Sarıgöl Belediyesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu

Değerli Arkadaşlarım...

 

            2004 yılından bu yana kutsal saydığımız görevimizi en verimli biçimde sürdürmeye çalıştık.

            Çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde, çevre sorunlarının en aza indiği, kentsel gelişmenin Sarıgöl’e, Sarıgöl insanına yakışır şekilde sağlıklı yapılanmayla gerçekleştiği, toplumun değer yargılarına saygılı olarak çalışmalarımızı sürdürdük.

Bu çalışmaları gerçekleştirirken herkese eşit mesafede durduk. Tüm Resmi Kurumlar, Demokratik ve Sivil Toplum Örgütleriyle sevgi-saygı ve hoşgörülü ilişkiler içerisinde olmaya, yardımlaşma-dayanışma ve işbirliğine önem verdik.

Yine kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmayı hedefleyerek Kentlilik bilincinin geliştirilmesi için Meclis Üyesi arkadaşlarım ve Personelimizle birlikte hesap verebilir, kendisiyle ve halkıyla barışık bir belediyecilik anlayışını çalışmalarımızla yansıtmaya devam ettik.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden çıkarılan Faaliyet Raporu Yönetmeliği gereği hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunu ayrıntılarıyla sizlere sunmadan önce;

Demokratik kurallar içerisinde gerçekleşeceğine inandığımız yerel seçimlerin sonunda görev alacak Belediye Başkanı arkadaşlarımız tarafından bu faaliyet raporu “Hizmetin devamlılığı ilkesi” ile yeni meclise sunacaktır.

İş başına gelen belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarıma başarılar diler, ortak akılla gerçekleştirecekleri hizmetlerinde yolların açık olması dileğiyle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

 

                                                                                     Ömer KARCI

                                                                                     Belediye Başkanı

 

* Misyon       

            Sarıgöl halkına etkin, verimli, kaliteli ve güvenilir belediyecilik hizmetlerini sunmak,

            Sarıgöl’ün sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlamak,

            Çağdaş belediyeciliği herkese eşit, herkese yakın bir anlayışla sürdürmek.

 

* Vizyon

İlçemizin ve insanlarımızın ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal yapımıza paralel olarak temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir belediye anlayışı vizyonumuz olmuştur.

 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

·         Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

·         Belediye meclisi kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürebilir.

·         Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,

·         Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek,

·         Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,

·         Özel kanunları gereğince belediye ye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak,

·         Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak suları işletmek veya işlettirmek,

·         Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

·         Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içersinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.

·         Toptancı perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,

·         Vergi, resim harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,

·   Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

·         Reklam ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

·         Borç almak, bağış kabul etmek,

·         Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini  gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

     1-Fiziksel Yapı

·         Eski bir yapı olan 2 katlı Belediye Hizmet Binamız 2004 yılında yaptığımız restore sonucu modern bir yapı haline getirildi. 320 M2.

·         Hizmet binamızın tamamında kalorifer sistemi ile her birimde klimalar mevcuttur.

  • Otobüs terminalimiz 2500 M2.
  • Oto garaj içerisinde bulunan İtfaiye hizmet binası tek katlıdır.300 M2.

·         Yine oto garaj içerisinde tek katlı, 3 odalı Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği çalışmaları yapılan bir sanat evimiz vardır.100 M2.

·         2006 yılında ciddi bir restorasyondan geçirilen modern bir Kütüphanemiz mevcuttur.75 M2.                                             

·        2008 yılında Türk Telekom A.Ş. ile ortaklaşa açılan ve Belediyemize ait 17 bilgisayarlı internet evi mevcuttur. 75 M2.

·         1000 kişi kapasiteli Hamam Sokakta bulunan işletmeciliği Belediyemize ait Belediye Düğün Salonumuz her türlü etkinlikte kullanılmaktadır.589 M2.

  • 3. Sınıf Ruhsatlı kesimhanesi bulunan Mezbaha binası. 341 M2.

·         Taş kırma makinesi, kum, mıcır üretimi, kaynak atölyesi, taş basma yeri olarak kullanılan şantiyemiz. 14480 M2.

·         Yeni modern hayvan pazarı 8.300 m2

·         İlçemiz açık pazar yeri 3.560 m2

·         İlçemiz hal binaları 3.460 m2

·         İlçemizdeki eski ve yeni mezarlık ile Aşağıkoçaklar Mahallesindeki mezarlık alanları                

      42384 m2

·         Belediye Sarayı ve İş Merkezi 4.059 m2 (Arsa m2. Si)

·         Aşağıkoçaklar Mahallesinde bulunan su deposu 1.450 m2, Suludere mevkii 1 nolu  su deposu 250 m2, Suluduere mevkii 2 nolu su deposu 3.00 m2, Suludere mevkii 3 nolu su deposu 228 m2.

  • 32 Adet bilgisayar, 19 adet yazıcı, 3 adet laptop, 1 adet server (ana sistem makinesi),     1 adet server dolabı, 1 adet 3.5 Kw’lık UPS (güç kaynağı), 1 adet siweat (40 kanallı) bilgisayar ağ dağıtım makinesi, 1 adet program ana makinesi, belediye binasının güvenliği için 6 adet kamera, 1 adet Led TV, 1 adet kanal kayıt cihazı, 1 adet FSP güç kaynağı, belediyemiz şantiye sahasının güvenliği için 1 adet 23,6’inç monitör, 1 adet kanal kayıt cihazı, 7 adet kamera, 1 adet güç kaynağı, birimler arasında internet sistemi için 6 adet çanak anten.
  • 28 Adet telefon
  • 2 Adet faks makinesi
  • 7 adet el telsizi 2 adet araç telsizi 1 adet ana merkez
  •  23 Adet araç ve 13 adet iş makinesi
  •  2 adet fotokopi makinesi

·         Belediye Başkanlık odasında 1 takım koltuk, masa, koltuk, dolaplar ile 1 bilgisayar,      

      1 telefon, 1 televizyon mevcuttur.

 

2- Örgüt Yapısı 

            * Örgüt yapısında 2006 yılında çıkarılan 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Sarıgöl Belediyesinin organizasyon yetki görev ve sorumlulukları belirlenerek yeniden hazırlanmış ve Belediye Meclisince onaylanmıştır.

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

·         5393 Sayılı Belediye Kanunu

·         5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

·         3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

·         4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

·         2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

·         2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

·         5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

·         2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

·         2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

·         657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

·         1475 ve 4857 Sayılı İş Kanunu

·         4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

·         3628 Sayılı Mal Bildirimi Kanunu

·         4721 Sayılı Türk Medeni Kanun

·         5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

·         6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile ilgili Kanun

·         İlgili Yönetmelik, Bakanlık Kurulu Kararları, Tebliğler

 

4- Teknolojik Kaynaklar

            * İnternet

            * CD/DVD

            * Web

            * Elektronik posta

 

5- İnsan Kaynakları

            2013 yılı içerisinde Belediyemizde 25 adet memur, 18 adet kadrolu işçi çalışmaktadır.

Faaliyet dönemi içinde 3 adet işçi emekliye ayrıldı. Sözleşmeli olarak çalışan 4 adet Tekniker, 1 adet Ekonomist, 1 adet Eğitmen ve 2 adet Teknisyen Memur kadrosuna atanmışlardır. KPSS’den 1 adet Mühendis atanmıştır. 2013 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Belediyemizde 34 adet Memur, 15 adet İşçi personel çalışmaktadır.

 

 

                                                                                                                                

BÜTÜN BİRİMLERİMİZDE ÇALIŞAN MEMUR-SÖZLEŞMELİ-KADROLU İŞÇİ-GEÇİCİ İŞÇİ DAĞILIMINI GÖSTERİR TABLO

BİRİMİN ADI

MEMUR

KADRO. İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ

TOPLAM

Yazı İşleri

6

-

 -

  6

Mali Hizmetler

6

6      

  -

12

Fen İşleri

8

4

  -

12

Zabıta Kom.

11

2

  -

            13

İtfaiye Çavuşluğu

3

3

  -

 6

TOPLAM

           34

           15

  -

            49

 

            5393 Sayılı Yasa’nın 49. maddesi gereği 1 adet kısmi zamanlı Sözleşmeli Avukat çalıştırılmaktadır.

            Temizlik işleri ihalesi sonucu 2013 yılında 78 adet işçi İlçemizin temizlik, inşaat, kaynak işleri ve park bahçe işlerinde çalıştırılmaktadır.

