Sarıgöl Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Değerli Hemşerilerim; Dünyadaki hızlı değişim, beraberinde çok şeyi de değiştirdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Kentler ve yerel yönetim anlayışlarında ciddi kabuk değişimleri başladı. Katılımcılık ve paylaşımcılık, sadece kararların kalitesini geliştirmek için başvurulan bir araç olmaktan çıktı; mutlaka gerçekleştirilmesi gereken bir amaç haline geldi. Yaşamın, bireylerin onurlarına saygı gösterilerek sürdürülmesi daha da önem kazandı. Vizyon ve stratejik hedeflerde ilk sıralara sürdürülebilir kalkınma ve yaşanabilir bir çevre kavramı yerleşti.

 

Sarıgöl geleceğini düşünen bir ilçe... Sürdürülebilirliğin sadece "yeşil" anlamına gelmediğini iyi bilen, sürdürülebilirliği kültürel anlamda da önemseyen; geçmişine bağlı, geçmişiyle gurur duyan bir ilçe. Sarıgölümüz’ ün yeni vizyonu yenilik ve tasarımla şekilleniyor. Yeniden tasarlanan ve kendisi de tasarım üreten bir ilçe olarak dikkat çeken Sarıgöl, tasarım ve yenilik kenti hedefiyle yaşam standardını koruyarak gelişmeye devam ediyor.

 

Sarıgöl, yaşam biçimini ve değerlerini koruyarak yaşam kalitesini geliştirmeyi hedefleyen huzurlu bir ilçe. ve biz bu ilçenin "kalkınma" hedefiyle yola çıkmış yerel yönetimi olarak, gelecek kuşaklara yaşam kalitesi her geçen gün biraz daha artan bir Sarıgöl bırakmayı amaçlıyoruz. Çünkü biz yaşamı özgürlük ve paylaşmak olarak görüyoruz. Onunla övünüyor, üstüne titriyoruz.

Bir görev aşkı ile başladığım Sarıgöl’e hizmet getirme, yatırım yapma ve Sarıgöl’ün birikmiş sorunlarını bir bir çözüme kavuşturup ufkunu açma çalışmalarına devam edeceğiz. Müdürlüklerimizin ve onlara bağlı birimlerin 2014 yılına ait faaliyet raporunu siz halkımızın takdir ve görüşlerine sunarken, çalışmalarımıza destek veren tüm meclis üyesi ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hizmetlerimize sahip çıkan siz değerli halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

                                                                                               

2014 YILI BAŞKANLIK FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A-    Misyon ve Vizyon

B-     Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C-      İdareye İlişkin Bilgiler

1-      Fiziksel Yapı

2-      Örgüt Yapısı

3-      Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4-      Teknolojik Kaynaklar

5-      İnsan Kaynakları

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A-    İdarenin Amaç ve Hedefleri

B-     Temel Politikalar ve Öncelikler

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Birimlere ait Mali ve Performans Bilgileri

İÇİNDEKİLER

                                                                                                                Sayfa

     YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                            10-17

     MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                 18-18

     İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                            19-19

     FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                              20-22

     KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                             23-24

     PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                            25-25

           ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                   26-29

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

         A-Üstünlükler

         B-  Zayıflıklar

 

EKLER

1-Norm kadro, ihdasedilen kadrolar ve dolu boş kadro bilgileri

2-Mevcut Memur pozisyonlarının dolu boş durumu

3-Personel eğitim durumu

4-Personel kıdem yılı istatistikleri

5-Personel yaş istatistikleri

6-Personelin cinsiyet dağılımı

 

 

 

*A- Misyon         

                Sarıgöl halkına etkin, verimli, kaliteli ve güvenilir belediyecilik hizmetlerini sunmak,

Sarıgöl’ün sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlamak,

                Çağdaş belediyeciliği herkese eşit, herkese yakın bir anlayışla sürdürmek.

 

* Vizyon

İlçemizin ve insanlarımızın ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal yapımıza paralel olarak temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir belediye anlayışı vizyonumuz olmuştur.

 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

·         Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

·         Belediye meclisi kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürebilir.

·         Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,

·         Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek,

·         Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,

·         Özel kanunları gereğince belediye ye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak,

·         Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak suları işletmek veya işlettirmek,

·         Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

·         Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içersinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.

·         Toptancı perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,

·         Vergi, resim harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,

·         Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

·         Reklam ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

·         Borç almak, bağış kabul etmek,

·         Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini  gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler

     1-Fiziksel Yapı

·         Eski bir yapı olan 2 katlı Belediye Hizmet Binamız 2004 yılında yapılan restore

·         sonucu modern bir yapı haline getirildi. 320 M2.

·         Hizmet binamızın tamamında kalorifer sistemi ile her birimde klimalar mevcuttu. 14.11.2014 tarihinden itibaren yeni Belediye binasına taşındık.

·         Otobüs terminalimiz 2500 M2.

