2014 Yılı

 

SARIGÖL

 

BELEDİYESİ

 

2014 YILI

FAALİYET RAPORU

 

Değerli Hemşerilerim; Dünyadaki hızlı değişim, beraberinde çok şeyi de değiştirdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Kentler ve yerel yönetim anlayışlarında ciddi kabuk değişimleri başladı. Katılımcılık ve paylaşımcılık, sadece kararların kalitesini geliştirmek için başvurulan bir araç olmaktan çıktı; mutlaka gerçekleştirilmesi gereken bir amaç haline geldi. Yaşamın, bireylerin onurlarına saygı gösterilerek sürdürülmesi daha da önem kazandı. Vizyon ve stratejik hedeflerde ilk sıralara sürdürülebilir kalkınma ve yaşanabilir bir çevre kavramı yerleşti.

 

Sarıgöl geleceğini düşünen bir ilçe... Sürdürülebilirliğin sadece "yeşil" anlamına gelmediğini iyi bilen, sürdürülebilirliği kültürel anlamda da önemseyen; geçmişine bağlı, geçmişiyle gurur duyan bir ilçe. Sarıgölümüz’ ün yeni vizyonu yenilik ve tasarımla şekilleniyor. Yeniden tasarlanan ve kendisi de tasarım üreten bir ilçe olarak dikkat çeken Sarıgöl, tasarım ve yenilik kenti hedefiyle yaşam standardını koruyarak gelişmeye devam ediyor.

 

Sarıgöl, yaşam biçimini ve değerlerini koruyarak yaşam kalitesini geliştirmeyi hedefleyen huzurlu bir ilçe. ve biz bu ilçenin "kalkınma" hedefiyle yola çıkmış yerel yönetimi olarak, gelecek kuşaklara yaşam kalitesi her geçen gün biraz daha artan bir Sarıgöl bırakmayı amaçlıyoruz. Çünkü biz yaşamı özgürlük ve paylaşmak olarak görüyoruz. Onunla övünüyor, üstüne titriyoruz.

Bir görev aşkı ile başladığım Sarıgöl’e hizmet getirme, yatırım yapma ve Sarıgöl’ün birikmiş sorunlarını bir bir çözüme kavuşturup ufkunu açma çalışmalarına devam edeceğiz. Müdürlüklerimizin ve onlara bağlı birimlerin 2014 yılına ait faaliyet raporunu siz halkımızın takdir ve görüşlerine sunarken, çalışmalarımıza destek veren tüm meclis üyesi ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hizmetlerimize sahip çıkan siz değerli halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

                                                                                               

 
2014 YILI BAŞKANLIK FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A-    Misyon ve Vizyon

B-     Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C-      İdareye İlişkin Bilgiler

1-      Fiziksel Yapı

2-      Örgüt Yapısı

3-      Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4-      Teknolojik Kaynaklar

5-      İnsan Kaynakları

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A-    İdarenin Amaç ve Hedefleri

B-     Temel Politikalar ve Öncelikler

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Birimlere ait Mali ve Performans Bilgileri

İÇİNDEKİLER

                                                                                                                Sayfa

     YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                            10-17

     MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                 18-18

     İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                            19-19

     FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                              20-22

     KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                             23-24

     PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                            25-25

           ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                   26-29

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

         A-Üstünlükler

         B-  Zayıflıklar

 

EKLER

1-Norm kadro, ihdasedilen kadrolar ve dolu boş kadro bilgileri

2-Mevcut Memur pozisyonlarının dolu boş durumu

3-Personel eğitim durumu

4-Personel kıdem yılı istatistikleri

5-Personel yaş istatistikleri

6-Personelin cinsiyet dağılımı

 

 

 

*A- Misyon         

                Sarıgöl halkına etkin, verimli, kaliteli ve güvenilir belediyecilik hizmetlerini sunmak,

Sarıgöl’ün sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlamak,

                Çağdaş belediyeciliği herkese eşit, herkese yakın bir anlayışla sürdürmek.

 

* Vizyon

İlçemizin ve insanlarımızın ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal yapımıza paralel olarak temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir belediye anlayışı vizyonumuz olmuştur.

 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

·         Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

·         Belediye meclisi kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürebilir.

·         Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,

·         Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek,

·         Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,

·         Özel kanunları gereğince belediye ye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak,

·         Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak suları işletmek veya işlettirmek,

·         Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

·         Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içersinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.

·         Toptancı perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,

·         Vergi, resim harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,

·         Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

·         Reklam ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

·         Borç almak, bağış kabul etmek,

·         Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini  gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler

     1-Fiziksel Yapı

·         Eski bir yapı olan 2 katlı Belediye Hizmet Binamız 2004 yılında yapılan restore

·         sonucu modern bir yapı haline getirildi. 320 M2.

·         Hizmet binamızın tamamında kalorifer sistemi ile her birimde klimalar mevcuttu. 14.11.2014 tarihinden itibaren yeni Belediye binasına taşındık.

·         Otobüs terminalimiz 2500 M2.

·         Yine oto garaj içerisinde tek katlı, 3 odalı Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği 

·         çalışmaları yapılan bir sanat evimiz vardır.100 M2.

·         1000 kişi kapasiteli Hamam Sokakta bulunan işletmeciliği Belediyemize ait Belediye       

·         Düğün Salonumuz her türlü etkinlikte kullanılmaktadır.589 M2.

·         Taş kırma makinesi, kum, mıcır üretimi, kaynak atölyesi, taş basma yeri olarak kullanılan şantiyemiz. 14480 M2.

·         Yeni modern hayvan pazarı 8.300 m2

·         İlçemiz açık pazar yeri 3.560 m2

·         İlçemiz hal binaları 3.460 m2

 

 

·         İlçemizdeki eski ve yeni mezarlık ile Aşağıkoçaklar Mahallesindeki mezarlık alanları               

·         42384 m2

·         Belediye Sarayı ve İş Merkezi 4.059 m2 (Arsa m2. Si)

·         Aşağıkoçaklar Mahallesinde bulunan su deposu 1.450 m2, Suludere mevkii 1 nolu  su deposu 250 m2, Suludere mevkii 2 nolu su deposu 3.00 m2, Suludere mevkii 3 nolu su deposu 228 m2.

·         Belediye Başkanlık odasında 1 takım koltuk, masa, koltuk, dolaplar, 1 adet bilgisayar,      

1 telefon, 1 televizyon, 4 adet sehpa, 1 adet çalışma masası, 11 adet çalışma koltuğu mevcuttur.

 

 

 

 

2- Örgüt Yapısı 

                * Örgüt yapısında 2006 yılında çıkarılan 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Sarıgöl Belediyesinin organizasyon yetki görev ve sorumlulukları belirlenerek yeniden hazırlanmış ve Belediye Meclisince onaylanmıştır.

 

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

ü  5393 Sayılı Belediye Kanunu

ü  5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

ü  3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

ü  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

ü  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

ü  2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

ü  5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

ü  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

ü  2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu