2010 yılı

                 Değerli Arkadaşlarım...

 

7 yıldır kutsal saydığımız görevimizi en verimli biçimde sürdürmeye çalıştık.

Çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde, çevre sorunlarının en aza indiği, kentsel gelişmenin Sarıgöl’e, Sarıgöl insanına yakışır şekilde sağlıklı yapılanmayla gerçekleştiği, toplumun değer yargılarına saygılı olarak çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

Bu çalışmaları gerçekleştirirken herkese eşit mesafede durduk. Tüm Resmi Kurumlar, Demokratik ve Sivil Toplum Örgütleriyle sevgi-saygı ve hoşgörülü ilişkiler içerisinde olmaya, yardımlaşma-dayanışma ve işbirliğine önem verdik.

Yine kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmayı hedefleyerek Kentlilik bilincinin geliştirilmesi için Meclis Üyeleri arkadaşlarım ve Personelimizle birlikte hesap verebilir, kendisiyle ve halkıyla barışık bir belediyecilik anlayışını çalışmalarımıza yansıtmaya devam ettik.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden çıkarılan Faaliyet Raporu Yönetmeliği gereği hazırlanan 2010 yılı Faaliyet Raporunu ayrıntılarıyla sizlere sunmadan önce hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

 

                                                                                          Ömer KARCI

                                                                                          Belediye Başkanı

 

* Misyon        

            Belediyeler, belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş kamu kurumlarıdır.

            Bu anlamda amacı etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunmak olan belediyemiz, İlçemizin yaşam kalitesini en üst düzeye çıkaracak, çağdaş belediyecilik anlayışının gereğini herkese eşit, herkese yakın bir anlayışla sürdürmektir.

 

* Vizyon

İlçemizin ve insanlarımızın ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal yapımıza paralel olarak temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir belediye anlayışı vizyonumuz olmuştur.

 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisi kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürebilir.

Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,

Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek,

Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,

Özel kanunları gereğince belediye ye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak,

Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak suları işletmek veya işlettirmek,

 

 

 

 

 

Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içersinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.

Toptancı perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,

Vergi, resim harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,

Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

Reklam ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

Borç almak, bağış kabul etmek,

Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini  gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler

     1-Fiziksel Yapı

Eski bir yapı olan 2 katlı Belediye Hizmet Binamız 2004 yılında yaptığımız restore sonucu modern bir yapı haline getirildi. 320 M2.

Hizmet binamızın tamamında kalorifer sistemi mevcut olup, her birim ve personel odasında klimalar mevcuttur.

Oto garaj içerisinde bulunan İtfaiye hizmet binası tek katlıdır.300 M2.

Yine oto garaj içerisinde tek katlı, 3 odalı Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği çalışmaları yapılan bir sanat evimiz vardır.100 M2.

2006 yılında ciddi bir restorasyondan geçirilen modern bir Kütüphanemiz mevcuttur.75 M2.

2008 yılında Türk Telekom A.Ş. ile ortaklaşa açılan ve Belediyemize ait 17 bilgisayarlı internet evi mevcuttur. 75 M2.

1000 kişi kapasiteli Hamam Sokakta bulunan işletmeciliği Belediyemize ait Belediye Düğün Salonumuz her türlü etkinlikte kullanılmaktadır.589 M2.

Otobüs terminalimiz 2500 M2.

3. Sınıf Ruhsatlı kesimhanesi bulunan Mezbaha binası. 341 M2.

Taş kırma makinesi, kum, mıcır üretimi, kaynak atölyesi, taş basma yeri olarak kullanılan şantiyemiz. 14000 M2.

26 Adet bilgisayar, 14 adet yazıcı, 3 adet laptop, 1 adet server (ana sistem makinesi),     1 adet server dolabı, 1 adet 3.5 Kw’lık UPS (güç kaynağı), 1 adet siweat (40 kanallı) bilgisayar ağ dağıtım makinesi.

28 Adet telefon

1 Adet faks makinesi

7 adet el telsizi 2 adet araç telsizi 1 adet ana merkez

 27 Adet araç ve 11 adet iş makinesi

2 adet fotokopi makinesi

Belediye Başkanlık odasında 1 takım koltuk, masa, koltuk, dolaplar ile 1 bilgisayar,      

1 telefon, 1 televizyon mevcuttur.

 

 

2- Örgüt Yapısı 

            * Örgüt yapısında 2006 yılında çıkarılan 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Sarıgöl Belediyesinin organizasyon yetki görev ve sorumlulukları belirlenerek yeniden hazırlanmış ve Belediye Meclisince onaylanmıştır.

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

1475 ve 4857 Sayılı İş Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

3628 Sayılı Mal Bildirimi Kanunu

 

4- Teknolojik Kaynaklar

            * İnternet

            * CD/DVD

            * Web

            * Elektronik posta

 

5- İnsan Kaynakları

            2010 yılı içerisinde Belediyemizde 32 adet memur, 19 adet kadrolu işçi çalışmaktadır.

Faaliyet dönemi içinde 1 adet Memur emekliye ayrıldı.

 

31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE

MEMUR KADROLARININ DAĞILIMI

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  İŞÇİ KADROLARININ DAĞILIMI

ÜNVANI

ADEDİ

EMEKLİ

TOPLAM

KADROLU

  19

-

  19

GEÇİCİ

-

-

-

TOPLAM

  19

-

  19

 

                                                                                                                     

 

 

 

BÜTÜN BİRİMLERİMİZDE ÇALIŞAN MEMUR-KADROLU İŞÇİ-GEÇİCİ İŞÇİ DAĞILIMINI GÖSTERİR TABLO

BİRİMİN ADI