 

5- SUNULAN HİZMETLER

     Belediye hizmetlerimiz yapılan plan ve program çerçevesinde mali durum ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

    Belediye hizmetleri vatandaş odaklı ve yerleşim alanlarının genel durumları göz önüne alınarak çoklu ihtiyaca cevap verebilecek şekilde sunulmakta olup;

       Yollara parke, bordür döşeme işi;

·          Sarıgöl Belediyesi yollara parke, bordür döşeme işi. (Peker Sk., Laik Sk., Kavakkırı Cd., Şehit Mustafa Karınca Cd.,Narlı Sk.,Nergis Sk., Fesleğen Sk.,Mimoza Sk.,Muslu Sk.,Çelik Sk.,Bayrak Sk.,Altınay Sk.,Kumyolu Cd., Ulu Sk.,Söğüt Sk.,Gürgen Sk.,Sepil Sk.Varlık Sk.,Pazar Sk.,Demşirciler Sk.,Gölbaşı Sk.,Uzunkuyu Sk.,Kanarya Sk.,Leylek Sk.,Otoparklar, Hamam Sk., Bahçearası Sk. Topuzlu Cd.Yayla Sk.Yalın Sk. Özgül Sk.Hancılar Sk.,Sakarya Cd.,Söylemez Cd.,Kardelen Cd., Samsun Sk.,Erdoğan Cd.,Tunus Cd.,Refik Arıkan Cd.,Güneş Sk.,Demirciler Sk.,Açelya Sk.,Bafra Sk.,Yenice Sk.,Bahar Sk.Tütün Sk.,Erik Sk.Tül Sk.,Begonya Sk.,Akbaba Sk.,Çakmakçılar Sk.,Papatya Sk.,Uzay Sk.,Çiğdem Sk.,Karamolla Cd.,Arı Sk.,Anafartalar Sk.,Eken Sk.,Çamkıran Sk.,Pazar Sk.,Kilit Sk.,Tüfekçiler Sk.,Kurtuluş Sk.,Sudeposu Sk.,Bektaşağa Sk.,Yankı Sk. (92906 m2 82lik parke, 6464 m2 6’lık parke,11100 mt bordür, 4755 mt oluk)

·         Lale ve Akın Sokaklara parke taşı döşeme işi yapıldı.(2380 m2)

·         4 Eylül Cd. parke döşeme işlemi yapıldı.(550 m2)

·         Yeni mezarlık bordür ve taş döşeme işi. Taş sökümü nakli 2500 m. Bordür alımı (500 mt) ve döşemesi (3000 mt), 8’lik parke döşeme (3300m2)                                  

·         Alaşehir Caddesi kenarına oluk taşı döşenmesi (950 mt)

·         Yeni Sanayi ve Yörükoğlu petrol arasına kanal yapımı işi

·         Kavakkırı Cd. Bordür döşeme işi (700 mt), dolgu tesviye işi (1200 m3), tuğla duvar işlemi yapıldı (85 m3)

·         Mimoza, Muslu, Fesleğen, Nergis Sokaklara 520 m3 dolgu tesfiye işi, 37 m2 tuğla duvar, 74 m2 sıva işlemi yapıldı.

·         Kamelya Sokak parke döşeme işi 910 m2, 60 mt bordür döşeme işi yapıldı.

·         Kavakkırı, Kumyolu Caddesi, Nergis Sokak, Tül ve Yaşam Sokak kenarındaki ve Yazganlar parkına dolgu işi yapıldı. (707 kamyon)

·         M. Karınca Caddesi bordür (1000) mt ve kaldırım dolgu (450 m3) işlemi yapıldı.

·         M. Karınca Caddesi, Muslu ve Mimoza Sokak yol dolgu işi yapıldı.

·         Erciyes Sokağa taş duvar  yapıldı.(105 m3)

·         Kardelen Caddesine biriket duvar yapıldı.(72m2)

·         Belediye Sarayı ve İkmal inşaatı işi

·         Kırık Minare Köprüsü yapım işi

·         Tırazlar Köprüsü yapım işi

·         Trazlar Köprüsü kenarlarına taş duvar yapıldı. (24 m3)

·        Pazar alanındaki bir padokun altına betonu atıldı. (12 m3)                                                                                                                                           

·         Yaşam Sk yanında bulunan yeşil alana dolgu çalışması yapıldı.

·         Akoğlanlar parkına taş duvar işi yapıldı. (112 m3) 

·         Yelkovan Sk. park alanının etrafına taş duvar yapıldı (20 m3) ve kot farkı olan yere taş duvardan merdiven (21 m3) yapıldı.

·         Açelya Sk. ?60lık koruge boru döşendi (260mt)

·         Çakmakçılar Sk. ? 40 lık koruge boru (70 mt) Girne Cd., Karamolla Cd., Abanoz sk., Erdoğan Cd., Kavakkkırı Cd., Sakarya Cd.?30’lık  koruge boru döşeme işi (1300 mt)

·         Enerji, Hayat, Kalkan, Kumcu, Ihlamur, Güneş, Eroğlu, Esen, Meriç, Simge, Tıkıroğlu, Karaca, Kurtuluş, Kamelya Sokak ve Sakarya Caddesine .?20 lik koruge boru döşeme işi (2000 mt)

·         Kanalizasyon Şebekesi bakım onarım ve tamirat işleri 202 mt.

·         4 Eylül parkı içerisinde bulunan kafeteryaya kalorifer dairesi yapıldı ve kalorifer tesisatı döşendi.    

·         4 Eylül parkı taş duvar işlemi ocak taşı nakli yapıldı. (250 m3)

·         4 Eylül parkı kaldırımları ve içi traverten döşeme işi (480 m2)

·         İlçemizde bulunan 13 adet yeşil alan parka dönüştürülerek halkımızın hizmetine sunuldu

·         Park bahçe oyun grubu yapımı

·         Pazar Yeri 12 m3, Mavi Sk. 5 m3, Tatar Sk. 9 m3, Söylemez Cd 15 m3,Kardelen Cd.  15 m3, Işık Sk.7 m3, Tunus  Cd. 18 m3, Güneş Sk. 10 m3, Titiz Sk. 8 m3, Emek Sk. 10 m3, Ortam Sk. 8 m3, Nergis Sk. 8 m3,Altınay Sk. 12 m3, Karamolla Cd.15 m3,Kurtuluş Sk. 14 m3,Sakarya Cd. 15m3, Anafartalar Cd. 7 m3, Su deposu Sk.9 m3, Erdoğan Cd. 6m3 kaldırım betonu yapıldı.

·         Yenice Sk. 90 mt,Safir  Sk. 102 mt, Çakmakçılar Sk.72 mt,Refik Arıkan Cd.102 mt.,Esen Sk.150mt, Meriç Sk., (516 mt); 63’lük Ana boru döşeme: Anadolu Öğretmen Lisesi yolu 798 mt, Yeni mezar 30 mt. 90’lık ana boru döşendi.                       

·         107 adet inşaat ruhsatı, 100 yapı kullanma izin belgesi ve 3 adet yanan yıkılan bina formu yapılmıştır.

·         Jeolojik ve jeoteknik etütleri yapım işi

·         1 adet rögar kalıbı alımı

·         Kaynak atölyesine ve düğün salonuna 2 adet jeneratör alındı

·         İnşaat işleri için 1 adet harç karma makinesi alındı

·         Kaynak atölyesi için Jeneratör makinesi alındı.(1 adet)

·         Römorklu, kabinli traktör alımı

·         Belediye sarayı için 9 adet arşiv dolabı alındı

·         Hükümet bulvarı projesi hazırlandı

·         14 adet muhtaç asker ailesine nakdi yardım verilmiştir.

·         İlçemizde bulunan 32 adet vatandaşımıza acize yardımı yapılmıştır.

·         Belediye Sarayı içerisinde bir dükkanımız Sosyal Market haline dönüştürülmüş olup, 2013 yılı içerisinde “Sizin için fazla olan başkası için ihtiyaçtır” anlayışıyla 1200’e yakın ihtiyaç sahibi yurttaşımıza giyim-kuşam, ev eşyası vb. yardım yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

·         Göreve geldiğimizden bu yana özellikle merkez ve köy okullarımıza, camilerimize her türlü yardım ve hizmet esirgenmemektedir.

·         Geleneksel hale getirdiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında 51 öğrenci Ankara’ya Anıtkabir ziyareti 52 öğrencide Çanakkale Şehitlerini anma için Çanakkale’ye gezi  gerçekleştirilmiştir.

·         İlçemiz Atatürk parkı yanında bulunan Tufan ERBARIŞTIRAN kütüphanesinde 15000’in üzerinde kitap, dergi ve ansiklopedi halkımızın hizmetindedir.

·         Yine okullarımızın İl ve İlçeler arası yaptıkları spor müsabakası ve halk oyunları yarışmalarında ulaşım işlerini belediyemiz üstlenmiştir.

·         Doğasıyla, yeşiliyle nefes alan bir Sarıgöl için 2013 yılı içerisinde 250 tane ağaç dikimi yapılmış ve halen devam etmektedir.

·         Yeni Hayvan Pazarı halkımızın hizmet vermeye devam etmektedir.

·         Sarıgöl Belediyesi Gençler Birliği Spor Kulübünün faaliyet döneminde ihtiyaçları karşılanmıştır.

·         2013 yılında 9’sunu gerçekleştirdiğimiz Sultani Üzüm Festivali üç gün boyunca Sarıgöl’lülerin beğenisini kazanmıştır. Yine festival nedeniyle İlçemizin tanıtımı görsel basında yer almıştır.

·         İnternet Evi öğrencilerimize ve halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir.

·         Kültür ve Sanat Bürosunun çalışmalarıyla THM-THS koroları konserler vermektedir. Bunun yanı sıra folklor, tiyatro ve resim çalışmaları festival etkinliklerinde sergilenmektedir.

 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

            Sarıgöl Belediyesi Yönetimi Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Belediye Başkanlığınca yetki ve görev taksimi yapılan Birim Amirleri tarafından organizasyon sürdürülmektedir. Belediye Başkanının yapmış olduğu her türlü harcama özel kalem hizmetlerinde belediye başkanının yetkisinde yapılmaktadır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği her birimin en üst yöneticisi Harcama Yetkilisi olarak belirlenmiştir.

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

            Amaçlarımız

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

            * Sarıgöl Belediyesi olarak İlçemizin yaşam kalitesini en üst düzeye çıkaracak, Çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde doğal değerlerimizi koruyarak hizmet sunmaktadır.

            Hedeflerimiz

            * Şeffaf, katılımcı bir belediyecik anlayışı ile halkımıza belediye hizmetleri konusunda bilgilendirmek.

            * Sağlıklı ve planlı bir kentleşme sürecini izlemek.

            * Temiz çevre ile halk sağlığının sürekliliğini sağlamak

            * Toplumun değer yargılarına saygılı, kendisiyle ve halkıyla barışık belediyeciliği sürdürmek.

            * Eğitimli personel ve güler yüzlü hizmet sunmak.

            * Kentlilik bilincinin gelişmesini sağlamak.

 

B- TEMEL POLİTİKALARIMIZ

            * Vatandaş odaklı çağdaş, yasalara uygun ve tarafsız belediyecilik anlayışıyla sunulan hizmetlere halkın katılımını sağlamak.