·         Yine oto garaj içerisinde tek katlı, 3 odalı Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği 

·         çalışmaları yapılan bir sanat evimiz vardır.100 M2.

·         1000 kişi kapasiteli Hamam Sokakta bulunan işletmeciliği Belediyemize ait Belediye       

·         Düğün Salonumuz her türlü etkinlikte kullanılmaktadır.589 M2.

·         Taş kırma makinesi, kum, mıcır üretimi, kaynak atölyesi, taş basma yeri olarak kullanılan şantiyemiz. 14480 M2.

·         Yeni modern hayvan pazarı 8.300 m2

·         İlçemiz açık pazar yeri 3.560 m2

·         İlçemiz hal binaları 3.460 m2

 

 

·         İlçemizdeki eski ve yeni mezarlık ile Aşağıkoçaklar Mahallesindeki mezarlık alanları               

·         42384 m2

·         Belediye Sarayı ve İş Merkezi 4.059 m2 (Arsa m2. Si)

·         Aşağıkoçaklar Mahallesinde bulunan su deposu 1.450 m2, Suludere mevkii 1 nolu  su deposu 250 m2, Suludere mevkii 2 nolu su deposu 3.00 m2, Suludere mevkii 3 nolu su deposu 228 m2.

·         Belediye Başkanlık odasında 1 takım koltuk, masa, koltuk, dolaplar, 1 adet bilgisayar,      

1 telefon, 1 televizyon, 4 adet sehpa, 1 adet çalışma masası, 11 adet çalışma koltuğu mevcuttur.


 

 

2- Örgüt Yapısı 

                * Örgüt yapısında 2006 yılında çıkarılan 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Sarıgöl Belediyesinin organizasyon yetki görev ve sorumlulukları belirlenerek yeniden hazırlanmış ve Belediye Meclisince onaylanmıştır.

 

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

ü  5393 Sayılı Belediye Kanunu

ü  5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

ü  3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

ü  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

ü  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

ü  2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

ü  5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

ü  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

ü  2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

ü  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

ü  1475 ve 4857 Sayılı İş Kanunu

ü  4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

ü  3628 Sayılı Mal Bildirimi Kanunu

ü  4721 Sayılı Türk Medeni Kanun

ü  5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

ü  6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile ilgili Kanun

ü  İlgili Yönetmelik, Bakanlık Kurulu Kararları, Tebliğler

 

4- Teknolojik Kaynaklar

                * İnternet

                * CD/DVD

                * Web

                * Elektronik posta

 

 

 

 

 

5- İnsan Kaynakları

                *2014 yılı içerisinde Belediyemizde 32 adet memur, 13 adet kadrolu işçi çalışmaktadır.

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

                Amaçlarımız

 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

                * Sarıgöl Belediyesi olarak İlçemizin yaşam kalitesini en üst düzeye çıkaracak, Çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde doğal değerlerimizi koruyarak hizmet sunmaktadır.

 

                Hedeflerimiz

                * Şeffaf, katılımcı bir belediyecik anlayışı ile halkımıza belediye hizmetleri konusunda bilgilendirmek.

                * Sağlıklı ve planlı bir kentleşme sürecini izlemek.

                * Temiz çevre ile halk sağlığının sürekliliğini sağlamak

                * Toplumun değer yargılarına saygılı, kendisiyle ve halkıyla barışık belediyeciliği sürdürmek.

                * Eğitimli personel ile güler yüzlü hizmet sunmak.

                * Kentlilik bilincinin gelişmesini sağlamak.

 

B- TEMEL POLİTİKALARIMIZ

                * Vatandaş odaklı çağdaş, yasalara uygun ve tarafsız belediyecilik anlayışıyla sunulan hizmetlere halkın katılımını sağlamak.

                * Her türlü kaynağımızı etkin ve akılcı kullanmak.

                * Planlı ve programlı çalışmak.

 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Birimlere ait Mali Performans Bilgileri

 

SARIGÖL BELEDİYESİ VE BİRİMLERİ FAALİYET RAPORLARI

 

 

1 .YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

 

SUNULAN HİZMETLER

1-Yazı İşleri Servisi: Yazışmalarının yanı sıra, bazı kurum ve kuruluşlarla belediyeyi ilgilendiren yazışmaların yapıldığı birimdir.

 

Gelen-Giden yazıların ilgili dairelere sevki, cevap verilmesi, işleme alınması ve arşivleme işleri,

 

Tüm personele ait sicil dosyalarında özlük işlerinin takibi, hasta muayene belgelerinin takip edilmesi,

 

Dava dosyalarının takibi ve sevk işlemleri,

 

Kaymakamlık Makamına aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak gönderilen yazışmalar.

 

Posta işleri yapılmaktadır.

 

            Belediye Meclis ve Encümen Kararları ile aylık - 3 aylık yazışmalar Bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Meclis ve Encümen kararları ile gelen ve giden yazılar elektronik belge sistemi ile kayıt altına alınmaktadır.

