaktadır.

d) İşyerlerinin denetim ve kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı ve yeni açılan işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını alması için gerekli uyarılar yapılmaktadır.

e) Komiserliğimiz Zabıta personeli hafta içi ve hafta sonu nöbet tutarak halkımızdan gelen çeşitli şikâyetleri değerlendirmekte olup şikâyetleri, uygun müdahaleler ile birlikte gerekli hallerde ilgili mercilere aktarılmaktadır.

f) İlçemizde bulunan işyerlerinin kapanış saatinde (Encümence belirlenen saatte) işyerlerini kapatmaları için gerekli uyarı ve ikazları yaparak esnafların kapanış saatini uymalarını sağlanmaktadır.

g) Belediyemiz içerisindeki diğer dairelerle ortaklaşa çalışmalar yaparak her konuda yardımcı olunmaktadır.

h) Müdürlüğümüze bağlı 1 adet aracın tamirat ve bakımı düzenli olarak yaptırılarak, aracın her zaman hizmete hazır bulundurulması sağlanmaktadır.

ı) İlçemiz halkının yapmış olduğu düğün ve sünnetlere yağmurdan ve güneşten korunmaları için çadır verilmektedir.

i) Veteriner Hekimle beraber, ilçemiz içerisinde başıboş dolaşan köpekler için gerekli önlemler alınmıştır.

j) Kaymakamlık Makamınca bildirilen, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmesi gereken 8 adet hasta, Emniyet Amirliğince görevlendirilen personelle birlikte Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmüştür.

k) Müdürlüğümüz personeli yangın, deprem, sel gibi doğal afet durumunda 24 saat esasına göre çalışması gerektiği hususunda bilinçlendirilmiştir. Personelimiz herhangi bir duruma karşı hazır bulundurulmaktadır.

PERSONEL DAĞILIMI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ;

1-Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 1 adet Zabıta Müdür Vekili, 7 adet Zabıta Personeli, 2 adet Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Zabıta personeli bulunmaktadır.

a) 8 adet Zabıta personelimiz sırasıyla birer hafta saat:17.00 ile 24.00 arasında nöbet tutmaktadır.         Nöbetçi olan personel gündüz mesai içerisinde çalışmamaktadır.

b) Yapılan iş ve işlemlerin tamamı, Zabıta Müdür Vekili tarafından kontrolü ve denetimi yapılmaktadır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILAN ARAÇ VE EKİPMANLAR

1-  1 adet İSUZU D MAX hizmet aracı                                                                  ( Kullanılmakta )

2-  1 adet Sabit Merkez Telsizi                                                                               ( Kullanılmakta)

3-  10 adet El Telsizi                                                                                                ( Kullanılmakta)

2017 YILINA AİT HARCAMALAR

Personel Giderleri                                : 423.166,69 TL.         

              

Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri       :   65.280,46 TL.

Mal ve Hizmet Alımı       Giderleri     :    17.324,12 TL.

Sermaye Giderleri                                :                  0 TL.

Toplam Bütçe Harcamaları                  :  505.771,27 TL

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ İCMALİ

Yılı :