            * Her türlü kaynağımızı etkin ve akılcı kullanmak.

            * Planlı ve programlı çalışmak.

 

 

 

Önceliklerimiz

            * Belediyemizin her türlü iş ve işlemlerinde haksızlık, usulsüzlük ve yolsuzluktan uzak, güler yüzlü belediyecilik anlayışını sürdürebilir kılmak.

            * Planlı ve programlı yürütülen işlerde herkese eşit mesafede, herkese yakın ve herkesin emrinde bir belediyecilik anlayışını geliştirmek.

            * Hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla belediyenin sahip olduğu kaynakları, her kuruşun hakkını verebilecek şekilde verimli kullanmak.

            * Katılımcı-çoğulcu ve demokratik yerel yönetim anlayışını geliştirmek.

* Çağdaşlaşmanın simgesi olan temiz, sağlıklı ve yeşil çevrede yaşamanın her bireyin temel hakkı olduğunu kabul eden belediyecilik anlayışıyla hizmet vermek.

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

        A-Mali Bilgiler

 

GELİRLER   :

1-Vergi Gelirleri: Tahmin edilen 2.234.000,00 TL, net tahsilatı 1.319.782,76 TL.

3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Tahmin edilen 5.323.000,00 TL. net tahsilatı

   2.889.519,02 TL.

4-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: Tahmin edilen 199.000,00 TL, net tahsilatı

   5.200,44 TL.

5-Diğer Gelirler: Tahmin edilen 8.218.000,00 TL, net tahsilatı 4.801.594,83 TL.

6-Sermaye Gelirleri: Tahmin edilen 26.000,00 TL, net tahsilatı 46.118,27 TL.

 

GİDERLER   :

1-Personel Giderleri: Bütçe ile verilen 2.382.200,00 TL, toplam harcama 2.153.193,96 TL.

2-Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri: Bütçe ile verilen 487.000,00 TL,

   toplam harcama 320.151,71 TL.

3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bütçe ile verilen 5.780.500,00 TL., toplam harcama   

   4.722.158,15 TL.

4-Faiz Giderleri: Bütçe ile verilen 100.000,00 TL, toplam harcama 129.496,65 TL.

5-Cari Transferler: Bütçe ile verilen 1.048.000,00 TL, toplam harcama 333.326,16 TL.

6-Sermaye Giderleri: Bütçe ile verilen 5.502.300,00 TL, toplam harcama 4.477.623,06 TL.

9-Yedek Ödenekler: Bütçe ile verilen 700.000,00 TL, toplam harcama 0,00 TL.  

 

3-Mali Denetim Sonuçları

   2013 yılında Mali Denetim yapılmamıştır.

 

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

     1-Faaliyet Ve Proje Bilgileri

            *  2013 yılı içerisinde; imar planı revize için jeolojik ve jeoteknik etüd işi yapılmıştır.

            * İlçemizin geleceğe yönelik, imarlı arsa ihtiyacının karşılanabilmesi için imar uygulamaları yapılarak, imar yolları üzerinde kalan bina ve fidanlar kamulaştırılmış ve bedelleri ödenmiş, imar yolları açılmıştır.

            * İlçemizin eskiyen kanalizasyon borularını yenileme çalışmaları ile yeni açılan yollara kanalizasyon döşemeleri yapılmıştır.

            * Küresel ısınmanın yarattığı olumsuz sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırmak için 250 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiş, halen de devam etmektedir.

            * İmara yeni açılan alanlar ile şebekesi olmayan yerlere içme suyu şebekesi döşenmesi devam etmektedir.

            * 2013 faaliyet döneminde İlçemizin çeşitli cadde ve sokaklarında büz, bordür döşeme ve kaldırım beton işleri yapılmıştır.

* Mezbahamız önemli bir bakım, onarım ve tadilattan geçirilerek modern hizmet alanı haline getirilmiştir.

* Şantiyemizin dağınık görüntüsü yeni malzeme depolarının yapımıyla düzenli hale getirilmiştir.

            *İlçemizin güneyinde bulunan ve yıllardır kanayan yarası olan Çekkaş deresinin yağmurlar sonucu İlçe merkezinde yarattığı maddi hasarların giderilmesi için Belediyemizce üretilen proje doğrultusunda ıslah çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır.

            * Orman İşletme Müdürlüğünden kiralanan İçme suyu depomuzun yanında bulunan 225 dekar alanın piknik yeri haline getirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

            * Yağmur suyu drenaj çalışmaları için Stadyum, Mustafa Karınca, Kavakkırı, Alaşehir Caddesinin tamamı ve Gölbaşı Sokak ayrıca Ormancı ve temel sokağa koruge boru döşenmiştir.

             

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

·               Fiziksel yapının ihtiyaca cevap verilecek hale getirilmesi.

·               Bilgisayar sisteminden yüksek oranda yararlanma.

·               Çalışanlar arasında uyumlu çalışma

·               Çalışanların zamanında ücretlerinin ödenmesi.

·               Deneyimli birim müdürleri

·               Nitelikli ve dürüst personel

·               Borcumuzun olmaması

·               Halkımız tarafından destek görmemiz

·               Mali yapımızın etkin yürütülmesi

·               Halkla ilişkilerin gelişmiş olması

 

B- ZAYIF YÖNLER

·               Kaynak yetersizliği.

·               Teknik eleman yetersizliği.

·               Bazı çalışanların iş yapma alışkanlıklarındaki yanlışlıklar.

·               Gelirlerin istenilen düzeyde olmaması.

·               Halkın beklentisinin gelirlerin üzerinde olması.

 

                                                                                                         

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

 

                                                                                                    Ömer KARCI

                                                                                                    Belediye Başkanı

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞ:

 

            01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında Sarıgöl Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyet Raporu, 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi ve 5018 Sayılı Kanunun 41. maddesine istinaden çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre Belediye Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

            Birimimiz Belediye Meclisinin ve Belediye Encümeninin çalışmalarını organize etmek ve alınan kararların yazımı, dağıtımı ve saklama işinin yanı sıra, danışmanlık servisi, personel özlük işleri, evlendirme işleri, ilan servisi, dilekçe kayıt işleri, belediye santrali, fotokopi işleri ile vatandaşlarımıza belediyeye ilk başvurusunda yol gösteren durumdadır.

            Birimimiz Belediye Başkanlığına ait her türlü iş ve işleri gerçekleştirmektedir.

            Bilgilerinize arz ederim.

 

                                                                                              Hafize BAYRAKTAR

                                                                                              Harcama Yetkilisi

 

1-         GENEL BİLGİLER

 

A-        Misyon ve Vizyon

            Misyon 

            Yazı İşleri Müdürlüğü; Belediye karar organları tarafından alınan kararları doğru ve anlaşılır bir şekilde yazmak, yazımları zamanında ilgili birimlere iletmek, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazıları ilgili birimlere havalesini yapmak, vatandaşlara güler yüzlü belediyecilik anlayışıyla bilgilendirmek, yönlendirmek, evlenmek isteyen vatandaşların isteklerini yasal çerçeve içinde yerine getirmek, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaktır.

 

            Vizyon

            Değişimin sürekliliğini önemseyerek, İlçemiz halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla çözüm odaklı en iyi hizmeti, en kısa sürede halkımıza, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve personele sunmaktır.

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni toplantılarının çağrı işlemlerini yapmak, toplantı kayıtlarını tutanaklara alarak kararların yazımı, saklanması ve ilgili birimlere sevkini yapmak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Belediye Başkanlığına bağlı birimlere gönderilecek yazıları uygun şekilde hazırlayarak göndermek ve takip etmek.

Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin dosyalarını tutmak.

Meclis Üyelerinin ve Encümen Üyelerinin aylık oturum cetvellerini hazırlamak.

Tüm personele ait sicil dosyalarında özlük işlerinin takibi ve belgelerini düzenlemek.

Belediye Başkanlığına gelen evrakların ilgili birimlere sevkini yapmak, bilgi edinme ve dilekçe kanunu ile belirlenen görevleri yapmak.

Kayıt altına alınan her türlü karar, gelen ve giden yazıların arşivleme işlerini yapmak.

Dava dosyalarının takibi ve sevk işlemlerini yapmak.

Birimlerce yapılan tebligat yazılarının kaydını yapmak, posta işlemlerini takip etmek.

Belediye Başkanı adına nikah başvurularını kabul etmek ve yasal çerçevede nikah akitlerini gerçekleştirmek.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nun 31. maddesi gereği kendi birimi ile ilgili bütçe hazırlığını yapmak.

Meclis Üyelerimiz ile memur personellerden yasal sürelerinde mal beyanları alınarak dosyalarında saklanmaktadır.

 

 

                                                                                                                                

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Yönetmelikleri çerçevesinde birim ile ilgili mal, hizmet, yapım işleri ihale evraklarını hazırlamak.

Yazı İşleri Birimi olarak Belediye Başkanlığının her türlü iş ve işlemlerinin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

 

C-        İdareye İlişkin Bilgiler  

1-Fiziksel Yapı

a)Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Servisi, Evlendirme Odası ayrıca ilan, dilekçe kayıt ve Belediye Başkanlığı sekreterliğinin yürütüldüğü odalardan oluşmaktadır.

b)Yazı İşleri Müdürlüğü odasında; 1 bilgisayar, 1 telefon, 1 masa, 1 şef tipi koltuk, 4 koltuk, 2 ahşap dolap,         2 sehpa,

c)Evlendirme ve Yazı İşleri Servisinde; 3 bilgisayar, 3 şef tipi koltuk, 3 bilgisayar masası, 2 telefon konsülü,      2 telefon, 2 çelik dolap, 2 raflı dolap ve 1 fotokopi makinesi, dört sandalye, 2 yazıcı,

d)Sekreterlik (ilan ve dilekçe kayıt) odası; 1 masa, 1 konsül, 6 şef tipi koltuk, 2 telefon, 1 faks makinesi, 1 sehpa, 1 telefon santrali,1 bilgisayar.

e)İlan odası; 1 ses-yayın cihazı (mikrofonlu), 1 telefon santrali bulunmaktadır.