 

2-Belediye Meclis Çalışmaları: Söz konusu faaliyet dönemi içinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince, her ay olmak üzereolağanüstü ve2. birleşimlerle birlikte 13 toplantı, 13 oturum sonucunda toplam 79 adet Meclis kararı alınmıştır.(Eylül ayı Meclisin tatil ayıdır)

 

3-Belediye Encümen Çalışmaları:Haftada bir kez olan Encümen toplantıları faaliyet dönemi içerisinde 47 kez toplanmış ve bunun sonucunda 226 adet Encümen kararı alınmıştır. Bu toplantılarda alınan kararlar ilgili dairelere gönderilmiş, deftere işlenmiş ve dosyaların muhafaza işlemleri gerçekleşmiştir.

 

4-Gelen Yazılar: Resmi Kurum ve kuruluşlardan 3499 adet Evrak elektronik sistem üzerinden giriş yapılarak ilgili birimlere sevk edilmiş.

 

5-Evlendirme İşleri:Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna faaliyet dönemi içerisinde 205 Çift nikâh başvurusunda bulunmuş, tamamının nikâh akitleri gerçekleştirilmiştir.

 

6-İlan Servisi çalışmaları:Resmi dairelerin ve vatandaşların resmi dairelerle ilgili olarak İlan Servisimize gelen 196 adet ilanın duyuruları yapılmış ve 167 adedinin ilan zabıt tutanakları düzenlenmiş, bunun yanı sıra vatandaşlardan gelen reklâm niteliğindeki ilanlar bedeli karşılığında yapılmaktadır.

 

7-Belediye Santrali: Belediyemiz Telefon Santral hizmeti yazı işleri birimi tarafından yürütülmektedir.

 

8-Türk Medeni Kanunu'nun 769-770. maddelerine göre bulunmuş eşya ve malları, mevzuatta haklarında ayrıca hüküm varsa bu hükümlere göre, yoksa belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak sahipleri çıkan malları tutanakla teslim edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI HARCAMALAR

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

 

*Mahkeme harçları ve giderleri                                      : 15.162,00 TL.

*Periyodik Dergi Kırtasiye alımları                                :      380,00 TL.

*Temizlik Malzemeleri alımları                                     :   9.425,98 TL.

*Posta Giderleri                                                                  :   2.458,00 TL.

*Telefon Kullanım Cihazları                                          : 19.523,09 TL.

*Seminer ücretleri                                                              :   2.478,00 TL.

*Demirbaş alımları(bilgisayar, tarayıcı)                      :   9.412,86 TL.

*Makine techizat tamiratları                                          :   2.093,91TL.

  (santral)

*Diğer giderler                                                                    :       100,00 TL.

*Personel Giderleri                                                             :226.122,88 TL.

*Sos.Güv.Kur.Dev.Prim Giderleri                                   :  26.181,50 TL.

                                                                                              ------------------------------------

                                       TOPLAM                             313.338,22 TL

 

NORM KADRO, İHDAS EDİLEN KADROLAR VE DOLU VE BOŞ KADRO BİLGİLERİ

KADRO ÜNVANI

NORM KADRO

İHDAS EDİLEN KADRO

DOLU KADRO

BOŞ KADRO

NORM KADRO
DOLULUK
ORANI %

Başkan Yardımcısı

2

2

2

0

100,00%

Yazı İşleri Müdürü

1

1

0

1

0,00%

Mali Hizmetler Müdürü

1

1

0

1

0,00%

Fen İşleri Müdürü

1

1

0

1

0,00%

İmar ve Şehircilik Müdürü

1

1

0

1

0,00%

Temizlik İşleri Müdürü

1

1

1

0

100,00%

Zabıta Müdürü

1

1

0

1

0,00%

Diğer Müdürler

7

7

3

4

42,86%

Uzman

3

0

0

0

0,00%

Şef

12

2

0

2

0,00%

Avukat

1

0

0

0

0,00%

Mali Hizmetler Uzmanı

2

0

0

0

0,00%

Mali Hzm. Uzm. Yrd.

1

0

0

0

0,00%

İdari Personel

35

29

12

17

34,29%

Teknik Personel

25

25

10

15

40,00%

Sağlık Personeli

9

1

0

1

0,00%

Yardımcı Hzm. Personeli

6

1

1

0

16,67%

Zabıta Amiri

1

0

0

0

0,00%

Zabıta Komiseri

5

1

0

1

0,00%

Zabıta Komiser Yardımcısı

0

1

1

0

100,00%

Zabıta Memuru

30

30

2

28

6,67%

(Norm Kadro Doluluk Oranı=Dolu Kadro x 100 / Norm Kadro )

Memur Kadroları Toplamı

145

105

32

73

22,07%

Sürekli İşçi Kadrosu

73

31