2017

GELİRİN KODU

AÇIKLAMA

  Bütçe İle Tahmin Edilen

 Devreden Gelir                      Tahakkuku

      Yılı Tahakkuku

Yılı Tahsilatı

Tahsilattan ret ve iadeler

 Yılı Net Tahsilatı 

Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk   

I

II

III

IV

01

Vergi Gelirleri

3.278.000,00

820.688,24

2.363.736,03

2.191.541,14

2.191.541,14

959.688,42

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3.077.000,00

238.332,68

1.510.638,91

1.466.751,15

4.350,00

1.462.400,15

265.200,31

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2.720.000,00

0,00

20,00

20,00

20,00

05

Diğer Gelirler

16.475.000,00

865.087.048,49

14.723.701,42

14.728.129,45

14.728.129,45

865.084.705,87

06

Sermaye Gelirleri

4.450.000,00

0,00

1.159.917,00

2.696.040,60

3.026,00

2.693.014,60

GENEL TOPLAM

30.000.000,00

866.145.463,70

21.317.257,56

21.082.481,34

7.376,00

21.075.105,34

866.309.594,60

2017 YILI KESİN HESAP İCMALİ

Kurumsal

KURUM ADI

Bütçe ile Verilen

Cari Yıl 2017

1

2

3

4

46

BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER

30.000.000,00

21.802.610,97

46

45

MANİSA

30.000.000,00

21.802.610,97

46

45

15

SARIGÖL BELEDİYESİ

30.000.000,00

21.802.610,97

46

45

15

04

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

10.360.800,00

7.748.897,12

46

45

15

18

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.408.400,00

861.055,16

46

45

15

30

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.175.200,00

603.026,75

46

45

15

31

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8.484.400,00

7.946.918,53

46

45

15

32

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.065.000,00

242.006,01

46

45

15

33

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

912.400,00

764.175,37

46

45

15

34

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

1.105.400,00

426.458,88

46

45

15

35

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.494.400,00

2.411.019,95

46

45

15

36

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1.180.000,00

515.771,27

46

45

15

37

KAFETERYA İŞLETMESİ

500.000,00

283.281,93

46

45

15

38

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

226.000,00

0,00

46

45

15

39

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

88.000,00

0,00

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP İCMALİ CETVELİ

Yıl:

2017

Düzey

Açıklama

Geçen Yıldan Devreden Ödenek

Bütçeyle Verilen Ödenek

Ek Ödenek

Aktarmayla

Net Bütçe Ödenek Toplamı

Bütçe Gideri Toplamı

Ödenen Bütçe Gideri

Ödenek Üstü Harcama

İptal Edilen Ödenek

Sonraki Yıla Devredilen  Ödenek

I

II

Eklenen(+)

Düşülen (-)

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

13.258.400,00

213.125,00

663.125,00

12.808.400,00

9.212.979,03

9.212.979,03

3.594.768,08

0,00

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

1.180.000,00

1.180.000,00

515.771,27

515.771,27

664.228,73

0,00

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

500.000,00

500.000,00

283.281,93

283.281,93

216.718,07

0,00

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

3.494.400,00

88.750,00

88.750,00

3.494.400,00

2.411.019,95

2.411.019,95

1.083.380,05

0,00

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

10.654.800,00

2.254.000,00

1.804.000,00

11.104.800,00

8.615.383,42

8.615.383,42

2.490.069,47

0,00

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

912.400,00

119.000,00

119.000,00

912.400,00

764.175,37

764.175,37

148.224,63

0,00

TOPLAM

30.000.000,00

2.674.875,00

2.674.875,00

30.000.000,00

21.802.610,97

21.802.610,97

8.197.389,03

0,00

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

Fiziksel yapının ihtiyaca cevap verilecek hale getirilmesi.
Bilgisayar sisteminden yüksek oranda yararlanma.
Çalışanlar arasında uyumlu çalışma
Çalışanların zamanında ücretlerinin ödenmesi.
Deneyimli birim müdürleri
Nitelikli ve dürüst personel
Borcumuzun olmaması
Halkımız tarafından destek görmemiz
Mali yapımızın etkin yürütülmesi
Halkla ilişkilerin gelişmiş olması

B- ZAYIF YÖNLER

Kaynak yetersizliği.
Teknik eleman yetersizliği.
Bazı çalışanların iş yapma alışkanlıklarındaki yanlışlıklar.
Gelirlerin istenilen düzeyde olmaması.
Halkın beklentisinin gelirlerin üzerinde olması.

                                                                                                                                    

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan Başkanlığımın ve tüm birim müdürlüklerine ait bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                                                                                                               Necati SELÇUK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

   

NÖBETÇİ ECZANE

26 Ekim 2021 Salı
SARIGÖL ECZANESİ
Cumhuriyet Mahallesi Buldan Caddesi
0 236 867 17 56