2- ÖRGÜT YAPISI  

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Evlendirme Memuru                 Servis                      İlan Memuru                    Eğitmen

      V.H.K.İ.                          V.H.K.İ.        (Belediye Başkan Sekreteri)

 

3-  BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

a)Bilgi Kaynakları

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

1475 ve 4857 Sayılı İş Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

3628 Sayılı Mal Bildirimi

4721 Sayılı Türk Medeni Kanun

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile ilgili Kanun

İlgili Yönetmelik, Bakanlık Kurulu Kararları, Tebliğler

 

b)Teknolojik Kaynaklar

Web tabanlı kaynaklar

İnternet tabanlı bilgi kaynakları

CD/DVD kaynakları

Elektronik posta

 

 

 

 

4-  İNSAN KAYNAKLARI

     Birimimiz:

1 adet Yazı İşleri Müdürü

1 adet Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (Evlendirme Memuru)

1 adet Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

1 adet Eğitmen

1 adet Belediye Başkan Sekreterliğini yürüten İlan Memuru olmak üzere 5 Memur ve 1 adet temizlik hizmetleri ve evrak dağıtımında çalışan şirket işçisi olmak üzere 6 kişi ile hizmet vermektedir.

 

5-  SUNULAN HİZMETLER

             1-Yazı İşleri Servisi: Belediye Başkanlığının yazışmalarının yanı sıra, bazı kurum ve kuruluşlarla belediyeyi ilgilendiren yazışmaların da yapıldığı birimdir.

Gelen-Giden yazıların ilgili dairelere sevki, cevap verilmesi, işleme alınması ve arşivleme işleri,

Tüm personele ait sicil dosyalarında özlük işlerinin takibi, hasta muayene belgelerinin takip edilmesi,

Dava dosyalarının takibi ve sevk işlemleri,

Kaymakamlık Makamına aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak gönderilen yazışmalar.

Posta işleri, servisimizce yapılmaktadır.

            Belediye Meclis ve Encümen Kararları ile aylık - 3 aylık yazışmalarımız Bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Meclis ve Encümen kararları ile gelen ve giden yazılar elektronik belge sistemi ile kayıt altına alınmaktadır.

 

            2-Belediye Meclis Çalışmaları: Söz konusu faaliyet dönemi içinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince, her ay olmak üzere 2. birleşimlerle birlikte 14 toplantı, 14 oturum sonucunda toplam 75 adet Meclis kararı alınmıştır.(Eylül ayı Meclisin tatil ayıdır)

 

           3-Belediye Encümen Çalışmaları: Her hafta Salı günleri olmak üzere haftada bir kez olan Encümen toplantıları faaliyet dönemi içerisinde 50 kez toplanmış ve bunun sonucunda 241 adet Encümen kararı alınmıştır. Servisimiz bu toplantılarda alınan kararların ilgili dairelere gönderilmesini, deftere işlenmesini ve dosyaların muhafazasını yerine getirmektedir.

 

             4-Gelen ve Giden Yazılar: 2013 yılı içerisinde belediyemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçmiş olup, Resmi Kurum ve kuruluşlardan 2644 adet Evrak sistem üzerinden giriş yapılarak ilgili birimlere sevk edilmiş bulunmaktadır.     

 

            5-Evlendirme İşleri: Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna faaliyet dönemi içerisinde 153 Çift nikâh başvurusunda bulunmuş, tamamının nikâh akitleri gerçekleştirilmiştir.

 

            6-İlan Servisi çalışmaları: Resmi dairelerin ve vatandaşların resmi dairelerle ilgili olarak İlan Servisimize gelen 217 adet ilanın duyuruları yapılmış ve 206 adedinin ilan zabıt tutanakları düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra vatandaşlardan gelen reklâm niteliğindeki ilanlar bedeli karşılığında yapılmaktadır.

 

           7-Belediye Santrali: Belediyemiz Telefon Santral hizmeti Yazı İşleri Müdürlüğü personeli tarafından yürütülmektedir.

 

           8-Türk Medeni Kanunu'nun 769-770. maddelerine göre bulunmuş eşya ve malları, mevzuatta haklarında ayrıca hüküm varsa bu hükümlere göre, yoksa belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak sahipleri çıkan malları tutanakla teslim edilmektedir.

 

6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL

 

            Belediye Başkanlığına bağlı olarak çalışan Yazı İşleri Birimi örgütlenme yapısına uygun olarak yönetilmektedir. Her birimde çalışan personel kendilerine verilen görevlerle ilgili birim yetkililerine, birim yetkilileri Yazı İşleri Müdürüne, Yazı İşleri Müdürü de Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Yönetim yapısına bağlı olarak iç kontrol yapılmaktadır. Çalışanların denetimi birim müdürleri ve Belediye Başkanı tarafından yapılmaktadır.

 

 

 

                                                                                                                                

 

D-  Diğer Hususlar

       Belediye Yazı İşleri birimi yaptığı görevler itibarı ile Belediye Başkanlığının yardımcı hizmet birimidir.

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

 

A-  İdarenin Amaç ve Hedefleri

Birimimiz “Yetki-Görev ve Sorumluluk” başlığında gerçekleştirdiği her hizmet kaleminde ‘hizmette adil davranışta eşit olma’ ilkesinin sürdürülebilirliğini amaçlamaktadır.

Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayan, vatandaş odaklı, hizmette teknolojik kaynaklardan en üst düzeyde yararlanmayı hedeflemektedir.

Planlı ve programlı çalışma, en kısa sürede en iyi hizmeti üreteceği gibi kaynakların etkin ve verimli kullanımı da ortaya çıkaracaktır.

 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

     Sunulan Hizmetlerde;

Çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde halka hizmet için varız.

Şeffaf, katılımcı ve gelişen belediyecilik ana ilkemiz.

Çözüm odaklı sürdürülebilir hizmet önceliğimizdir.

Önceliklerin belirlenerek kaynaklarını etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

Vatandaş-Kurumlar ve Personel ile güler yüzlü hizmet anlayışı temel prensiplerimizdir.

 

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

     

                                                    2013 YILI BÜTÇESİ

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

 

 

 

 

 

 

PERSONEL

GİDERLERİ

 

SOS.GÜV.

KUR.

DEVLET

PRİMİ GİDERLERİ

 

MAL VE

HİZMET ALIMLARI

GİDERLERİ

 

FAİZ GİDER-

LERİ

 

CARİ TRANS-

FERLER

 

SERMAYE

GİDER-

LERİ

 

SERMA-YE

TRANS-

FERLERİ

 

BORÇ

VER-ME

 

YE-

DEK ÖDE-NEK-LER

 

 

 

 

TOPLAM

AÇIKLA MA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-GENEL

KAMU HİZ.

 

 208.000,00

 

   38.500,00

 

   98.000,00

 

                  

   0

                        

    100.000,00

                        

                          

        0

 

               

      0

 

           

    0

 

           

    0

 

     444.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

208.000,00

  

  38.500,00

 

  98.000,00

                     

   0

                       

  100.000,00

                                                                              

        0

                                

      0

                  

     0

    

     0

 

 444.500,00

 

 

 

 

 

                                                2013 YILI HARCAMALARI

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

 

 

 

 

 

 

PERSONEL

GİDERLERİ

 

SOS.GÜV.

KUR.

DEVLET

PRİMİ GİDERLERİ

 

MAL VE

HİZMET ALIMLARI

GİDERLERİ

 

FAİZ GİDER-

LERİ

 

CARİ TRANS-

FERLER

 

SERMAYE

GİDER-

LERİ

 

SERMA-YE

TRANS-

FERLERİ

 

BORÇ

VER-

ME

 

YE-

DEK ÖDE-NEK-LER

 

 

 

 

TOPLAM

AÇIKLA MA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-GENEL

KAMU HİZ.

 

181.652,86

 

26.181,50

 

  41.829,40

 

            0

 

            0

 

                0

 

            0

 

        0

 

        0

 

 249.663,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

181.652,86

 

26.181,50

 

  41.829,40

 

            0

 

            0

 

                0

 

            0

 

        0

 

        0

 

 249.663,76

 

                                                                                                                                

FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI HARCAMALAR

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

 

*Mahkeme harçları                                        :    1.200,00 TL.

*Periyodik Dergi Kırtasiye alımları                           :      380,00 TL.

*Temizlik Malzemeleri alımları                                  : 18.092,69 TL.

*Posta Giderleri                                               :    3.000,00 TL.

*Telefon Kullanım Cihazları                         :  13.639,59 TL.

*Seminer ücretleri                                          :    1.472,86 TL.

*Demirbaş alımları(bilgisayar, tarayıcı)                     :    1.500,00 TL.

*Makine techizat tamiratları                          :    2.285,66 TL.

  (santral)

*Diğer giderler                                                          :       258,60 TL.

*Personel Giderleri                                        :181.652,86 TL.

*Sos.Güv.Kur.Dev.Prim Giderleri                            :  26.181,50 TL.

                                                                       ------------------------------------

                                   TOPLAM                   249.663,76 TL.

 

3- Mali Denetim Sonuçları

    2013 yılında mali denetim yapılmamıştır.

 

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

     1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

            * 2013 yılı içerisinde her ay yapılan Meclis toplantıları kayda alındı, karar defterine yazıldı ilgili yerlere sevki yapıldı.

            * Her hafta Salı günleri yapılan Encümen toplantılarının kararları Bilgisayar ortamında yazılarak ilgili birimlere sevki ve takibi yapıldı. Karar defterine yazıldı.

            *Gelen-giden yazıların, dilekçelerin kaydı yapıldı. İlgili Birimlere-Kurumlara cevabı yazılarak gönderildi.

            *Faaliyet döneminde belediyemize evlenmek için müracaat eden vatandaşlarımızın yasal düzenlemelere uygun ölçüde evlenme akitleri yapıldı.

            *Personelin özlük işleri ve sicilleri doğru şekilde takip edilerek kayıtlara işlendi.

            *Sosyal ve Kültürel etkinliklerde davetiyelerin hazırlanması, postalanması yapıldı. Diğer birimlerle koordinasyon içinde çalışmalar başarı ile sonuçlandırıldı.

            *Vatandaşın ilk müracaat yeri olan Yazı İşleri doğru ve etkin biçimde yönlendirme görevine devam etmektedir.

            *Yazı İşleri Müdürlüğünün bütçesi % 56 oranında gerçekleşmiştir.

            *Bütçenin ayrılan ödeneği verimli ve tasarruflu kullanıldı.

            *Yasal düzenlemelerden ayrılmadan etik anlayış içinde çalışmalarımız devam etmektedir.

 

 

 

 

 

4- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    A-Üstünlükler

1-Fiziki yapıda yeterli araç-gerece sahip olmak

2-Üst yöneticinin yüksek motivasyonu

3-Bilgili ve yetenekli personelin olması

4-İnternet iletişiminden bilinçli yararlanmak

5-Halkla ilişkilerin güçlü olması

 

    B- Zayıf Yönler

1-Kuruma yeni katılan personelin henüz yeterli olmaması

2-Personele hizmet içi eğitimin yeterince verilmemesi

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporlarına dayanmaktadır.

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

 

 

 

                                                                                         Hafize BAYRAKTAR

                                                                                          Yazı İşleri Müdürü

 

2013 YILI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

 

SUNUŞ

 

I-GENEL BİLGİLER

 

A-Misyon ve Vizyon.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı.

2-Örgüt Yapısı

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4-İnsan Kaynakları

5-Sunulan Hizmetler

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D-Diğer Hususlar

 

II-AMAÇ ve HEDEFLER

 

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

C-Diğer hususlar

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

A-Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3-Mali Denetim Sonuçlar

4-Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

2-Performans Sonuçları Tablosu

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5-Diğer hususlar

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

A-Üstünlükler

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirme

 

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER:

 

EKLER

Ek bulunmamaktadır.

 

                                  

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

 

T.C.

SARIGÖL BELEDİYESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

2013  Mali Yılı Faaliyet Raporu

 

SUNUŞ

 

Bu rapor, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 41. maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiştir.

 

Rapor yalnızca müdürlüğümüze ait verilerden oluşmaktadır.

                       

I-GENEL BİLGİLER

 

A-Misyon ve Vizyon

 

MİSYON

 

Kurum kaynaklarını mevzuat hükümleri doğrultusunda, ekonomik, etkin ve verimli kullanılmak; kayıtları doğru, anlaşılabilir, erişilebilir ve hesap verilebilir şekilde tutmak; Sarıgöl’ün gelişim seviyesini ve halkın yaşam kalitesinin sürekli artırmak.

 

VİZYON

 

Alanında örnek olmak.

 

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

? Belediyemizin muhasebe kayıtlarını tutmak,

? Tüm birimlerden gelen tahakkuk etmiş giderleri ödemek,

? Bankalardaki mevcut paraların kullanımını sağlamak,

? Yapılan ödemelerin mevzuata uygunluğunu sağlamak,

? Her yılın sonunda kesin hesabı çıkarmak, meclisin denetim ve onayına sunmak,  

? Personel maaşlarını ve her türlü personel ödemelerini hazırlamak ve yapmak,

? Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır işlemlerini yapmak ve kesin hesabını çıkartmak,

? Harcama yetkililerine mali mevzuatla ilgili gerekli bilgileri sağlamak,

? Yasal kesintileri ilgili resmi dairelere zamanında ödemek,

? Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

? Sayıştaya hesap vermek, tazmini yönde gelen ilamların uygulanmasını sağlamak,

? Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek,

? Denetim Komisyonunun denetlemesi için bir önceki yılın gelir ve gider hesaplarını hazırlamak,

? Diğer denetimler sonucunda hazırlanan teftiş layihalarında belirtilen eksiklikleri tamamlamak,

? Muhtelif zamanlarda kasa sayımı yaparak tahsilât denetimini gerçekleştirmek,

? İç kontrol sisteminin kurulması ve standartları çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.

? Gelir ve giderlerin tahakkuk ve tahsil kayıtlarını tutarak arşivlenmesini sağlamak.

? Belediyemiz birimlerinin ortak kullandığı tüketim malzemelerinin temin edilmesini sağlamak.

? İdare bütçesinin hazırlanmasını koordine etmek,

 

Ayrıca veteriner hekimliğinin bünyemize dahil edilmesi nedeniyle;

 

? Gıda Denetleme, Gıda Sicil ve Ruhsatlandırma Komisyonlarında başkanlık görevini yürütmek.

? Veterinerlik hizmeti vermek,

? Hayvan pazarından nakillerde gerekli belgeleri düzenlemek,

? Belediye mezbahasını denetlemek,

? Kasap ve balıkçıları denetlemek.

 

C-İdareye İlişkin Bilgiler

 

1-Fiziksel Yapı

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü; belediye hizmet binasında 1 müdür odası, 3 servis ve zemin katında 1 gelir servisi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

 

2-Örgüt Yapısı                                    

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

(MUHASEBE YETKİLİSİ)

 

Muhasebe Servisi                      Tahsilat Servisi                  Veteriner Hekim

Büro işçisi (2)                              Memur (4)                    Veteriner hekim (1)

Büro işçisi (2)                                                                  Mezbaha İşçisi (1)

    

 

 

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

a)Bilgi kaynakları

 

? Mevzuat

? Elektronik ortam

? Yayınlar

 

b)Teknolojik kaynaklar

? Bilgisayar (18 adet),

? Yazıcı (9 adet),

? Telefon (17 adet),

? Fotokopi (1 adet),

? Klima (7 adet),

? Pos Makinası (4 adet).

? Masa Üstü tarayıcı (2 adet).

 

 

4-İnsan Kaynakları

 

? 1 Müdür, 2 tahsildar, 3 memur, 5 işçi olmak üzere toplam 11 personelle hizmet verilmiştir.

? Onbir  personelin ikisi ortaöğretim, altısı  lise, biri  önlisans, ikisi lisans mezunudur.

 

5-Sunulan Hizmetler:

 

? Gelirlerin tahakkuk ve tahsil işlemleri,

? Her türden ödeme işlemleri,

? Gelir ve giderlerin muhasebe ve takip işlemleri,

? Banka kayıtlarının takibi,

? Terkin, ret ve iade işlemleri,

? Teminatların alınması, saklanması ve ödenmesi,

? Emanetlerin alınması, saklanması ve ödenmesi,

? Ön mali kontrol işlemleri

? Aylık beyannamelerin hazırlanması,

? Kesin hesabın hazırlanması,

? Mali raporların ilgili makamlara sunulması,

? Belediye bütçesinin hazırlanmasının organize edilmesi,

? Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanması,

? Ödeneklerin takibi işlemleri,

? İdare faaliyetlerinin performans programı ve bütçeye uygunluğunun izlenmesi,

? İç kontrol standartlarının oluşturulması,

? Vergi denetim işlemleri,

? Haciz ve icra işlemleri,

? E-Belediye işlemleri.

 

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla (18) standart ve bu standartlar için gerekli (79) genel şart belirlenmiş bulunmaktadır. 5018 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesine göre de, Mali Hizmetler Birimleri, “idarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten” sorumludurlar denilmektedir.

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04/02/2009 tarihli yazılarına istinaden Sarıgöl Belediyesi Kamu İç Kontrol Eylem Planı hazırlanarak Maliye Bakanlığına sunulmuştur. 

       

Ancak, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04/02/2009 tarihli yazıları ekinde yer alan  Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin “II. Yöntem” başlıklı bölümün 12. maddesi “Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, idarelerin strateji geliştirme birimleri tarafından en az altı ayda bir olmak üzere düzenli olarak izlenir, değerlendirilir ve eylem planı formatında üst yöneticiye raporlanır.” denildiğinden, öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları izlenmektedir.

 

 

D-Diğer Hususlar

 

Belediyemizin DIŞ DENETİMİ, genel iş yürütümü –idari işler- yönünden İçişleri Bakanlığı, mali işlemler yönünden ise Sayıştay tarafından yapılmaktadır

 

II-AMAÇ ve HEDEFLER

 

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

En üst düzeyde tasarruf,
En üst düzeyde yaygın hizmet,

Kaliteli hizmet,

Güvenilirlik,

Verimlilik.

Açıklık,

Eşitlik,

Hukuka uygunluk.

 

B-Temel Politikalar ve Öncelikler:

 

Temel politikamız bütçe gerçekleşme oranı ve tahsilatının % 100 oranında gerçekleşmesidir. Bu çerçevede önceliğimiz çalışmaların programlı ve sistemli yürütülmesidir.

 

C-Diğer hususlar:

 

Birimimiz amaç ve hedflerimizin gerçekleştirilmesi açısından personel eğitimini önemsemekte, bu konuda da çaba sarfetmektedir.

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

A-Mali Bilgiler

 

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

 

‘Ek’te sunulmuştur.(Ek 1)                                            

 

 

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

 

‘Ek’te sunulmuştur.(Ek 2)

 

 

3-Mali Denetim Sonuçları

 

Müdürlüğümüz 2013 mali yılı içerisinde yapmış olduğu gelir-gider ve taşınır kayıtlarını düzenli olarak tutmuş, iç ve dış denetime hazır hale getirmiştir. Ayrıca yılı içinde her ay bir önceki ayın mizan kayıtları da Kamu Hesapları Bilgi Sistemine girilmiş, gelir-gider kayıtları Maliye Bakanlığının denetimine sunulmuştur.

 

4-Diğer Hususlar

Bütçe gerçekleşmesinin programlandığı gibi sonuçlandırılması bakımından bütçe hazırlık çalışmalarının birimler düzeyinde daha titizlikle yürütülmesi gerekmektedir.

 

B-Performans Bilgileri

 

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

 

? İç Kontrol Eylem Planının gerçekleşme sonuçlarının izlenmesine devam edilmiştir.

? Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikler hazırlanmıştır.

? Belediye gelirlerinin tahakkuku yapılmıştır.

? Belediye gelirlerinin tahsilatı yapılmıştır.

? Yılı içinde yapılması gereken tüm ödemeler gecikmeksizin ödenmiştir.

? Vergi beyanları denetlenmiş, kayıt dışı vergiler kayıt altına alınmıştır.

? Belediyemize ait işyerleri için 2886 sayılı yasa çerçevesinde kiraya verilmiştir.

? Beyannameler internet ortamından gecikmeksizin gönderilmiştir.

? Veteriner hekimliğimiz sokak hayvanları için kısırlaştırma çalışması yapmıştır.

? 2013 yılında toplam 1963  adet evrak (yevmiye) kayıt altına alınmıştır.

? 1963  evrakın  963 adedi muhasebe işlem fişi, 982  adedi ödeme emri, 18 adedi mahsup  belgesidir.

 

2-Performans Sonuçları Tablosu

Performans sonuçlarına ilişkin tablo çıkarılmasına gerek görülmemiştir.

 

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 

Birimimiz, mevzuat hükümleri doğrultusunda görev, yetki ve sorumluklarını en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışmış, diğer birimlerle bilgi alış verişinde bulunmuş, eğitim seminerlerine katılarak verimliliğini ve performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışmıştır.

 

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

2012 yılı performans bilgileri 2013 yılı performansını değerlendirmede birimimiz açısından  yol gösterici olacaktır.

 

5-Diğer Hususlar

Performans artırıcı çalışmalar yapılmalıdır.

 

 

 

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

A-Üstünlükler

 

? Mevzuat değişikliklerinin anında izlenebilme imkanlarının olması,

? Ön mali kontrol ve harcama süreçlerinin oluşturulmuş olması,

? Birimler ve personel arasıve koordinasyonun sağlıklı yürüyor olması,

? Üst yöneticinin alt birimlere inisiyatif vermesi,

? Teknolojik alt yapının kurulmuş olması.

 

B-Zayıflıklar

 

? Kalifiye personel yetersizliği,

? Mevzuat alanında yaşanan süreki değişikliklerin takibinde yaşanan zorluklar,

? Alışkanlıkları terketmede yaşanan zorluklar,

? Eğitim çalışmalarının yeterli olmayışı.

 

C-Değerlendirme

Kendi ölçeğindeki belediyeler bazında üstünlükleri olmasına karşın, bu üstünlükler, amaçlanan kurumsal üstünlük için henüz yeterli değildir. Kurumsal zayıflıkların hızla giderilmesi, gelişmemizin önündeki engellerin kaldırılması açısından oldukça önem arz etmektedir. Önümüzdeki zaman sürecinde bu konuda gelişme sağlanacağını umuyoruz.   

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim ve benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler dahilinde;

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Sarıgöl Belediyesi/20.02.2014)

 

                                                                                                                                            

                                                                                                         

                                                                                  Ali İLKHAN

                                                                                 Harcama Yetkilisi

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

 

İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Sarıgöl Belediyesi/20.02.2014)

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                   Mesut YAPICI

                                                                                   Mali Hizmetler Müdürü

2013  YILI

 

ZABITA KOMİSERLİĞİ FAALİYET RAPORU

 

1-1. GENEL BİLGİLER

1-2. ZABITA KOMİSERLİĞİNİN SUNUŞU

 

03.07.2005 Tarih ve  5393 Sayılı Belediye Kanunun,51.Maddesine dayanarak birim faaliyet raporumuz hazırlanmıştır.

Faaliyet Raporu kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleştirme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren rapordur.

Maliye Bakanlığı’nın 17.03.2006 Tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki Yönetmeliğe          uygun olarak birim Faaliyet Raporumuz oluşturulmuştur.

 

1.3- Misyon ve vizyonumuz :
    

 Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde, ilçenin düzeni, ilçe  halkının sağlık ve huzuru ile yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen belediye suçlarını takiple, kolluk kuvveti olarak ,değişen, gelişen ilçe  halkının istek ve beklentilerini zamanında karşılamak ,halkın Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde yaşam kalitesinin yükselmesine öncülük etmek, halka etkin ve güvenilir en iyi hizmeti vermek.
     Vatandaş odaklı Sarıgöl halkının beklentileri üzerinde, bilgili, nitelikli, yeniliklere açık ve kararlı hizmet veren örnek bir birim olmak.

 

 

         2-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

            5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 10.08.2005 tarih ve 25902

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2005/9207 Karar sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili Kanun hükümlerine uygun olarak; 

                 

            2.1-Belediye Zabıtasının Görevler Ve Yetkileri 

               Belediye sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının, huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde:

    1-Açıkça belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkilileri kullanmak,

    2-Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer kuruluşlarını ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,

   3-Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle doğrudan doğruya veya ilişkisi itibariyle diğer belediye kuruluşları ile işbirliği halinde yürütülmesi yetkili belediye organlarınca belediye zabıtasından istenen hizmetleri ifa etmek,

    4-Belediyenin, Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinde zabıtaya ilişkin olarak yer alan görevleri ve hizmetleri yerine getirmek,

    5-Belediye karar organların tarafından alınmış ve uygulanması zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

    6- Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak,

    7-Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde re'sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak,

    8- Belediye suçu işleyen kimseler hakkında kanuni işlem yapmağa ve bunlardan belediye meclislerinin kararları çerçevesinde maktu cezayı gerektireni işleyenlere ceza  tertip ve bu cezayı tahsil etmeğe,

    9-Savaş gibi olağanüstü hallerde veya yangın, deprem, su baskını gibi tabii afetler halinde yardım veya ikaz maksadı ile ve zaman kaydına tabi olmaksızın ev, dükkân ve müesseselere girmeğe,

   10- Genel olarak, kanun ve tüzüklerde belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmağa mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemeğe,

   11- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri, usulünce önlemeğe,

   12- Motorlu kara taşıtlarının, park etmek suretiyle, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımları işgallerini önlemeğe,

   13-Herkesin gelip geçtiği umumi yol, kaldırım ve meydanlarda gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önlemeğe,

   14-Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini sağlık ilgililerinin isteği üzerine imha etmeğe,

  15-Sahipsiz olup beldede başıboş dolaşan hayvanları muhafaza altına almaya ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel bulunanların itlafını sağlamaya,

  16- Belediyenin Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliği’nde yer alsın veya almasın yahut bu Yönetmelikleri usulünce yürürlüğe konsun konmasın, özellikle

              2.2- Aşağıdaki görevler belediye zabıtasının görevlerindendir.

     a) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu'na göre Pazar günleri açık kalması için belediyeden izin alması gerekip de almadan veya tatil yapması gerekirken yapmayıp çalışan dükkân ve müesseseleri kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlem yapmak,

     b) Belediye cezaları ile ilgili 486 sayılı Kanun ve 1608, 2575 ve 151 sayılı Ek ve Değişiklik Kanunları uyarınca, belediye nizam ve yasaklarının ve bunlara dayanılarak verilen emirlerin ve hükmedilmiş cezaların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

    c) Korunması belediyelere ait abide ve mabetler ile tarihi ve turistik eserleri muhafaza etmek; pisletilmelerine, çalınmalarına ve tahrip edilmelerine ve her ne şeklide olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek,

     d) 831 ve 2659 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran veya bozanlar hakkında işlem yapmak; şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmamasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmamasını gözetmek,

     e) 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkında Kanuna ve Tüzüğüne göre gerekli hallerde, bulaşıcı hastalıklara yakalanmaları muhtemel hayvanların aşılattırılmaları  hususunda yetkili mercilerin kararlarının icrasına yardımcı olmak; kudurmuş bulaşıcı hastalığa yakalanmış ve mevzuatta belirtilmiş esaslar çerçevesinde ortadan kaldırılması gereken hayvanları yok etmek, muzır hayvanları beldede başı boş gezdirmemek, ehil hayvanların yaralanmasına, dövülmesine, fazla yük yüklenmesine mani olmak,

      f)Yolda hastalanan, kazaya uğrayan düşüp kalan kimseleri ve genel olarak durumları itibariyle yersiz ve yurtsuz muhtaç olanları ilgili sosyal kurumlara iletmek, esas  beldelerine göndermek veya korumak ve bu maksatla gerekirse haklarında soruşturma yapmak.

     Emeksiz ve karşılıksız para kazanmayı alışkanlık haline getirip kutsal din ve merhamet duygularını istismar ederek dilenenleri menetmek.

     Ev, apartman ve her türlü işyerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve artıklarının eşelenmesini önlemek, sabah erken ve akşam geç vakitlerde aşırı gürültü yaparak etrafı rahatsız edenlere mani olmak. 

    Cadde, sokak ve meydanlarda parklarda belediye nizamlarına ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları menetmek,

     Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin belediye sınırları içinde satış, depolama ve taşınmasında mevzuata uygun davranılıp davranılmadığını denetlemek, aykırı hallerin tespitinde failler hakkında kanuni işlem yapmak. Ekonomik faaliyetler alanında belediyelere tanınmış en yüksek fiyat, ücret narh tespiti konularında belediye kararlarına riayet edilip edilmediğini denetlemek ve aykırı halleri önlemek.

     Kanunen belediyenin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken izin almaksızın veya resim, vergi yahut harcı verilmeksizin yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal menetmek, işlemi uygun hale getirtmek, yapılamıyorsa kanuni işlem yapmak.

      g) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun, belediye sağlık personeli tarafından uygulanmasında ve bu kanun uyarınca alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde sağlık personeline yardımcı olmak, 

     h) 1782 - 6621 sayılı Ölçüler Kanunu'na göre, damgalanmamış hileli ayarı bozuk, terazi, kantar, baskül, litre, kilo, metre gibi ölçüleri kullandırmamak ve kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,

     ı) 3434 sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından alınacak vergi ve resimlerin alınmasını temin etmek,

     i) 3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine dair Kanuna göre, bu Kanunun uygulandığı illere ve dükkân, mağaza ve ticarethanelere mahsus olmak üzere, satılan
emtianın cinsini, ayrıca vasfını ve fiyatını gösteren etiketin konulmasını yahut etiket koymak mümkün değilse, görülebilecek yere listenin asılmasını temin ve o fiyattan  fazlaya veya müsaadesiz aşağı satışı önlemek ve riayetsizlikleri görülenlere kanuni işlem yapmak,

    j) 3757 sayılı Kanuna göre, cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım hakkındaki Kanun ve Yönetmeliğine göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durum soruşturması yapmak,

    k) 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, işgaline izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, tahakkuku tahsile bağlı belediye gelirlerinde ve borcunu ödemeyenlerden 6183 sayılı Kanuna göre haciz yolu ile tahsilâtta ilgililere yardımcı olmak, 

   l) 6785 sayılı İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliğine göre belediye ve mücavir saha sınırları içinde güvenlik tedbirleri olarak düşünülen arsa etraflarının çevrilmesi, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerlerin kapattırılarak zararlarının ve tehlikelerinin giderilmesi, kanalizasyon fosseptik çukurlarının sızıntı yapmasına mani olunması, hafriyat artıklarının müsaade edilen yere dökülmesi, ve benzerleri hallerde doğrudan doğruya gerekli tedbirleri aldırmak, maili inhidam binaların boşaltılması ve yıktırılması ve aynı kanunun diğer maddelerinde öngörülen boşaltılma veya yıktırılma hallerinde ise belediyenin fen ve sağlık kuruluşlarının yetkili elemanlarına yardımcı olmak, bu kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında kanuni işlemde bulunmak,

    m) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, 

    n) 80 sayılı Hal Kanunu'na ve ilgili belediyelerce hazırlanacak yönetmeliklere göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezasını yerine getirmek,

     o) 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na göre, kendisine ait olmayan arsaya izinsiz yapılan yapılara meydan vermemek ve yapılanların fen elemanlarına gerekli işlemi yapmak üzere bilgi vermek.

     p) Yangın, deprem, su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar yerinde gerekli tedbirleri almak,

     r) Elektrik, su, havagazı ve kanalizasyon gibi belediyenin kamu tesislerinde meydana gelen arızaları gördüğünde veya haber aldığında derhal ilgililere bildirmek ve gerekli koruyucu ön tedbirleri almak,

     s) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yol gösterme, danışma ve benzer hususlarda yardımda bulunmak,

     ş) Savaş veya savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

     t) Özel mevzuat hükümleri ile, belediye zabıtasına verilen görevlere benzer görevler ile de yükümlü kılınmış diğer genel ve özel zabıta kuruluşları ile işbirliği yapmak.

3-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER   

3.1-ÇALIŞMA YAPISI: Zabıta Komiserliği adı altında yapılan işler aşağıdaki gibidir.

                                                         

Zabıta Komiserliği birimine ait iş ve işlemler, toplam 52 adet personelle aksatılmadan yürütülmektedir.

 

4- ZABITA  KOMİSERLİĞİNİN  FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER                  

 

·        5393 Sayılı Belediye Kanunu

·        5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

·        4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

·        4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

·        4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun

·        2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

·        6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun

·        5326 sayılı Kabahatler Kanunu

·        3194 sayılı İmar Kanunu

·        775 sayılı Gecekondu Kanunu

·        6831 sayılı Orman Kanunu

·        3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu

·        5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

·        2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

·        1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

·        5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

·        5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin(G.S.M ve Umuma Açık İşyerleri)

·        2872 sayılı Çevre Kanunu

·        3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu

·        5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

·        552 sayılı Yaş Seb.ve Meyve Tic.nin Düzen. ve Toptancı Halleri Hk.K.H.K

·        394 sayılı Hafta Tatili Kanunu

·        3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

·        2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

·        İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

·        Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

 

 

5-SUNULAN HİZMETLER

 

5.1-İLÇEMİZİN TEMİZLİK İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ;

 

a) İlçemizin Cadde ve sokaklarında bulunan çöp bidonlarının yetersiz olduğu yerlere ilave olarak yeni 400 Litre 150 adet ve 800 Litre 100 adet Galvanizli çöp bidonu ,100 adet çöp varili ve 50 adet çöp sepeti konmuştur.

  

b) İlçemizin 6(Altı) Mahallesinin, düzenli olarak temizlenmesi sağlanmaktadır.

 

c) İlçemiz Pazaryeri, peynir pazarı, balık pazarı, Pazar bitiminden sonra gece temizliği ve yıkama işlemi yapılmaktadır.

 

d)Çöplüklerin çevreye ve halk sağlığına zarar vermemesi için ilaçlanması ve üstünün örtülmesi işinin düzenli olarak yapılmaktadır.

 

e)Kullanılamaz hale gelen çöp bidonlarının tamiratı, belediyemiz şantiyesinde yapılarak boyanmaktadır.

 

f)Halkımızın ve esnaflarımızın rahatsız olmaması için, çöp süpürme ve çöp toplama işi erken saatlerde yapılmaktadır.

 

g) İhale ile alınan Temizlik Hizmetleri işi; 3 adet çöp traktörü, 3 adet çöp kamyonu, 1 adet hamarat ve 28 adet işçi ile yürütülmektedir.

 

ğ)Tıbbi atık toplama işimizi Çevre ve  Orman Bakanlığının 2010/ 17 sayılı genelgesi  gereğince, 01.04.2011 tarihinden itibaren Manisa ili ve ilçe belediyelerin protokol yaptığı Miroğlu Temizlik Firması ile protokol yapılarak tıbbı atık toplama işi söz konusu firmaya devir edilmiştir.

İlçemizde bulunan 1 adet Devlet Hastanesi, 2 adet Sağlık Ocağı ve Diş hekimlerine ait muayenehanelerde- ki  tıbbı atıkları Miroğlu firması haftada iki gün düzenli olarak almaktadır.

 

h) İlçemizden haftalık 160.730 kg aylık 642.920 Kg yıllık ise 7.715.040 kg evsel atık,süprüntü ve diğer vb. atık toplanarak çöp dökme alanına taşınmaktadır.

 

 

5.2-MEZARLIK HİZMET İŞİNİN YÜRÜTÜLMESİ;

 

a)Dini bayramlardan önce mezarlıkların temizliği, boya ve badanasının yapıldığı,

 

b)Vefat eden vatandaşımızın evinde yıkama işi yapıldıktan sonra Belediyemize ait cenaze aracı ile mezarlığa götürülerek defin işleminin gerçekleştirildiği ve mezarlığa gelen yaşlı kişilerin oturmaları için tabure verilmektedir.

 

c) Hafta içi ve hafta sonu dâhil cenaze hizmetinin yürütülmesinin sağlandığı.

 

d) Cenaze işleri 1 Bayan Hoca ve 1 erkek hoca  ile yürütüldüğü,

 

e)2013 yılı içerisinde 61 kişi vefat etmiş olup, cenaze yıkama, kabir kazma ve defin işlemleri gerçekleştirilmiştir.( 36 adet erkek cenaze – 25 adet kadın cenaze )

 

f)Cenaze yıkama ve nakil işi için 2 adet  araç kullanılmaktadır.

 

g)Adli vakalı ölümlü cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumuna tarafımızca götürülüp getirilmiştir.

 

h)İlçe dışında ve hastanelerde vefat eden vatandaşlarımıza cenaze nakil hizmeti verilmektedir.

 

 

 

5.3-İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI VE DENETLEME İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ;

 

a)01.12.2004 tarih ve 25650 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (Değişik 5259 Sayılı Kanun)  ile belediyemize devredilen işyeri açılış ruhsatlarının verilmesi ve denetimlerinin sağlanması hususunda 24 saat esasına göre çalışmaları devam etmektedir.

 

b)Faaliyet dönemi içerisinde 79 adet işyeri açma müracaatı yapılmış olup, 79 adet işyerine ruhsatları verilmiştir. 79 adet işyerinin 3 adedi Umuma açık İstirahat ve Eğlence Yeri, 25 adedi GSM ve 51 adedi Sıhhi Müessesedir.

 

 

c) GSM ruhsat işlemleri, 1 adet Zabıta Memuru,1adet Fen İşleri memuru,1adet   Sağlık Grup Başkanlığı personeli ve Belediye veterinerinden oluşan komisyonca yürütülmektedir.

 

d)Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerinden sayılan işyerlerine 2559 Sayılı Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılmaktadır.

 

e) 2013 yılı içerisinde Umuma açık İstirahat ve Eğlence , ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimler neticesinde 24 adet tutanak tutulmuş ve bu tutanaklar komiserliğimize gönderilmiştir. Gönderilen 24 adet tutanakla ilgili işlem yapılması için Belediye Encümenine gönderilmiştir.Encümen kararı neticesinde 17 adet idari para cezası uygulanmış,Kaymakamlık Makamının olurları ile 5 adet işyerine geçici süreyle faaliyetten men uygulanmış ve 2 adet işyerine re’sen kapatma (İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı almadığından) yapılmıştır.

 

 

 

5.4-DİNİ VE RESMİ BAYRAMLAR, FESTİVAL- KURTULUŞ ŞENLİKLERİ HİZMETLERİ;

a)Resmi bayram, kurtuluş şenlikleri ve festivallerde ses yayın cihazının kurulmasının sağlanması,

           

b) Kaymakamlık Makamınca ve Belediye Başkanlığınca belirlenen, Resmi bayram ve özel günlerin programlarının uygulanmasının sağlanması,

 

c)Kurban bayramında sağlıklı kesim yapılması için, belirlenen kesim yerleri dışında kesim yapılmasının önlendiği.

 

d)Festival ve kurtuluş şenlikleri süresince 24 saat aralıksız çalışarak, dışarıdan gelen konuklara ve Sarıgöl halkına yardımcı olunmuştur.

 

e)Festivale gelen yerli ve yabancı satıcılara yerlerini gösterilerek kontrollü şekilde satış yapmaları sağlanmıştır.

 

f)Festival ve kurtuluş şenlikleri esnasında konser alanını hazırlamak, sahneyi kurmak, protokolün hazırlanmasını sağlamak.

 

g)Ramazan ayında iftar vaktinde, ramazan topu atımı yapılmıştır.

 

 

 

5.5-KARASİNEK VE SİVRİSİNEKLE MÜCADELE;

 

a)Çöp bidonu ve çöplüklerin ve kurutma kanalların düzenli olarak Larva sit ilaçlaması yapılmıştır,

 

b)Yaz sezonu boyunca her gün akşam saat 18.00 – 23.00 arası ve sabah saat 05.00 – 07.00 arası düzenli olarak ilçemizin ilaçlanması yapılmaktadır,

 

 

 

5.6-PAZARYERLERİ;

 

a)Manav ve Tuhafiye pazarında bulunan esnafların kontrollerinin yapılarak ve düzenin sağlandığı.        

b)Manav pazarının Pazar bitiminden sonra esnaflara tezgâhlarını kaldırtarak, vatandaşların hafta içinde araçlarını Pazaryerine park etmesini sağlanmıştır.

 

c)Manav pazarında vatandaşların rahatça alış verişlerini yapmaları için Pazaryerinin düzenini sağlamak ve Pazar içindeki seyyar satıcıların kontrol altında satış yapmalarına izin verilmiştir.

 

d)Balıkçıların daha temiz ve sağlıklı ortamda satış yapmaları için, mülkiyeti Belediyemize ait dükkânların balıkçılara kiralandığı ve kapalı yerde (Dükkânlara) satış yapmaları sağlanmıştır.

 

e)Peynir pazarındaki peynircilerin kapalı yerde yasal düzenlemelere uygun olarak satış yapmaları sağlanmıştır.

 

f) Üretim izni olmayan ürünlerin Pazaryerinde satılmaması için gerekli denetimler İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte yapılmaktadır.

 

g) 5957 sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmelikler gereğince; Pazar yerinin kurulması,Pazar yerinde satılacak mallar, tahsis ücretleri belirlenmiştir.

 

 

 

5.7-DİĞER YAPILAN İŞ VE HİZMETLER;

 

a)Fırınların temizlik ve ekmek gramajları denetimi periyodik olarak yapılmaktadır.

           

b)Hafta içi dışarıdan gelen satıcıların satış yapmaması için gerekli kontrol ve denetimler yapılmaktadır.

 

c)Vatandaşlarımızın rahatça gelip geçmeleri için yaya kaldırımlarının esnaflar tarafından kapatılmaması için gerekli kontroller ve uyarılar yapılmaktadır.

 

d)İşyerlerinin denetim ve kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı ve yeni açılan işyerlerinin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatını alması için gerekli uyarıların yapılmaktadır.

 

e)Komiserliğimiz Zabıta personeli hafta içi ve hafta sonu nöbet tutarak halkımızdan gelen çeşitli şikâyetleri değerlendirmekte olup şikâyetleri, uygun müdahaleler ile birlikte gerekli hallerde ilgili mercilere aktarılmaktadır.

 

f)İlçemizde bulunan işyerlerinin kapanış saati olan saat 24.00’de işyerlerini kapatmaları için gerekli uyarı ve ikazları yaparak esnafların kapanış saatini uymalarını sağlanmaktadır.

 

g) Belediyemiz içerisindeki diğer dairelerle ortaklaşa çalışmalar yaparak her konuda yardımcı olunmaktadır.

 

h) Komiserliğimize ait araçların tamirat ve bakımının düzenli olarak yaptırılarak, araçların her zaman hizmete hazır bulundurulması sağlanmaktadır.

 

ı) Komiserliğimizce 32 adet acize ve 14 adet asker ailesi yardımı araştırması yapılmıştır.

 

İ) İlçemiz halkının yapmış olduğu düğün ve sünnetlere yağmurdan ve güneşten korunmaları için çadır verilmektedir.

 

j) İlçemizde bulunan Cami ve tuvaletlerin temizlik işi her hafta düzenli yapıldığı.

 

k)Veteriner Hekimle beraber, ilçemiz içerisinde başıboş dolaşan köpekler için gerekli önlemler alınmıştır.

 

l) Kaymakamlık Makamınca bildirilen, Ruh ve sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmesi gereken 11 adet hasta, Emniyet Amirliğince görevlendirilen personelle birlikte Manisa Ruh ve sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmüştür.

 

m) Komiserliğimiz personeli ve Komiserliğimize bağlı işçilerin yangın, deprem, sel gibi doğal afet durumunda 24 saat esasına göre çalışması gerektiği hususunda bilinçlendirilmiştir. Personelimiz herhangi bir duruma karşı hazır bulundurulmaktadır.

 

n) 1 adet ticari plaka tahsis işlemi yapılmıştır.Toplam 7 adet olmuştur.

 

6-PERSONEL DAĞILIMI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ;

 

6.1-Zabıta Komiserliği bünyesinde 1 adet Zabıta Komiser Vekili ve 9 adet Zabıta Personeli bulunmaktadır.

a) 9 adet Zabıta personelimiz sırasıyla birer hafta saat:17.00 ila 24.00 arasında nöbet tutmaktadır. Nöbetçi olan personel gündüz mesai içerisinde çalışmamaktadır.

 

b) 2012 yılı içerisinde temizlik şirketi bünyesinde bulunan 42 adet işçinin 28 adet işçi  yol süpürme ve çöp toplama işinde çalışmaktadır. 14 adet işçi idari işlerde çalışmaktadır.

 

c) Yapılan iş ve işlemlerin tamamı, Zabıta Komiser Vekili tarafından kontrolü ve denetimi yapılmaktadır.

 

 

7- ZABITA KOMİSERLİĞİ BÜNYESİNDE KULLANILAN ARAÇ VE EKİPMANLAR

 

1-  1adet  Fiat Doblo hizmet aracı                                           ( Kullanılmakta )

2-  1 adet Morglu Cenaze yıkama aracı                                   ( Kullanılmakta )

3-  2 adet Motosiklet                                                                 ( Kullanılmakta )

4-  1 adet Sabit Merkez Telsizi                                                ( Kullanılmakta)

5-  3 adet Çöp traktörü                                                             ( Kullanılmakta)

6-  1 adet Ford Tanus marka araç                                          ( Kullanılmaz durumda)

7-  1 adet Leyland marka sulama aracı                                   ( Kullanılmakta)

8-  2 adet Taral ( İlaçlama amaçlı kullanılıyor)                         ( Kullanılmakta)

9-  2 adet ULV Soğuk Sisleme Cihazı ( Haşere ile mücadelede kullanılıyor) ( Kullanılmakta)

10-1 adet Hamarat ( Yol süpürme makinesi)                          ( Kullanılmakta)

11- 6 adet El Telsizi                                                                 ( Kullanılmakta)

12- 1 adet morglu cenaze nakil aracı                                      ( Kullanılmakta)

13-  3 adet Çöp kamyonu                                                        ( Kullanılmakta)

14-  Ford minibüs                                                               (Kullanılmaz durumda)                                                                 

 

7-AMAÇLAR VE HEDEFLER

 

Amaç - 1: Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için;        

 

Hedef - 1:Hizmet içi eğitimler yapılacak, her hafta çalışmalarla ilgili toplantılar düzenlenecek.

 

Amaç -2: Belediye denetimine tabi, ilçemiz içersinde bulunan işyerlerinin denetim ve kontrolleri yapabilmek için;

 

Hedef -2: İlçemiz içerisindeki işyerlerine İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı alması sağlanarak, tüm işyerleri kayıt altına alınacaktır.

 

Amaç –3: Halkımızın sağlığını korumak için;

 

Hedef –3:Gıda ile temas eden ve gıda üreten işyerlerine periyodik olarak denetim ve kontroller yapılacaktır.

 

 

 

2012-2013 YILLARINA AİT HARCAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

 

 

Araç tamirat bakım ve onarım giderleri    :

2012 yılı : 50.393,32 TL

2013 yılı : 80.426,56 TL

 

Haşere İlacı alımı                                         :

2012 yılı:45.907,00 TL

2013 yılı:109.480,40                          

 

Resmi Kıyafet alımı                                     :

2012 yılı:5.864,50 TL

2013 yılı:5.471,20

 

Temizlik hizmet alımı                                              :

2012 yılı:865.233,53 TL

2013 yılı:1.203.165,45 TL

 

Diğer mal ve hizmet  harcamalar                          :

2013 yılı:29.856,28 TL

 

Genel Yapılan harcamalar                          :

2012 yılı:1.138.632,61 TL

2013 yılı:1.428.399,89 TL

 

 

 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

 

            Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

                                                                         Harcama Yetkilisi

                                                                         Erdoğan HASIRCI

                                                                                     Zabıta Komiser Vekili

                                                                                                         

 

                                                                       ONAY

                                                               

                                                                  Ömer KARCI

                                                                  Belediye Başkanı

 

NÖBETÇİ ECZANE

26 Ekim 2021 Salı
SARIGÖL ECZANESİ
Cumhuriyet Mahallesi Buldan Caddesi
0 236 867 17 56